Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 50 Đa dạng của lớp Thú và Bộ ăn sâu bọ, Bộ gặm nhấm, Bộ ăn thịt

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 50 Đa dạng của lớp Thú và Bộ ăn sâu bọ, Bộ gặm nhấm, Bộ ăn thịt online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (6 câu):

  • A. Bộ ăn thịt.
  • B. Bộ gặm nhấm.
  • C. Bộ ăn cỏ.
  • D. Bộ ăn sâu bọ.
  • A. Bộ ăn sâu bọ.
  • B. Bộ gặm nhấm.
  • C. Bộ ăn thịt
  • D. Bộ ăn cỏ.
  • A. Bộ ăn sâu bọ.
  • B. Bộ ăn thịt.
  • C. Bộ ăn cỏ.
  • D. Bộ gặm nhấm.
  • A. Răng cửa ngắn, răng nanh lớn, dài, nhọn, răng hàm có nhiều mấu dẹp sắc.
  • B. Răng nhọn, răng hàm có 3, 4 mấu nhọn.
  • C. Răng nanh nhỏ, răng cửa và răng hàm lớn
  • D. Thiếu răng nanh, răng cửa rất lớn, sắc và cách răng hàm 1 khoảng trống gọi là khoảng trống hàm.
  • A. Thiếu răng nanh, răng cửa rất lớn, sắc và cách răng hàm 1 khoảng trông gọi là khoảng trống hàm.
  • B. Răng nanh nhỏ, răng cửa và răng hàm lớn
  • C. Răng cửa ngắn, răng nanh lớn, dài, nhọn; răng hàm có nhiều mấu dẹp sắc.
  • D. Răng nhọn, răng hàm có 3,4 mấu nhọn
  • A. Thiếu răng nanh, răng cửa rất lớn, sắc và cách răng hàm 1 khoảng trống gọi là khoảng trống hàm.
  • B. Răng cửa ngắn, răng nanh lớn, dài, nhọn; răng hàm có nhiều mấu dẹp sắc
  • C. Răng nhọn, răng hàm có 3, 4 mấu nhọn
  • D. Răng nanh nhỏ, răng cửa và răng hàm lớn