ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 7 SBT Sinh học 10

Giải bài 3 tr 7 sách BT Sinh lớp 10

Lập bảng phân biệt các cấp tổ chức của thế giới sống. Nêu đặc điểm chung của các cấp tổ chức của thế giới sống?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

- Cấp tế bào:

 • Trao đổi chất và năng lượng: Xảy ra ở tế bào, đây là chuỗi các phản ứng enzim trong tế bào theo hướng tổng hợp chất sống hoặc phân giải chất sống tạo năng lượng cho tế bào.
 • Sinh truởng và phát triển: Các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của tế bào.
 • Sinh sản: Phân chia tế bào tạo ra các tế bào mới.
 • Khả năng điều chỉnh và cân bằng: Nhân tế bào là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào, đảm bảo cho mỗi tế bào là một khối thống nhất.

- Cấp cơ thể:

 • Trao đổi chất và năng lượng: Xảy ra ở cơ thể, trong các hệ cơ quan của cơ thể. Ví dụ: ở thực vật là quá trình quang hợp, hô hấp... , ở động vật là quá trình tiêu hoá, hô hấp, tuần hoàn...
 • Sinh truởng và phát triển: Các giai đoạn sinh truởng và phát triển của cơ thể.
 • Sinh sản: Sinh sản vô tính, sinh sản hữu tính hình thành cơ thể mới.
 • Khả năng điều chỉnh và cân bằng: Cơ chế cân bằng nội môi thông qua tác dụng của các chất hoá học hay các xung điện mà cơ thể được điểu chỉnh và cân bằng.

- Cấp quần thể:

 • Trao đổi chất và năng lượng: Xảy ra ở quần thể. biểu hiện ở mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài trong kiếm ăn, sinh sản, tự vệ… Đây chính là dòng vật chất và năng lượng trong quần thể.
 • Sinh truởng và phát triển: Các kiểu sinh trưởng của quẩn thể.
 • Sinh sản: Cơ chế điều hoà mật độ quần thể đảm bảo sức sinh sản của quần thể.
 • Khả năng điều chỉnh và cân bằng: Thông qua các mối quan hệ, sự tương tác giữa các cá thể trong quần thể mà quần thể được điều chỉnh và cân bằng.

- Cấp quần xã:

 • Trao đổi chất và năng lượng: Xảy ra ở quần xã, biểu hiện ở mối quan hệ giữa các sinh vật trong chuỗi, lưới thức ăn. Đây chính là dòng vật chất và năng lượng trong quần xã.
 • Sinh truởng và phát triển: Các giai đoạn diễn thế sinh thái.
 • Sinh sản: Khả năng sinh sản của mỗi quần thể trong quần xã được duy trì nhờ khống chế sinh học.
 • Khả năng điều chỉnh và cân bằng: Thông qua các mối quan hệ, sự tương tác giữa các quần thể trong quần xã mà quần xã được điều chỉnh và cân bằng.

- Đặc điểm chung của các cấp tổ chức của thế giới sống:

 • Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc.
 • Là hệ thống mở tự điều chỉnh 
 • Liên tục tiến hoá.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 7 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1