ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 19 Giảm phân

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 19 về Giảm phân online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (9 câu):

  • A. Tế bào sinh dưỡng 
  • B. Giao tử 
  • C. Tế bào sinh dục chín
  • D. Tế bào xôma
  • A. Xảy ra sự biến đổi của nhiễm sắc thể 
  • B. Có sự phân chia của tế bào chất 
  • C. Có 2 lần phân bào
  • D. Nhiễm sắc thể tự nhân đôi 
   
   
  • A. Có hai lần nhân đôi nhiễm sắc thể 
  • B. Có một lần phân bào
  • C. Chỉ xảy ra ở các tế bào xôma 
  • D. Tế bào con có số nhiễm sắc thể đơn bội 
  • A. Không xảy ra tự nhân đôi nhiễm sắc thể 
  • B. Các nhiễm sắc thể trong tế bào là 2n ở mỗi kì
  • C. Các nhiễm sắc thể trong tế bào là n ở mỗi kì
  • D. Có xảy ra tiếp hợp nhiễm sắc thể 
  • A. Nhân đôi 
  • B. Tiếp hợp
  • C. Trao đổi chéo
  • D. Co xoắn 
 • Câu 6:

  Đặc điểm chỉ có ớ kì sau của giảm phân 1 mà không có ở các kì khác của phân bào giảm phân là:

  • A. NST ở dạng kép gắn lên thoi vô sắc và được phân li về hai cực tế bào.
  • B. Mỗi NST có hai tàm động và trượt về hai cực tế bào.
  • C. NST ở dạng sợi đơn bám thoi vô sắc và được phân li về hai cực tế bào.
  • D. NST nha xoắn cực đại dể trở về trạng thái sợi mảnh.
 • Câu 7:

  Hiện tượng tiếp hợp và có thể dần tới trao đổi chéo giữa các crômatít trong cặp NST tương đồng được diễn ra vào giai đoạn

  • A. kì đầu của giảm phân 2
  • B. ki sau cùa giảm phân 2.
  • C. kì đầu của giảm phân 1
  • D. kì sau cùa giảm phân 1.
 • Câu 8:

  Dặc điểm nào sau dây chi có ở kì giữa của giám phân 1 mà không có ở kì giữa của nguyên phân?

  • A. NST xếp thành hai hàng ngang trên mặt phẳng xích đạo của tơ vô sắc.
  • B. NST có hình dạng đặc trưng cho loài
  • C. Thoi tơ vô sắc hình thành hoàn chỉnh.
  • D. NST xếp thành một hàng ngang trên mặt phẳng xích đạo của tơ vô sắc.
 • Câu 9:

  Khi nói về giảm phân, phát biểu nào sau đây đúng?

  • A. Mỗi tế bào có thể tiến hành giảm phân một hoặc nhiều lần.
  • B. Giảm phân trải qua 2 lần phân bào nhưnu NST chi nhân đôi 1 lần
  • C. Phân bào giảm phân diễn ra ở mọi tế bào của cơ quan sinh dục.
  • D. Phân bào giảm phân không có quá trình phân chia tế bào chất.
 

 

YOMEDIA
1=>1