YOMEDIA
ZUNIA12

Unit 11 lớp 11 Reading - Bài dịch Sources of energy


Bài học Unit 11 Sources of energy - Reading rèn luyện kỹ năng đọc lướt để nắm thông tin bài tổng quát. Qua đó, mang đến nội dung về nguồn năng lượng thay thế trong thiên nhiên.

ANYMIND360
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

1. Before You Read Unit 11 Lớp 11

Work with a partner. Answer the following questions. (Làm việc với một bạn học. Trả lời những câu hỏi sau)

1. What source of energy does each picture above refer to? (Ở mỗi bức hình trên diễn tả nguồn năng lượng nào?)

2. What do we need energy for? (Chúng ta cần năng lượng để làm gì?)

Guide to answer

1. Each picture above refer to the source of energy:

 • The first picture refers to the windmill.
 • The second picture refers to the solar energy.   
 • The third picture refers to the hydroelectricity.   

2. We need energy to live and work, to cook meals, to light, heat or cool the house, to run machines...

2. While You Read Unit 11 Lớp 11

Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc kĩ đoạn văn và sau đó làm các bài tập đi kèm.)

2.1. Unit 11 Reading Task 1

The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word. (Use a dictionary when necessary). (Những từ trong khung xuất hiện trong đoạn văn. Điền vào chỗ trống một từ thích hợp.)

 alternative          limited             energy               released                exhausted
 1. Six hundred balloons were _________ at the ceremony.
 2. They are looking for __________ methods of making it.
 3. People use ________ to run machines, heat and cool their homes.
 4. The food in the restaurant is cheap, but the choice is rather ________.
 5. Fuel supplies are nearly _________.

Guide to answer

 1. Six hundred balloons were released at the ceremony. (Sáu trăm quả bóng bay được thả ra tại lễ kỷ niệm.)
 2. They are looking for alternative methods of making it. (Họ đang tìm kiếm phương pháp thay thế để làm nó.)
 3. People use energy to run machines, heat and cool their homes. (Con người dùng năng lượng để vận hành máy móc, sưởi ấm và nấu ăn trong gia đình.)
 4. The food in the restaurant is cheap, but the choice is rather limited. (Thức ăn ở nhà hàng rẻ nhưng sự lựa chọn thì có giới hạn.)
 5. Fuel supplies are nearly exhausted. (Nguồn cung cấp nhiên liệu gần như bị cạn kiệt.)

2.2. Unit 11 Reading Task 2

Scan the passage and write down the advantage(s) and disadvantage(s) of each alternative source of energy. (Đọc lướt đoạn văn và viết ra thuận lợi và bất lợi của từng nguồn năng lượng thay thế.)

 Sources of energy Advantage(s) Disadvantage(s)
 Nuclear power    
 Solar energy    
 Water power    
 Wind power    
 Geothermal heat    

Guide to answer

 Sources of energy Advantage(s) Disadvantage(s)
 Nuclear power                   It's unlimited.  It can be very dangerous.
 Solar energy  It’s available.  It’s only possible in few  places.
 Water power  It’s not only plentiful and infinite but also clean and safe.  It’s only possible during the  day time.
 Wind power                          It’s clean and unlimited.  There’s no wind energy when  there is no wind.
 Geothermal heat     It’s clean and unlimited.   It’s expensive.

2.3. Unit 11 Reading Task 3

Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

1. What is our major source of energy? (Những nguồn năng lượng chính của chúng ta là gì?)

2. How many sources of energy are mentioned in the text, and which one do you think has the most potential? (Có bao nhiêu nguồn năng lượng được đề cập trong bài đọc, và theo em nguồn năng lượng nào là tối ưu nhất?)

Guide to answer

1. Our major source of energy comes from fossil fuels.

2. Five sources of energy are mentioned in the text. I think solar energy is the most potential. 

3. After You Read Unit 11 Lớp 11

Complete the summary of the reading passase by filling each blank with a suitable word from the box. (Hoàn thành đoạn tóm tắt bài đọc bằng cách điền vào cho trống một từ thích hợp trong khung.)

  one                   environment              alternative                limited

 unlimited         sources                      energy                      fuels

We need energy to live and work. Our major source of (1) ________ is oil. Oil is (2) _______ kind of fossil fuel. The amount ot fossil (3) _______ in the world is (4) ________. Therefore, we must save it, and at the same time, we must find new sources of energy. Geothermal heat and nuclear power are (5) ________ sources of energy. They can give us electricity. Other alternative (6)__________ are the sun, waves and water. These sources are not only (7) _________ and available but also clean and safe for the (8) ______. People should develop and use them more and more in the future.

Guide to answer

We need energy to live and work. Our major source of (1) energy is oil. Oil is (2) one kind of fossil fuel. The amount ot fossil (3) fuels in the world is (4) limited. Therefore, we must save it, and at the same time, we must find new sources of energy. Geothermal heat and nuclear power are (5) alternative sources of energy. They can give us electricity. Other alternative (6) sources are the sun, waves and water. These sources are not only (7) unlimited and available but also clean and safe for the (8) environment. People should develop and use them more and more in the future.

Dịch đoạn văn bài tập Reading 3

Chúng ta cần năng lượng để sống và làm việc. Nguồn năng lượng chính của chúng ta sử dụng là dầu - một loại năng lượng hóa thạch. Nguồn năng lượng hóa thạch trên thế giới có hạn. Vì vậy, chúng ta phải tiết kiệm nó và cùng lúc này phải tìm ra nguồn năng lượng mới. Năng lượng nhiệt từ lòng trái đất và năng lượng hạt nhân là những muốn năng lượng thay thế. Chúng có thể tạo ra điện năng. Ngoài ra còn có những nguồn năng lượng thay thế khác như mặt trời, sóng biển và nước. Những nguồn năng lượng này không chỉ là vô tận và sẵn có mà còn sạch và an toàn với môi trường. Con người nên phát triển và sử dụng nhiều hơn trong tương lai.

4. Phần dịch Reading Unit 11 Lớp 11

Hiện nay, hầu hết năng lượng của chúng ta sử dụng đến từ nhiên liệu hóa thạch (than, dầu và khí tự nhiên). Tuy nhiên, nguồn dự trữ có hạn. Bởi vì nhu cầu điện đang tăng rất nhanh, nhiên liệu hóa thạch sẽ cạn kiệt trong một thời gian tương đối ngắn. Vì vậy, con người phải phát triển và sử dụng các nguồn năng lượng thay thế.

Một nguồn năng lượng thay thế là nguồn năng lượng hạt nhân. Năng lượng hạt nhân có thể cung cấp đủ điện cho các nhu cầu của thế giới trong hàng trăm năm, nhưng nó có thể rất nguy hiểm. Một nguồn năng lượng thay thế khác là địa nhiệt đến từ sâu bên trong trái đất. Các nhà khoa học sử dụng nhiệt để tạo ra năng lượng. Tuy nhiên, năng lượng này chỉ có ở một vài nơi trên thế giới.

Mặt trời, nước và gió là những nguồn năng lượng thay thế khác. Gió làm quay cối xay gió và di chuyển thuyền buồm. Đó là một nguồn năng lượng sạch và có rất nhiều. Thật không may, nếu gió không thổi thì cũng không có năng lượng gió. Khi nước di chuyển từ một nơi cao đến nơi thấp hơn, nó tạo ra năng lượng. Tuy nhiên con người phải xây đập nước để sử dụng nguồn năng lượng này. Xây đập tốn rất nhiều tiền, vì vậy năng lượng nước cũng đắt đỏ.

Mặt trời giải phóng một lượng lớn năng lượng mỗi ngày. Năng lượng này có thể được chuyển hóa thành điện năng. Nhiều quốc gia sử dụng năng lượng mặt trời cho cuộc sống hằng ngày của họ. Tấm pin mặt trời trên mái nhà có thể tạo ra đủ năng lượng để sưởi ấm hoặc làm mát toàn bộ ngôi nhà. Năng lượng mặt trời không chỉ phong phú và vô hạn mà còn sạch sẽ và an toàn.

Mặc dù có một số nhược điểm, tiềm năng của các nguồn năng lượng thay thế là rất lớn. Tuy nhiên, làm thế nào để có thể tận dụng triệt để các nguồn năng lượng là một câu hỏi dành cho các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới.

Bài tập minh họa

Read the passage carefully, then choose the correct answers.

At present, people depend on unlimited energy to power their everyday lives. A wide range of energy-run devices and modern conveniences are taken for granted, and although it may seem that we will never be in danger of living without those conveniences, the fact is that many supplies of energy are dwindling rapidly. Scientists are constantly searching for new sources of power to keep modern society running. Whether future populations will continue to enjoy the benefit of abundant energy will depend on the success of this search.

Coal, oil, and natural gas supply modern civilization with most of its power. However, not only are supplies of these fuels limited, but they are a major source of pollution. If the energy demands of the future are to be met without seriously harming the environment, existing alternative energy sources must be improved or further explored and developed. These include nuclear, water, solar, wind, and geothermal power, as well as energy from new, nonpolluting types of fuels. Each of these alternatives, however, has advantages and disadvantages.

Nuclear power plants efficiently produce large amounts of electricity without polluting the atmosphere; however, they are costly to build and maintain, and they pose the daunting problem of what to do with nuclear wastes. Hydroelectric power is inexpensive and environmentally safe, but impractical for communities located far from moving water. Harnessing energy from tides and waves has similar drawbacks. Solar power holds great promise for the future but methods of collecting and –concentrating sunlight are as yet inefficient, as are methods of harnessing wind power.

Every source of energy has its disadvantages. One way to minimize them is to use less energy. Conservation efforts coupled with renewable energy resources, such as a combination of solar, water, wind, and geothermal energy and alternative fuels, such as alcohol and hydrogen, will ensure supplies of clean, affordable energy for humanity's future.

1. The passage suggests that ______.

a. people use energy without giving great thought to 'where it's coming from.

b. the search for energy sources is mainly a problem for the future

c. scientists believe we will never have to go without our modern conveniences

d. modern society requires a minimum amount of energy to keep running

2. It can be implied from the passage that ______.

a. most alternative energy sources have proven to be impractical

b. many alternative energy' sources. are environmentally hazardous

c. nuclear power solves one problem while creating others

d. solar and wind power are not promising for the future

3. From the passage, it can be inferred that to solve our energy problems ______.

a. we will have to stop using many of our modern conveniences

b. scientists will have to find one major source of nonpolluting energy

c. scientists will have to find ways to increase our supplies of coal, oil and gas

d. a combination of conservation and invention will be needed

4. Which of the following can be inferred from the passage?

a. The search for alternative energy sources is not over.

b. Our present energy sources must be eliminated and replaced with alternatives sources.

c. Alternative sources of energy on this planet are very limited.

d. Demand; for energy in the future are likely to decrease.

5. Which of the following is not true according to the passage?

a. The amount of fossil fuels in the world is limited.

b. Most alternative energy sources are environmentally friendly.

c. Hydroelectric power is impractical because of its being money consuming.

d. It is impossible to use wind power efficiently at present.

Key
1 2 3 4 5
b a d a c

 

Bài tập trắc nghiệm Reading Unit 11 Lớp 11 

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Reading Unit 11 Sources of energy chương trình Tiếng Anh lớp 11 về chủ đề các nguồn năng lượng. Để phát triển kỹ năng đọc hiểu về đề tài năng lượng trong thiên nhiên mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 11 lớp 11 Reading.

 • Câu 1: Read the passage carefully, then choose the correct answers.

  The search for alternative sources of energy has led in various directions. Many communities are burning garbage and other biological waste products to produce electricity. Converting waste products to gases or oil is also an efficient way to dispose of wastes. Experimental work is being done to derive synthetic fuels from coal, oil shale, and coal tars. But to date, that process has proven expensive. Other experiments are underway to harness power with giant windmills. Geothermal power is also being tested. Some experts expect utility companies to revive hydroelectric power derived from streams and rivers. Fifty years ago hydroelectric power provided one third of the electricity used in the United States, but to day it supplies only 4 percent. The oceans are another potential source of energy. Scientists are studying ways to convert the energy of ocean currents, tides, and waves to electricity. Experiments are also underway to make use of temperature differences in ocean water to produce energy.

  What is the best title of the passage?

  • A. The Use of Water Products for Energy
  • B. The Search for Alternative Sources of Energy
  • C. Efficient Ways of Disposing of Waste
  • D. New Discoveries in Geothermal Power
  • A.  wind
  • B. waste products
  • C. water
  • D. oil
  • A. heat from the earth
  • B. gases in the earth's atmosphere
  • C. steam that shot up out of the earth
  • D. water in the ocean, lake, or river
  • A. Burning of garbage
  • B. Geothermal power
  • C. Synthetic fuels
  • D.  Electricity
  • A. They take a lot of time
  • B. They are expensive
  • C. They are non-renewable resources
  • D. They are scarce resources
 • Câu 6: Read the text below and decide which answer - a, b, c or d - best fits each space.

  Although they are safe to use in the short term, coal, gas and oil present a long-term (7) ...... to the environment. All three types of fossil fuels produce carbon dioxide in (8) ...... greater .quantities than plants can use. The carbon dioxide then (9) ...... in the atmosphere and may even increase the earth's 'heat load' and lead to global (10) ..... in temperature. Furthermore, all three fossil 'fuels are (11) ...... forms of energy. Geothermal power is (12) ...... ever to be an energy source of major importance. It is limited and is exploitable in only a few places. Hydro-power offers a much more useful source of energy. It is also renewable but its (13) ...... is limited. Dams cannot be built in certain areas. In addition, large dams are also (14) ...... of causing changes in the world's climate. Wind power is a (15) ...... source of renewable energy but it cannot be used in many parts of the world where there is (16) ...... wind. Wave power is better source of energy in certain ways but it is clearly not practicable to build (17) ...... across every river estuary or to cover seas with expensive equipment. It is also ineffective where the sea is usually calm. Solar power is renewable, it does not cause pollution and it does not add to the earth's heat (18) ....... Unfortunately, solar power is not distributed equally, and in the northern latitudes it is difficult to (19) ...... and store. Solar power' also requires expensive equipment. Finally, nuclear power provides a very (20) ...... and renewable power source.

  (6) ____________

  • A. warning
  • B. fight
  • C. threat
  • D. demand
  • A. more
  • B. far
  • C. very
  • D. every

Câu 8-20: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Reading Unit 11 Lớp 11

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em ôn tập và học tốt! 

-- Mod Tiếng Anh 11 HỌC247

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON