AMBIENT

Bài tập 15 trang 119 SBT Sinh học 10

Giải bài 15 tr 119 sách BT Sinh lớp 10

Tế bào sinh dưỡng ở cây cà chua có 24 NST. Hãy xác định số NST kép, số cặp NST tương đồng, số NST đơn trong mỗi kì của giảm phân?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15

Giảm phân I:

  • Kì trung gian, kì đầu, kì giữa 1, kì sau 1: 24 NST kép, 12 cặp NST tương đồng, 0 NST đơn,.
  • Kì cuối 1: 12 NST kép, 6 cặp NST tương đồng, 0 NST đơn.

Giảm phân II:

  • Kì đầu II, giữa II, 12 NST kép, 6 cặp NST tương đồng 0 NST đơn.
  • Kì sau II: 0 NST kép, 0 cặp NST tương đồng, 24 NST đơn.
  • Kì cuối II: 0 NST kép, 0 cặp NST tương đồng, 12 NST đơn. 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 119 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>