YOMEDIA
ZUNIA12

Test Yourself D Unit 10 - 11 lớp 11


Bài học Test Yourself D Tiếng Anh lớp 11 này giúp các em ôn tập kiến thức tổng hợp bài 10 và bài 11 thông qua các bài tập ở các kỹ năng: Listening, Reading, Pronunciation - Grammar & Writing.

ANYMIND360
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

1. Listening - Test Yourself D

Listen to the passage about water conservation and complete the following sentences. (Nghe đoạn văn về bảo tồn nguồn nước và hoàn thành các câu sau đây.)

 1. Without water, people and other living things _________.
 2. If there were no plants, water would run off after _________.
 3. Water can be held on the land by ________.
 4. Dams are built across rivers to help _________.
 5. Water is stored in reservoirs during wet seasons for use in _________.

Guide to answer Test Yourself D Listening

 1. Without water, people and other living things cannot live. (Không có nước, con người và các sinh vật sống khác không thể tồn tại.)
 2. If there were no plants, water would run off after it rains. (Nếu không có thực vật, nước sẽ trôi hết sau trời mưa.)
 3. Water can be held on the land by planting vegetation. (Nước có thể được giữ lại trong đất bằng cách trồng thực vật.)
 4. Dams are built across rivers to help hold back the water. (Đập thủy điện được xây dựng chắn ngang qua những con sông để giúp ngăn dòng nước.)
 5. Water is stored in reservoirs during wet seasons for use in dry seasons. (Nước được dự trữ trong hồ trữ nước suốt mùa mưa đề dành sử dụng vào mùa khô.)
 • Tapescript Listening Test Yourself D English 11

​Water is very necessary to people and other living things. Without water, people, animals and plants cannot live. And if there were no plants, water would run off after it rains; and this would cause a lot of floods. But nature has many ways of conserving and controlling water. Water can be held on the land by planting vegetation. Forests and grass should be planted where there are no natural growths. Dams built across rivers help hold back the water. Reservoirs behind the dams store water during wet seasons for use in dry seasons. Dams help prevent floods by controlling the flow of water.

Phần dịch bài nghe Thực hành Test Yourself D Tiếng Anh Lớp 11

Nước rất cần cho con người và những sinh vật sống khác. Không có nước, con người và động thực vật không thể sống. Và nếu không có cây cối, người sẽ trôi đi hết sau trời mưa; và điều này sẽ gây ra lũ lụt. Nhưng trong tự nhiên có nhiều cách để dự trữ và kiểm soát dòng nước. Nước có thể được giữ lại bằng cách trồng nhiều cây. Rừng và thảm cỏ nên được trồng ở những nơi không có sự phát triển tự nhiên. Đập thủy điện được xây dựng bắc ngang dòng sông giúp ngăn dòng nước. Các hồ trữ nước phía sau đạp dự trữ nguồn nước trong suốt mùa mưa để sử dụng cho mùa khô. Đập còn giúp ngăn chặn lũ lụt bằng cách kiểm soát dòng chảy của nước.

2. Reading - Test Yourself D

Read the passace and answer the questions. (Đọc kĩ đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)

 1. What is necessary for the survival of all living things? (Điều gì là cần thiết cho sự tồn tại của các sinh vật sống?)
 2. What can polluted air, water and soil cause? (Điều gì có thể gây ra ô nhiễm không khí, nguồn nước, và đất?)
 3. Why is the pollution problem complicated? Give one example. (Tại sao vấn đề ô nhiễm trở nên phức tạp. Cho ví dụ.)
 4. What would people have to do to end or to reduce pollution immediately? (Con người phải làm gì để ngay lập tức giảm thiểu hoặc chấm dứt vấn đề ô nhiễm?)
 5. How can governments control pollution? (Chính phủ có thể kiểm soát vấn đề ô nhiễm như thế nào?)

Guide to answer Test Yourself D Reading

 1. Air, water and soil are necessary to the survival of all living things. 
 2. Badly polluted air can cause illness, and even death. Polluted water kills fish and other marine life. Pollution of soil reduces the amount of land that is available for growing food.
 3. Because much pollution is caused by things that benefit people. For example, exhaust from automobiles provides transportation for millions of people. 
 4. They would have to stop using many things that benefit them. 
 5. Governments can pass and enforce laws that require business and individuals to stop, or cut down on certain polluting activities.

Phần dịch bài đọc Thực hành Test Yourself D Tiếng Anh Lớp 11

Không khí, nước và đất đều cần thiết cho sự tồn tại của tất cả sinh vật. Không khí bị ô nhiễm nặng có thể gây ra bệnh tật, thậm chí là chết. Nước bị ô nhiễm giết hết cá và các sinh vật dưới nước. Sự ô nhiễm đất sẽ làm giảm số lượng đất có đề trồng lương thực, vấn đề ô nhiễm rất phức tạp vì nhiều ô nhiễm là do những thứ tạo tiện ích cho con người gây ra. Chẳng hạn như khói thải từ xe hơi là nguyên nhân của một số lớn ô nhiễm không khí. Nhưng xe hơi cung cấp việc vận chuyển cho hàng triệu người. Các nhà máy thải ra chất gây ô nhiễm không khí và nước, nhưng nhà máy lại cung cấp việc làm cho rất nhiều người. Như vậy để chấm dứt hay làm giảm ô nhiễm ngay lập tức, con người phải ngưng sử dụng nhiều thứ có lợi cho họ. Ô nhiễm có thể được làm giảm dần theo nhiều cách. Các nhà khoa học và các kỳ sư đang tìm cách đế làm giảm sổ lượng ô nhiễm mà xe hơi và nhà máy gây ra. Chính phủ cũng thông qua và áp dụng các luật lệ đòi hỏi những cơ sở kinh doanh và các cá nhân ngưng hay cắt giảm một số hoạt động gây ô nhiễm.

3. Pronunciation and Grammar - Test Yourself D

a. Listen and put a tick (V) in the right box, paying attention to the pronunciation of the underlined part of the word. (Lắng nghe và đánh dấu (V) trong ô bên phải, chú ý đến cách phát âm của phần gạch dưới của từ đó.)

1. sleep sneeze

2. snack smash

3. shrimp spring

4. spread splash

Guide to answer Test Yourself D 3a

1. C   2. A   3. D

b. Complete each of the following sentences, using the correct form (to-infinitive or participle) of the verb below. (Hoàn thành mỗi câu sau đây bằng cách sử dụng đúng mẫu (to-infinitive or participle) của động từ dưới đây.)

drink                 invite                  blow

live                    ring                    leave

 1. Sometimes life is very unpleasant for people _____ near airports.
 2. I was woken up by a bell ______.
 3. John was the last student ______ the lecture hall.
 4. Do you have anything ______?
 5. None of the people _______ to the party can come.
 6. There was a tree ________ down in the storm last night.

Guide to answer Test Yourself D 3b

 1. Sometimes life is very unpleasant for people living near airports.
 2. I was woken up by a bell ringing.
 3. John was the last student to leave the lecture hall.
 4. Do you have anything to drink?
 5. None of the people invited to the party can come.
 6. There was a tree blown down in the storm last night.

4. Writing - Test Yourself D

Write a paragraph of 120 words about the measures to protect the environment, using the cues given below. (Viết một đoạn văn khoảng 120 từ về các biện pháp bảo vệ môi trường, bằng cách sử dụng những gợi ý đưa ra dưới đây.)

 • Introduction:

-        we / try to find solutions / environmental pollution.

 • Body:

-        people / stop cutting trees for timber.

-        instead, they / plant trees and forests.

-        people / reduce using cars, motorbikes / that cause noise and air pollution.

-        we / prevent farmers / use fertilizers and pesticides / that damage soil.

-        people / not leave / litter on land and in water.

-        we / prohibit factories / dump industrial waste rivers and lakes.

 • Conclusion:

-        it / be high time / governments / have suitable measures that require companies, individuals / stop cutting down polluting activities.

You may begin with:

We are trying to find solutions to environmental pollution. People should stop cutting trees for timber...

Guide to answer Test Yourself D Writing 

We are trying to find solutions to environmental pollution problem. People should stop cutting trees for timber. Instead, they should plant more trees and forests. They should reduce using cars and motorbikes that cause noise and air pollution. We should prevent farmers from using fertilizers and pesticides that damage the soil. People should not litter on the land and in the water. We should prohibit factories from dumping industrial wastes into rivers and lakes. It is high time governments over the world had measures that require companies and individuals to stop or cut down on polluting activities.

Bài tập trắc nghiệm Test Yourself D Lớp 11

Vậy là các em đã được ôn tập bài học Unit 10 và Unit 11 qua phần thực hành Test Yourself D chương trình Tiếng Anh lớp 11. Để luyện tập thêm các em hãy hoàn thành Trắc nghiệm Test Yourself D Unit 10 - 11 lớp 11.

Câu 14-40: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Test Yourself D Lớp 11

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Sau phần ôn tập này, các em sẽ học bài mới Unit 12 The Asian Game - Reading. Chúc các em ôn tập và học tốt! 

-- Mod Tiếng Anh 11 HỌC247

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON