ON
YOMEDIA
VIDEO

Cọ xát thanh thủy tinh vào mảnh lụa đưa lại gần quả cầu kim loại thì quả cầu nhiễm điện gì?

Cọ xát thanh thủy tinh vào mảnh lụa đưa lại gần quả cầu kim loại thì nó hút hỏi quả cầu nhiễm điện gì? VÌ sao

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (26)

 
 
 
 • Quả cầu nhiễm điện âm, vì theo quy ước thanh thủy tinh mà đc cọ xát vào mảnh lụa thì nhiểm điện dương, mà điện tích khác loại thì mới hút nhau nên quả cầu nhiểm điện âm

    bởi nguyen thu thuy thuy 25/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1.Khi bị đoản mạch ,dòng điện trong mạch ...............đáng kể ,cầu chì sẽ tự động .............để..................các dụng cụ mắc nối tiếp với mạch

  2.Khi dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn dây tóc nóng tới ................độ.

  giúp mình với ngày mai mình phải nộp cho thầy rồi! khocroi gianroi

    bởi My Le 26/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1.khi có hiện tượng đoản mạch , dòng điện trong mạch..tăng lên với cường độ.. đáng kể, cầu chì sẽ tự động ..ngắt.. để.. bảo vệ..các dụng cụ mắt nối tiếp với mạch

  2,Khi có dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn dấy tóc bóng tới ...2500.. độ

    bởi nguyễn anh 26/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • GIÚP E VS MAI E KTRA RỒI

  CÂU 1) Trên vỏ của 1 pin còn mới có ghi 1,5V và trên 1 bóng đèn có ghi 3V. Mỗi số vôn trên cho ta biết điều gì? Nếu mắc bóng đèn trên vào nguồn điện đã cho thì độ sáng của bóng đèn như thế nào? Vì sao?

  CÂU 2) Kể tên các tác dụng của dòng điện? Để mạ bạc cho 1 chiếc nhẫn bằng đồng ta sữ dụng tác dụng nào của dòng điện? Nối nhẫn vs cực nào của nguồng điện? Dung dịch để mạ bạc là dung dịch gì?

  CÂU 3) Cho sơ đồ như hình vẽ


  <rect fill="#fff" height="402" id="canvas_background" width="582" x="-1" y="-1"><rect> <g display="none" height="100%" id="canvasGrid" overflow="visible" width="100%" x="0" y="0"> <rect fill="url(#gridpattern)" height="100%" stroke-width="0" width="100%" x="0" y="0"><rect> <g> <g> <g> <title><title> <rect fill="#fff" height="150" id="svg_1" stroke="#000" stroke-width="1.5" width="292" x="156" y="84.5"><rect> <rect fill="#fff" height="72" id="svg_2" stroke="#000" stroke-width="1.5" width="87" x="324" y="234.5"><rect> <ellipse cx="237.5" cy="235.5" fill="#fff" id="svg_3" rx="21.5" ry="20" stroke="#000" stroke-width="1.5"><ellipse> <ellipse cx="446.5" cy="157" fill="#fff" id="svg_4" rx="21.5" ry="22.5" stroke="#000" stroke-width="1.5"><ellipse> <ellipse cx="366" cy="233.5" fill="#fff" id="svg_5" rx="22" ry="22" stroke="#000" stroke-width="1.5"><ellipse> <ellipse cx="368.5" cy="304" fill="#fff" id="svg_6" rx="20.5" ry="19.5" stroke="#000" stroke-width="1.5"><ellipse> <polyline fill="none" fill-opacity="null" id="svg_8" points="182,231.5 182,231.5 " stroke="#000" stroke-dasharray="2,2" stroke-linecap="round" stroke-opacity="null" stroke-width="1.5"><polyline> <polyline fill="none" fill-opacity="null" id="svg_9" points="288,288.5 288,289.5 " stroke="#000" stroke-linecap="round" stroke-opacity="null" stroke-width="1.5"><polyline> <line fill="none" fill-opacity="null" id="svg_11" stroke="#000" stroke-linecap="null" stroke-linejoin="null" stroke-opacity="null" stroke-width="1.5" x1="223" x2="252" y1="221.5" y2="250.5"><line> <line fill="none" fill-opacity="null" id="svg_12" stroke="#000" stroke-linecap="null" stroke-linejoin="null" stroke-opacity="null" stroke-width="1.5" x1="351" x2="379" y1="216.5" y2="249.5"><line> <line fill="none" fill-opacity="null" id="svg_13" stroke="#000" stroke-linecap="null" stroke-linejoin="null" stroke-opacity="null" stroke-width="1.5" x1="252" x2="225" y1="220.5" y2="250.5"><line> <line fill="none" fill-opacity="null" id="svg_14" stroke="#000" stroke-linecap="null" stroke-linejoin="null" stroke-opacity="null" stroke-width="1.5" x1="381" x2="351" y1="218.5" y2="250.5"><line> <text fill="#000000" fill-opacity="null" font-family="Helvetica, Arial, sans-serif" font-size="24" id="svg_15" stroke="#000" stroke-opacity="null" stroke-width="0" style="cursor: move;" text-anchor="start" x="440" xml:space="preserve" y="164.5">A<text> <text fill="#000000" fill-opacity="null" font-family="Helvetica, Arial, sans-serif" font-size="24" id="svg_16" stroke="#000" stroke-opacity="null" stroke-width="0" text-anchor="start" x="362" xml:space="preserve" y="313.5">V<text> <path d="m178,234.5" fill="#fff" fill-opacity="null" id="svg_17" opacity="0.5" stroke="#000" stroke-opacity="null" stroke-width="1.5"><path> <path d="m380,301.5l-8,-8.5" fill="#fff" fill-opacity="null" id="svg_18" opacity="0.5" stroke="#000" stroke-opacity="null" stroke-width="1.5"><path> <path d="m181,231.5c1,1 3.29289,2.70711 4,2c0.70711,-0.70711 0.30656,-2.4588 -1,-3c-0.92387,-0.38269 -3,0 -3,1l0,1l0,1" fill="none" fill-opacity="nul </div> <div class="i-bot"> <div class="i-info"> <div class="i-left" style="float:none;"> <span>  bởi <a class="i-name-member" href="https://hoc247.net/id/104398" data-type="member" data-id="104398">Nguyễn Thanh Hà</a> <a href="https://hoc247.net/he-thong-tinh-diem.html"><img width="60px" src="https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/star/8.png"></a> </span> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 27/12/2018</span> </div> <div class="i-right fleft"> <span class="i-follow" title="Bấm nút này để like câu trả lời này." data-id="503137" data-like="0" data-value="0" onclick="likeFaqans(this);"> <i class="fa fa-thumbs-up" aria-hidden="true"></i> Like (<span class="faq_num_like">0</span>) </span> <span class="i-follow marleft10" title="Bấm nút này báo sai phạm câu trả lời." data-id="503137" data-like="0" data-value="0" onclick="answerwarn(this);"> <i class="fa fa-flag"></i> Báo cáo sai phạm</span> </span> <!-- <span class="i-answer"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> Bình luận (0)</span> --> </div> </div> </div> </div> </li> <li class="item-answer" data-id="261581"> <div class="i-img"> <a href="https://hoc247.net/id/223762" data-type="member" data-id="223762"> <img onerror="this.src='https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/noavatar.jpg'" src="https://hoc247.net/images/avatar/library/8.jpg" alt="Eisenberg Harry" /> </a> </div> <div class="i-answer-box"> <div class="i-answer-content content-fck" id="answer-content-261581"> <p>1/ - Trên vỏ của 1 pin còn mới có ghi 1,5V số vôn trên cho ta biết giá trị hiệu điện thế định mức của pin đó.</p> <p>- Trên 1 bóng đèn có ghi 3V số vôn trên cho ta biết giá trị hiệu điện thé định mức của chiếc bóng đèn đó.</p> <p>2/ - 5 tác dụng của dòng điện là: + Tác dụng nhiệt</p> <p>+ Tác dụng phát sáng</p> <p>+ Tác dụng từ</p> <p>+ Tác dụng hóa học</p> <p>+ Tác dụng sinh lí</p> <p>- Để mạ bạc cho 1 chiếc nhẫn bằng đồng ta sử dụng tác dụng hóa học của dòng điện.</p> <p>- Nối nhẫn với cực âm của nguồn điện.</p> <p>- Dung dịch để mạ bạc là dung dịch muối bạc.</p> <p> </p> </div> <div class="i-bot"> <div class="i-info"> <div class="i-left" style="float:none;"> <span>  bởi <a class="i-name-member" href="https://hoc247.net/id/223762" data-type="member" data-id="223762">Eisenberg Harry</a> <a href="https://hoc247.net/he-thong-tinh-diem.html"><img width="60px" src="https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/star/1.png"></a> </span> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 27/12/2018</span> </div> <div class="i-right fleft"> <span class="i-follow" title="Bấm nút này để like câu trả lời này." data-id="261581" data-like="0" data-value="0" onclick="likeFaqans(this);"> <i class="fa fa-thumbs-up" aria-hidden="true"></i> Like (<span class="faq_num_like">0</span>) </span> <span class="i-follow marleft10" title="Bấm nút này báo sai phạm câu trả lời." data-id="261581" data-like="0" data-value="0" onclick="answerwarn(this);"> <i class="fa fa-flag"></i> Báo cáo sai phạm</span> </span> <!-- <span class="i-answer"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> Bình luận (0)</span> --> </div> </div> </div> </div> </li> <li class="item-answer" data-id="503138"> <div class="i-img"> <a href="https://hoc247.net/id/104428" data-type="member" data-id="104428"> <img onerror="this.src='https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/noavatar.jpg'" src="https://hoc247.vn/image/avatar/member/2017/20170718/thumbnail/200x200/20170718_20170719_110828.jpg" alt="Mai Trang" /> </a> </div> <div class="i-answer-box"> <div class="i-answer-content content-fck" id="answer-content-503138"> <p>Khi dòng điện chạy qua 1 bóng đèn pin, bóng đèn phát sáng. Tại sao ng ta lại nói đó là tác dụng nhiệt của dòng điện.</p> <p>Câu hỏi khó, giúp mình vs, mình sắp thi học kì rồi</p> </div> <div class="i-bot"> <div class="i-info"> <div class="i-left" style="float:none;"> <span>  bởi <a class="i-name-member" href="https://hoc247.net/id/104428" data-type="member" data-id="104428">Mai Trang</a> <a href="https://hoc247.net/he-thong-tinh-diem.html"><img width="60px" src="https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/star/11.png"></a> </span> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 28/12/2018</span> </div> <div class="i-right fleft"> <span class="i-follow" title="Bấm nút này để like câu trả lời này." data-id="503138" data-like="0" data-value="0" onclick="likeFaqans(this);"> <i class="fa fa-thumbs-up" aria-hidden="true"></i> Like (<span class="faq_num_like">0</span>) </span> <span class="i-follow marleft10" title="Bấm nút này báo sai phạm câu trả lời." data-id="503138" data-like="0" data-value="0" onclick="answerwarn(this);"> <i class="fa fa-flag"></i> Báo cáo sai phạm</span> </span> <!-- <span class="i-answer"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> Bình luận (0)</span> --> </div> </div> </div> </div> </li> <li class="item-answer" data-id="260680"> <div class="i-img"> <a href="https://hoc247.net/id/228954" data-type="member" data-id="228954"> <img onerror="this.src='https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/noavatar.jpg'" src="https://hoc247.net/images/avatar/library/14.jpg" alt="Mai Chiêu Linh" /> </a> </div> <div class="i-answer-box"> <div class="i-answer-content content-fck" id="answer-content-260680"> <p>Ta được biết rằng : Dòng điện đi qua mỗi vật dẫn thông thường, đều làm cho vật dẫn nóng lên. Nếu vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ cao thì phát sáng.</p> <p>Khi dòng điện chạy qua 1 bóng đèn, bóng đèn phát sáng, là do dòng điện đi qua dây tóc bóng đèn làm cho dây tóc bóng đèn nóng lên <span class="math-tex">\(\left(2500^oC\right)\)</span> => bóng đèn phát sáng. Vậy đây là tác dụng nhiệt của dòng điện.</p> </div> <div class="i-bot"> <div class="i-info"> <div class="i-left" style="float:none;"> <span>  bởi <a class="i-name-member" href="https://hoc247.net/id/228954" data-type="member" data-id="228954">Mai Chiêu Linh</a> <a href="https://hoc247.net/he-thong-tinh-diem.html"><img width="60px" src="https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/star/1.png"></a> </span> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 28/12/2018</span> </div> <div class="i-right fleft"> <span class="i-follow" title="Bấm nút này để like câu trả lời này." data-id="260680" data-like="0" data-value="0" onclick="likeFaqans(this);"> <i class="fa fa-thumbs-up" aria-hidden="true"></i> Like (<span class="faq_num_like">0</span>) </span> <span class="i-follow marleft10" title="Bấm nút này báo sai phạm câu trả lời." data-id="260680" data-like="0" data-value="0" onclick="answerwarn(this);"> <i class="fa fa-flag"></i> Báo cáo sai phạm</span> </span> <!-- <span class="i-answer"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> Bình luận (0)</span> --> </div> </div> </div> </div> </li> <li class="item-answer" data-id="503139"> <div class="i-img"> <a href="https://hoc247.net/id/104390" data-type="member" data-id="104390"> <img onerror="this.src='https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/noavatar.jpg'" src="https://hoc247.net/images/avatar/library/2.jpg" alt="Nguyễn Bảo Trâm" /> </a> </div> <div class="i-answer-box"> <div class="i-answer-content content-fck" id="answer-content-503139"> <p>Cho nguồn điện 1 pin, hai bóng đèn giống nhau, 1 ampe kế, 1 khóa K và một số dây dẫn. Khi đóng khóa K hai đèn sáng bình thường.</p> <p>a. Vẽ sơ đồ dòng điện trong trường hợp 2 đèn mắc nối tiếp và ampe kế đo cường độ dòng điện trong mạch.</p> <p>b. Nếu 1 đèn bị cháy, chỉ dùng 1 vôn kế, hãy nêu cách tìm ra đèn cháy.</p> </div> <div class="i-bot"> <div class="i-info"> <div class="i-left" style="float:none;"> <span>  bởi <a class="i-name-member" href="https://hoc247.net/id/104390" data-type="member" data-id="104390">Nguyễn Bảo Trâm</a> <a href="https://hoc247.net/he-thong-tinh-diem.html"><img width="60px" src="https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/star/9.png"></a> </span> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 30/12/2018</span> </div> <div class="i-right fleft"> <span class="i-follow" title="Bấm nút này để like câu trả lời này." data-id="503139" data-like="0" data-value="0" onclick="likeFaqans(this);"> <i class="fa fa-thumbs-up" aria-hidden="true"></i> Like (<span class="faq_num_like">0</span>) </span> <span class="i-follow marleft10" title="Bấm nút này báo sai phạm câu trả lời." data-id="503139" data-like="0" data-value="0" onclick="answerwarn(this);"> <i class="fa fa-flag"></i> Báo cáo sai phạm</span> </span> <!-- <span class="i-answer"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> Bình luận (0)</span> --> </div> </div> </div> </div> </li> <li class="item-answer" data-id="260555"> <div class="i-img"> <a href="https://hoc247.net/id/226303" data-type="member" data-id="226303"> <img onerror="this.src='https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/noavatar.jpg'" src="https://hoc247.net/images/avatar/library/3.jpg" alt="Phạm Đình" /> </a> </div> <div class="i-answer-box"> <div class="i-answer-content content-fck" id="answer-content-260555"> <p>b) </p> <p>mắc vôn kế // vs Đ1 và Đ2. Nếu vôn kế nào có chỉ số = 0 thì đèn được vôn kế mắc sẽ là đèn bị cháy</p> <p>Hình minh họa:</p> <p><img title="" data-socail-link="" class="zoomimg" alt="Điện học lớp 7" class="imgur-upload" src=""></p> </div> <div class="i-bot"> <div class="i-info"> <div class="i-left" style="float:none;"> <span>  bởi <a class="i-name-member" href="https://hoc247.net/id/226303" data-type="member" data-id="226303">Phạm Đình</a> <a href="https://hoc247.net/he-thong-tinh-diem.html"><img width="60px" src="https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/star/1.png"></a> </span> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 30/12/2018</span> </div> <div class="i-right fleft"> <span class="i-follow" title="Bấm nút này để like câu trả lời này." data-id="260555" data-like="0" data-value="0" onclick="likeFaqans(this);"> <i class="fa fa-thumbs-up" aria-hidden="true"></i> Like (<span class="faq_num_like">0</span>) </span> <span class="i-follow marleft10" title="Bấm nút này báo sai phạm câu trả lời." data-id="260555" data-like="0" data-value="0" onclick="answerwarn(this);"> <i class="fa fa-flag"></i> Báo cáo sai phạm</span> </span> <!-- <span class="i-answer"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> Bình luận (0)</span> --> </div> </div> </div> </div> </li> <li class="item-answer" data-id="503140"> <div class="i-img"> <a href="https://hoc247.net/id/43679" data-type="member" data-id="43679"> <img onerror="this.src='https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/noavatar.jpg'" src="https://hoc247.net/images/avatar/library/4.jpg" alt="My Hien" /> </a> </div> <div class="i-answer-box"> <div class="i-answer-content content-fck" id="answer-content-503140"> <p>1.) Muốn có dòng điện chạy qua bóng đèn thì cần có điều kiện gì?</p> <p>2.)Nêu cách dùng vốn kế để đo hiệu điện thế?</p> </div> <div class="i-bot"> <div class="i-info"> <div class="i-left" style="float:none;"> <span>  bởi <a class="i-name-member" href="https://hoc247.net/id/43679" data-type="member" data-id="43679">My Hien</a> <a href="https://hoc247.net/he-thong-tinh-diem.html"><img width="60px" src="https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/star/9.png"></a> </span> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 02/01/2019</span> </div> <div class="i-right fleft"> <span class="i-follow" title="Bấm nút này để like câu trả lời này." data-id="503140" data-like="0" data-value="0" onclick="likeFaqans(this);"> <i class="fa fa-thumbs-up" aria-hidden="true"></i> Like (<span class="faq_num_like">0</span>) </span> <span class="i-follow marleft10" title="Bấm nút này báo sai phạm câu trả lời." data-id="503140" data-like="0" data-value="0" onclick="answerwarn(this);"> <i class="fa fa-flag"></i> Báo cáo sai phạm</span> </span> <!-- <span class="i-answer"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> Bình luận (0)</span> --> </div> </div> </div> </div> </li> <li class="item-answer" data-id="260501"> <div class="i-img"> <a href="https://hoc247.net/id/228691" data-type="member" data-id="228691"> <img onerror="this.src='https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/noavatar.jpg'" src="https://hoc247.net/images/avatar/library/6.jpg" alt="Nguyễn Thị Yến NHi" /> </a> </div> <div class="i-answer-box"> <div class="i-answer-content content-fck" id="answer-content-260501"> <p><b>Muốn có dòng điện đi qua bóng đèn thì cần có điều kiện mạch của dòng điện phải kín</b></p> <p><b>Cách dùng vôn kế:nối 2 đầu của vôn kế vào đúng cực và đọc số đo trên vôn kế</b></p> <p><b>* mình c<span style="line-height:1.6">ch bài tập ra sẽ có</span><span style="line-height:1.6">hỉ nói theo cách hiểu của mik thôi nha còn câu 2 bạn giở sẽ có </span></b></p> <p><b><span style="line-height:1.6"><img title="" data-socail-link="" class="zoomimg" alt="ngaingung" height="40" src="https://hoc247.net/image/faq/data/haha.png" title="ngaingung" width="40"></span></b></p> </div> <div class="i-bot"> <div class="i-info"> <div class="i-left" style="float:none;"> <span>  bởi <a class="i-name-member" href="https://hoc247.net/id/228691" data-type="member" data-id="228691">Nguyễn Thị Yến NHi</a> <a href="https://hoc247.net/he-thong-tinh-diem.html"><img width="60px" src="https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/star/1.png"></a> </span> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 02/01/2019</span> </div> <div class="i-right fleft"> <span class="i-follow" title="Bấm nút này để like câu trả lời này." data-id="260501" data-like="0" data-value="0" onclick="likeFaqans(this);"> <i class="fa fa-thumbs-up" aria-hidden="true"></i> Like (<span class="faq_num_like">0</span>) </span> <span class="i-follow marleft10" title="Bấm nút này báo sai phạm câu trả lời." data-id="260501" data-like="0" data-value="0" onclick="answerwarn(this);"> <i class="fa fa-flag"></i> Báo cáo sai phạm</span> </span> <!-- <span class="i-answer"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> Bình luận (0)</span> --> </div> </div> </div> </div> </li> <li class="item-answer" data-id="503141"> <div class="i-img"> <a href="https://hoc247.net/id/43648" data-type="member" data-id="43648"> <img onerror="this.src='https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/noavatar.jpg'" src="https://hoc247.net/images/avatar/library/5.jpg" alt="Hương Lan" /> </a> </div> <div class="i-answer-box"> <div class="i-answer-content content-fck" id="answer-content-503141"> <p>hiện tượng xảy ra khi thanh thủy tinh sau khi cọ xát bằng vải lụa và thước nhự sau khi cọ xát bằng vải khô đặt gần nhau tại sao</p> </div> <div class="i-bot"> <div class="i-info"> <div class="i-left" style="float:none;"> <span>  bởi <a class="i-name-member" href="https://hoc247.net/id/43648" data-type="member" data-id="43648">Hương Lan</a> <a href="https://hoc247.net/he-thong-tinh-diem.html"><img width="60px" src="https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/star/9.png"></a> </span> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 05/01/2019</span> </div> <div class="i-right fleft"> <span class="i-follow" title="Bấm nút này để like câu trả lời này." data-id="503141" data-like="0" data-value="0" onclick="likeFaqans(this);"> <i class="fa fa-thumbs-up" aria-hidden="true"></i> Like (<span class="faq_num_like">0</span>) </span> <span class="i-follow marleft10" title="Bấm nút này báo sai phạm câu trả lời." data-id="503141" data-like="0" data-value="0" onclick="answerwarn(this);"> <i class="fa fa-flag"></i> Báo cáo sai phạm</span> </span> <!-- <span class="i-answer"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> Bình luận (0)</span> --> </div> </div> </div> </div> </li> <li class="item-answer" data-id="260286"> <div class="i-img"> <a href="https://hoc247.net/id/232635" data-type="member" data-id="232635"> <img onerror="this.src='https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/noavatar.jpg'" src="https://hoc247.net/images/avatar/library/1.jpg" alt="Trần Ánh Nguyệt" /> </a> </div> <div class="i-answer-box"> <div class="i-answer-content content-fck" id="answer-content-260286"> <p>chúng hút nhau vì theo quy ước thanh thủy tinh cọ xát vào vải lụa mang điện tích dương, thước nhựa cọ xát vào vào vải khô mang điện tích âm, hai loại điện tích khác nhau nên hút nhau</p> <p>học tốt nha bạn</p> </div> <div class="i-bot"> <div class="i-info"> <div class="i-left" style="float:none;"> <span>  bởi <a class="i-name-member" href="https://hoc247.net/id/232635" data-type="member" data-id="232635">Trần Ánh Nguyệt</a> <a href="https://hoc247.net/he-thong-tinh-diem.html"><img width="60px" src="https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/star/1.png"></a> </span> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 05/01/2019</span> </div> <div class="i-right fleft"> <span class="i-follow" title="Bấm nút này để like câu trả lời này." data-id="260286" data-like="0" data-value="0" onclick="likeFaqans(this);"> <i class="fa fa-thumbs-up" aria-hidden="true"></i> Like (<span class="faq_num_like">0</span>) </span> <span class="i-follow marleft10" title="Bấm nút này báo sai phạm câu trả lời." data-id="260286" data-like="0" data-value="0" onclick="answerwarn(this);"> <i class="fa fa-flag"></i> Báo cáo sai phạm</span> </span> <!-- <span class="i-answer"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> Bình luận (0)</span> --> </div> </div> </div> </div> </li> <li class="item-answer" data-id="503142"> <div class="i-img"> <a href="https://hoc247.net/id/111184" data-type="member" data-id="111184"> <img onerror="this.src='https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/noavatar.jpg'" src="https://hoc247.net/images/avatar/library/1.jpg" alt="Nguyễn Lệ Diễm" /> </a> </div> <div class="i-answer-box"> <div class="i-answer-content content-fck" id="answer-content-503142"> <p>vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn 2 pin, khóa k đóng,3 đèn mắc nối tiếpampe kế đo cường độ dòng diện qua đèn 2 ,vôn kế đo hiệu điện thế đèn hai.</p> <p>mai thi rồi giúp mình với :(</p> </div> <div class="i-bot"> <div class="i-info"> <div class="i-left" style="float:none;"> <span>  bởi <a class="i-name-member" href="https://hoc247.net/id/111184" data-type="member" data-id="111184">Nguyễn Lệ Diễm</a> <a href="https://hoc247.net/he-thong-tinh-diem.html"><img width="60px" src="https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/star/13.png"></a> </span> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 08/01/2019</span> </div> <div class="i-right fleft"> <span class="i-follow" title="Bấm nút này để like câu trả lời này." data-id="503142" data-like="0" data-value="0" onclick="likeFaqans(this);"> <i class="fa fa-thumbs-up" aria-hidden="true"></i> Like (<span class="faq_num_like">0</span>) </span> <span class="i-follow marleft10" title="Bấm nút này báo sai phạm câu trả lời." data-id="503142" data-like="0" data-value="0" onclick="answerwarn(this);"> <i class="fa fa-flag"></i> Báo cáo sai phạm</span> </span> <!-- <span class="i-answer"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> Bình luận (0)</span> --> </div> </div> </div> </div> </li> <li class="item-answer" data-id="260220"> <div class="i-img"> <a href="https://hoc247.net/id/221347" data-type="member" data-id="221347"> <img onerror="this.src='https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/noavatar.jpg'" src="https://hoc247.net/images/avatar/library/5.jpg" alt="Phan Lê Khánh Ly" /> </a> </div> <div class="i-answer-box"> <div class="i-answer-content content-fck" id="answer-content-260220"> <p>Tớ làm lại nhé, cái trước tớ làm sai. Xin lỗi bn</p> </div> <div class="i-bot"> <div class="i-info"> <div class="i-left" style="float:none;"> <span>  bởi <a class="i-name-member" href="https://hoc247.net/id/221347" data-type="member" data-id="221347">Phan Lê Khánh Ly</a> <a href="https://hoc247.net/he-thong-tinh-diem.html"><img width="60px" src="https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/star/1.png"></a> </span> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 08/01/2019</span> </div> <div class="i-right fleft"> <span class="i-follow" title="Bấm nút này để like câu trả lời này." data-id="260220" data-like="0" data-value="0" onclick="likeFaqans(this);"> <i class="fa fa-thumbs-up" aria-hidden="true"></i> Like (<span class="faq_num_like">0</span>) </span> <span class="i-follow marleft10" title="Bấm nút này báo sai phạm câu trả lời." data-id="260220" data-like="0" data-value="0" onclick="answerwarn(this);"> <i class="fa fa-flag"></i> Báo cáo sai phạm</span> </span> <!-- <span class="i-answer"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> Bình luận (0)</span> --> </div> </div> </div> </div> </li> <li class="item-answer" data-id="503143"> <div class="i-img"> <a href="https://hoc247.net/id/104363" data-type="member" data-id="104363"> <img onerror="this.src='https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/noavatar.jpg'" src="https://hoc247.net/images/avatar/library/17.jpg" alt="Nguyễn Thị Trang" /> </a> </div> <div class="i-answer-box"> <div class="i-answer-content content-fck" id="answer-content-503143"> <p>Làm thế nào để biết có dòng điện chạy qua các dụng cụ điện?</p> <p>mai mình thi rùi. Bạn nào trả lời dùm mình nha</p> </div> <div class="i-bot"> <div class="i-info"> <div class="i-left" style="float:none;"> <span>  bởi <a class="i-name-member" href="https://hoc247.net/id/104363" data-type="member" data-id="104363">Nguyễn Thị Trang</a> <a href="https://hoc247.net/he-thong-tinh-diem.html"><img width="60px" src="https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/star/8.png"></a> </span> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 12/01/2019</span> </div> <div class="i-right fleft"> <span class="i-follow" title="Bấm nút này để like câu trả lời này." data-id="503143" data-like="0" data-value="0" onclick="likeFaqans(this);"> <i class="fa fa-thumbs-up" aria-hidden="true"></i> Like (<span class="faq_num_like">0</span>) </span> <span class="i-follow marleft10" title="Bấm nút này báo sai phạm câu trả lời." data-id="503143" data-like="0" data-value="0" onclick="answerwarn(this);"> <i class="fa fa-flag"></i> Báo cáo sai phạm</span> </span> <!-- <span class="i-answer"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> Bình luận (0)</span> --> </div> </div> </div> </div> </li> <li class="item-answer" data-id="260120"> <div class="i-img"> <a href="https://hoc247.net/id/227359" data-type="member" data-id="227359"> <img onerror="this.src='https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/noavatar.jpg'" src="https://hoc247.net/images/avatar/library/7.jpg" alt="bùi thị thanh thúy" /> </a> </div> <div class="i-answer-box"> <div class="i-answer-content content-fck" id="answer-content-260120"> <p>Đóng khóa. Nếu dụng cụ đó hoạt động thì có dòng điện chạy qua.Còn nếu không hoạt động thì không có dòng điện chạy qua.</p> </div> <div class="i-bot"> <div class="i-info"> <div class="i-left" style="float:none;"> <span>  bởi <a class="i-name-member" href="https://hoc247.net/id/227359" data-type="member" data-id="227359">bùi thị thanh thúy</a> <a href="https://hoc247.net/he-thong-tinh-diem.html"><img width="60px" src="https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/star/1.png"></a> </span> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 12/01/2019</span> </div> <div class="i-right fleft"> <span class="i-follow" title="Bấm nút này để like câu trả lời này." data-id="260120" data-like="0" data-value="0" onclick="likeFaqans(this);"> <i class="fa fa-thumbs-up" aria-hidden="true"></i> Like (<span class="faq_num_like">0</span>) </span> <span class="i-follow marleft10" title="Bấm nút này báo sai phạm câu trả lời." data-id="260120" data-like="0" data-value="0" onclick="answerwarn(this);"> <i class="fa fa-flag"></i> Báo cáo sai phạm</span> </span> <!-- <span class="i-answer"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> Bình luận (0)</span> --> </div> </div> </div> </div> </li> <li class="item-answer" data-id="503144"> <div class="i-img"> <a href="https://hoc247.net/id/43687" data-type="member" data-id="43687"> <img onerror="this.src='https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/noavatar.jpg'" src="https://hoc247.net/images/avatar/library/5.jpg" alt="thanh hằng" /> </a> </div> <div class="i-answer-box"> <div class="i-answer-content content-fck" id="answer-content-503144"> <p>a/ Vẽ sơ đồ mạch điện gồm : 3 pin nối tiếp, 1 công tắc đóng, 2 bóng đèn nối tiếp, ampe kế đo cđdđ qua Đ2, vôn kế 1 đo hđt 2 cực của nguồn, vôn kế 2 đo hđt 2 đầu đèn Đ2 </p> <p>b/ Vẽ chiều dòng điện </p> <p><b>c/ V1 chỉ 16V, V2 chỉ 6V, Ampe chỉ 12mA. Tính U1, I1</b></p> <p>làm giúp mình câu c nhé. tks </p> </div> <div class="i-bot"> <div class="i-info"> <div class="i-left" style="float:none;"> <span>  bởi <a class="i-name-member" href="https://hoc247.net/id/43687" data-type="member" data-id="43687">thanh hằng</a> <a href="https://hoc247.net/he-thong-tinh-diem.html"><img width="60px" src="https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/star/14.png"></a> </span> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 17/01/2019</span> </div> <div class="i-right fleft"> <span class="i-follow" title="Bấm nút này để like câu trả lời này." data-id="503144" data-like="0" data-value="0" onclick="likeFaqans(this);"> <i class="fa fa-thumbs-up" aria-hidden="true"></i> Like (<span class="faq_num_like">0</span>) </span> <span class="i-follow marleft10" title="Bấm nút này báo sai phạm câu trả lời." data-id="503144" data-like="0" data-value="0" onclick="answerwarn(this);"> <i class="fa fa-flag"></i> Báo cáo sai phạm</span> </span> <!-- <span class="i-answer"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> Bình luận (0)</span> --> </div> </div> </div> </div> </li> <li class="item-answer" data-id="259825"> <div class="i-img"> <a href="https://hoc247.net/id/223375" data-type="member" data-id="223375"> <img onerror="this.src='https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/noavatar.jpg'" src="https://hoc247.net/images/avatar/library/19.jpg" alt="Tran Thi Lan" /> </a> </div> <div class="i-answer-box"> <div class="i-answer-content content-fck" id="answer-content-259825"> <p>c, U1 ko phải là V1 hả bn</p> </div> <div class="i-bot"> <div class="i-info"> <div class="i-left" style="float:none;"> <span>  bởi <a class="i-name-member" href="https://hoc247.net/id/223375" data-type="member" data-id="223375">Tran Thi Lan</a> <a href="https://hoc247.net/he-thong-tinh-diem.html"><img width="60px" src="https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/star/1.png"></a> </span> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 17/01/2019</span> </div> <div class="i-right fleft"> <span class="i-follow" title="Bấm nút này để like câu trả lời này." data-id="259825" data-like="0" data-value="0" onclick="likeFaqans(this);"> <i class="fa fa-thumbs-up" aria-hidden="true"></i> Like (<span class="faq_num_like">0</span>) </span> <span class="i-follow marleft10" title="Bấm nút này báo sai phạm câu trả lời." data-id="259825" data-like="0" data-value="0" onclick="answerwarn(this);"> <i class="fa fa-flag"></i> Báo cáo sai phạm</span> </span> <!-- <span class="i-answer"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> Bình luận (0)</span> --> </div> </div> </div> </div> </li> <li class="item-answer" data-id="503145"> <div class="i-img"> <a href="https://hoc247.net/id/43701" data-type="member" data-id="43701"> <img onerror="this.src='https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/noavatar.jpg'" src="https://hoc247.net/images/avatar/library/4.jpg" alt="Bi do" /> </a> </div> <div class="i-answer-box"> <div class="i-answer-content content-fck" id="answer-content-503145"> <p>Hãy kể tên một vài nguồn điện khác trong cuộc sống hằng ngày và cho biết nhìn bên ngoài , chúng có những điểm chung gì</p> </div> <div class="i-bot"> <div class="i-info"> <div class="i-left" style="float:none;"> <span>  bởi <a class="i-name-member" href="https://hoc247.net/id/43701" data-type="member" data-id="43701">Bi do</a> <a href="https://hoc247.net/he-thong-tinh-diem.html"><img width="60px" src="https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/star/9.png"></a> </span> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 22/01/2019</span> </div> <div class="i-right fleft"> <span class="i-follow" title="Bấm nút này để like câu trả lời này." data-id="503145" data-like="0" data-value="0" onclick="likeFaqans(this);"> <i class="fa fa-thumbs-up" aria-hidden="true"></i> Like (<span class="faq_num_like">0</span>) </span> <span class="i-follow marleft10" title="Bấm nút này báo sai phạm câu trả lời." data-id="503145" data-like="0" data-value="0" onclick="answerwarn(this);"> <i class="fa fa-flag"></i> Báo cáo sai phạm</span> </span> <!-- <span class="i-answer"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> Bình luận (0)</span> --> </div> </div> </div> </div> </li> <li class="item-answer" data-id="259821"> <div class="i-img"> <a href="https://hoc247.net/id/220109" data-type="member" data-id="220109"> <img onerror="this.src='https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/noavatar.jpg'" src="https://hoc247.net/images/avatar/library/8.jpg" alt="nguyen van thanh" /> </a> </div> <div class="i-answer-box"> <div class="i-answer-content content-fck" id="answer-content-259821"> <p>-Một vài nguồn điện khác trong cuộc sống hằng ngày là: Acquy, pin, ổ cắm điện, pin cúc áo, pin tròn, pin vuông, pin đại, máy phát điện, ...</p> <p>-Nhìn chung bên ngoài, chúng đều có những đặc điểm là: đều có bộ phận, đồ được bọc để cách điện, mỗi nguồn điện đều có hai cực. Hai cực của pin hay acquy là cực dương (kí hiệu dấu +) và cực âm (kí hiệu dấu -)</p> </div> <div class="i-bot"> <div class="i-info"> <div class="i-left" style="float:none;"> <span>  bởi <a class="i-name-member" href="https://hoc247.net/id/220109" data-type="member" data-id="220109">nguyen van thanh</a> <a href="https://hoc247.net/he-thong-tinh-diem.html"><img width="60px" src="https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/star/1.png"></a> </span> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 22/01/2019</span> </div> <div class="i-right fleft"> <span class="i-follow" title="Bấm nút này để like câu trả lời này." data-id="259821" data-like="0" data-value="0" onclick="likeFaqans(this);"> <i class="fa fa-thumbs-up" aria-hidden="true"></i> Like (<span class="faq_num_like">0</span>) </span> <span class="i-follow marleft10" title="Bấm nút này báo sai phạm câu trả lời." data-id="259821" data-like="0" data-value="0" onclick="answerwarn(this);"> <i class="fa fa-flag"></i> Báo cáo sai phạm</span> </span> <!-- <span class="i-answer"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> Bình luận (0)</span> --> </div> </div> </div> </div> </li> <li class="item-answer" data-id="503146"> <div class="i-img"> <a href="https://hoc247.net/id/43663" data-type="member" data-id="43663"> <img onerror="this.src='https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/noavatar.jpg'" src="https://hoc247.net/images/avatar/library/1.jpg" alt="Tran Chau" /> </a> </div> <div class="i-answer-box"> <div class="i-answer-content content-fck" id="answer-content-503146"> <p>Nếu cường độ dòng điện qua mạch chính là I=2A cường độ dòng điện qua đèn D2=I2=1A. Hãy tính cường độ dòng điện qua đièn D1 là I1 bằng bao nhiêu </p> </div> <div class="i-bot"> <div class="i-info"> <div class="i-left" style="float:none;"> <span>  bởi <a class="i-name-member" href="https://hoc247.net/id/43663" data-type="member" data-id="43663">Tran Chau</a> <a href="https://hoc247.net/he-thong-tinh-diem.html"><img width="60px" src="https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/star/9.png"></a> </span> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 27/01/2019</span> </div> <div class="i-right fleft"> <span class="i-follow" title="Bấm nút này để like câu trả lời này." data-id="503146" data-like="0" data-value="0" onclick="likeFaqans(this);"> <i class="fa fa-thumbs-up" aria-hidden="true"></i> Like (<span class="faq_num_like">0</span>) </span> <span class="i-follow marleft10" title="Bấm nút này báo sai phạm câu trả lời." data-id="503146" data-like="0" data-value="0" onclick="answerwarn(this);"> <i class="fa fa-flag"></i> Báo cáo sai phạm</span> </span> <!-- <span class="i-answer"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> Bình luận (0)</span> --> </div> </div> </div> </div> </li> <li class="item-answer" data-id="259771"> <div class="i-img"> <a href="https://hoc247.net/id/227273" data-type="member" data-id="227273"> <img onerror="this.src='https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/noavatar.jpg'" src="https://hoc247.net/images/avatar/library/13.jpg" alt="Dollar's Tuấn" /> </a> </div> <div class="i-answer-box"> <div class="i-answer-content content-fck" id="answer-content-259771"> <p>Vì hai cường độ dòng điện ko bằng nhau nên ta suy ra hai đèn được mắc song song</p> <p>Từ đó , ta tính được I<sub>1</sub>+I<sub>2</sub>=I </p> <p>hay I<sub>1</sub>+1=2</p> <p><span class="math-tex">\(\Rightarrow\)</span> I<sub>1</sub>=2-1=1</p> <p>Vậy I<sub>1</sub>=1A</p> </div> <div class="i-bot"> <div class="i-info"> <div class="i-left" style="float:none;"> <span>  bởi <a class="i-name-member" href="https://hoc247.net/id/227273" data-type="member" data-id="227273">Dollar's Tuấn</a> <a href="https://hoc247.net/he-thong-tinh-diem.html"><img width="60px" src="https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/star/1.png"></a> </span> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 27/01/2019</span> </div> <div class="i-right fleft"> <span class="i-follow" title="Bấm nút này để like câu trả lời này." data-id="259771" data-like="0" data-value="0" onclick="likeFaqans(this);"> <i class="fa fa-thumbs-up" aria-hidden="true"></i> Like (<span class="faq_num_like">0</span>) </span> <span class="i-follow marleft10" title="Bấm nút này báo sai phạm câu trả lời." data-id="259771" data-like="0" data-value="0" onclick="answerwarn(this);"> <i class="fa fa-flag"></i> Báo cáo sai phạm</span> </span> <!-- <span class="i-answer"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> Bình luận (0)</span> --> </div> </div> </div> </div> </li> <li class="item-answer" data-id="503147"> <div class="i-img"> <a href="https://hoc247.net/id/104423" data-type="member" data-id="104423"> <img onerror="this.src='https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/noavatar.jpg'" src="https://hoc247.net/images/avatar/library/7.jpg" alt="Lê Chí Thiện" /> </a> </div> <div class="i-answer-box"> <div class="i-answer-content content-fck" id="answer-content-503147"> <p>hinh 21.4 là một sơ đồ mạch điện của một chuông điện loại khác , khi bấm và giử nút bấm , chuông kêu , tắt : kêu , tắt liên tục ( cho đến khi thôi bấm).hãy giải thích tại sao?</p> </div> <div class="i-bot"> <div class="i-info"> <div class="i-left" style="float:none;"> <span>  bởi <a class="i-name-member" href="https://hoc247.net/id/104423" data-type="member" data-id="104423">Lê Chí Thiện</a> <a href="https://hoc247.net/he-thong-tinh-diem.html"><img width="60px" src="https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/star/9.png"></a> </span> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 02/02/2019</span> </div> <div class="i-right fleft"> <span class="i-follow" title="Bấm nút này để like câu trả lời này." data-id="503147" data-like="0" data-value="0" onclick="likeFaqans(this);"> <i class="fa fa-thumbs-up" aria-hidden="true"></i> Like (<span class="faq_num_like">0</span>) </span> <span class="i-follow marleft10" title="Bấm nút này báo sai phạm câu trả lời." data-id="503147" data-like="0" data-value="0" onclick="answerwarn(this);"> <i class="fa fa-flag"></i> Báo cáo sai phạm</span> </span> <!-- <span class="i-answer"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> Bình luận (0)</span> --> </div> </div> </div> </div> </li> <li class="item-answer" data-id="259355"> <div class="i-img"> <a href="https://hoc247.net/id/219564" data-type="member" data-id="219564"> <img onerror="this.src='https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/noavatar.jpg'" src="https://hoc247.net/images/avatar/library/16.jpg" alt="Trần Thư" /> </a> </div> <div class="i-answer-box"> <div class="i-answer-content content-fck" id="answer-content-259355"> <p>-hình 21.4 là hình nào v?</p> </div> <div class="i-bot"> <div class="i-info"> <div class="i-left" style="float:none;"> <span>  bởi <a class="i-name-member" href="https://hoc247.net/id/219564" data-type="member" data-id="219564">Trần Thư</a> <a href="https://hoc247.net/he-thong-tinh-diem.html"><img width="60px" src="https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/star/1.png"></a> </span> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 02/02/2019</span> </div> <div class="i-right fleft"> <span class="i-follow" title="Bấm nút này để like câu trả lời này." data-id="259355" data-like="0" data-value="0" onclick="likeFaqans(this);"> <i class="fa fa-thumbs-up" aria-hidden="true"></i> Like (<span class="faq_num_like">0</span>) </span> <span class="i-follow marleft10" title="Bấm nút này báo sai phạm câu trả lời." data-id="259355" data-like="0" data-value="0" onclick="answerwarn(this);"> <i class="fa fa-flag"></i> Báo cáo sai phạm</span> </span> <!-- <span class="i-answer"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> Bình luận (0)</span> --> </div> </div> </div> </div> </li> </ul> </div> <div class="clear"></div> <div class="btt posrelative" style="font-size:14px;"> <div class="ctd"> <a class="cb2" href="https://hoc247.net/he-thong-tinh-diem.html"><i class="fa fa-plus-circle"></i> Cách tích điểm HP</a> </div> <p class="ccngon">Nếu <b>bạn hỏi</b>, bạn chỉ thu về <b>một câu trả lời</b>. <br>Nhưng khi bạn <b>suy nghĩ trả lời</b>, bạn sẽ thu về <b>gấp bội!</b> </p> <!-- <p> <a class="cred" href="https://hoc247.net/biet-doi-ninja.html"><img width="20px;" src="images/graphics/ninja.gif" /> Mời gia nhập Biệt đội Ninja247</a> </p> --> <img style="position:absolute;bottom:-35px;right:0px;width:40px!important" width="100px" src="images/graphics/arrow_left.png" /> </div> <div class="i-img"> <img onerror="this.src='https://hoc247.net/static/templates/version1/default/images/graphics/noavatar.jpg'" src="" alt="" /> </div> <div class="i-answer-box"> <textarea onclick="loadFaqAnswer(238638)" class="input-answer" id="faq_answer238638" name="faq_answer238638" rows="1" cols="1" placeholder="Trả lời nhanh câu hỏi này"></textarea> <p class="cred fs12">Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản</p> <div class="i-tool"> <span class="btn btn-submit" onclick="addFaqAnswer(238638)">Gửi câu trả lời</span> <span class="btn btn-cancel" onclick="closeFaqAnswer(238638)">Hủy</span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- xu ly youtube faq --> <div class="an" data="PREROLL_YOUTUBE">YOMEDIA</div><style> @media(min-width:1024px){ .sharelike{margin-top:40px;} } @media(max-width:568px){ .sharelike{margin-top:10px;} } </style> <p><strong>Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng</strong></p> <div id="playvideo1" style="width:100%;float:left;"> <div class="box-video" id="video"> <div class="videoWrapper169"> <div class="i-video border1"> <div id='playvideo1'> <div class="video-container content-media content-media--video" id="featured-media"> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/NqIyEkR7pq8?enablejsapi=1" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> <script> var tag = document.createElement('script'); tag.src = "https://www.youtube.com/iframe_api"; var firstScriptTag = document.getElementsByTagName('script')[0]; firstScriptTag.parentNode.insertBefore(tag, firstScriptTag); var player; // 3. Youtube player object. var $window = jQuery( window ); // 1. Window Object. var $featuredMedia = jQuery( "#featured-media" ); // 1. The Video Container. var $featuredVideo = jQuery( "#featured-video" ); // 2. The Youtube Video. var top = $featuredMedia.offset().top; // 4. The video position from the top of the document; var offset = Math.floor( $featuredMedia.offset().top + ( $featuredMedia.outerHeight() / 2 ) ); window.onYouTubeIframeAPIReady = function() { player = new YT.Player( "featured-video", { events: { "onStateChange": onPlayerStateChange } }); }; /** * Run when the Youtube video state (play, pause, etc.) is changed. * * @param {Object} event The Youtube Object Event. * @return {Void} */ function onPlayerStateChange( event ) { var isPlay = 1 === event.data; var isPause = 2 === event.data; var isEnd = 0 === event.data; if ( isPlay ) { $featuredVideo.removeClass( "is-paused" ); $featuredVideo.toggleClass( "is-playing" ); } if ( isPause ) { $featuredVideo.removeClass( "is-playing" ); $featuredVideo.toggleClass( "is-paused" ); } if ( isEnd ) { $featuredVideo.removeClass( "is-playing", "is-paused" ); } } $window .on( "resize", function() { top = $featuredMedia.offset().top; offset = Math.floor( top + ( $featuredMedia.outerHeight() / 2 ) ); } ) .on( "scroll", function() { $featuredVideo.toggleClass( "is-sticky", $window.scrollTop() > offset && $featuredVideo.hasClass( "is-playing" ) ); } ); </script> <div class="sharelike"> <p class="hidden-xs"> </p> <div class="sharelike2"> <!-- like page hoc247.net --> <iframe id="fbpage" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Ffacebook.com%2Fhoc247.net&width=85&layout=button_count&action=like&show_faces=false&share=false&height=28&appId=1437569749885272" width="100" height="28" style="float:right;border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe> <!-- like & share paget --> <iframe id="fbdetail" src="https://www.facebook.com/plugins/share_button.php?href=https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/co-xat-thanh-thuy-tinh-vao-manh-lua-dua-lai-gan-qua-cau-kim-loai-thi-qua-cau-nhiem-dien-gi-faq238638.html&layout=button_count&mobile_iframe=true&appId=588204584722693&width=85&height=28" width="110" height="28" style="float:right;border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe> </div> <img class="fright like1 hidden-xs" src="images/graphics/call_to_like_article.png" /> </div> <div class="ads-2 box-2 margintopbot10" id="ads_flexible_like"> <!-- <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> Hoc247_Flexible_Like <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-0544800746257379" data-ad-slot="5278426464" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> --> </div> </div> <div class="box-1"> <div class="box-title-1"><h2 class="b-title">Các câu hỏi có liên quan</h2></div> <div class="box-content"> <ul class="list-content-chuong list-content-cauhoi"> <li class="item-cauhoi" data-id="549389"> <div class="i-head"> <h3 class="i-title"><a href="https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/a-ve-so-do-mach-dien-theo-yeu-cau-cua-de-ky-hieu-cac-cuc-pin-cac-chot-cua-ampe-ke-va-von-ke-xac-d-faq549389.html">a) Vẽ sơ đồ mạch điện theo yêu cầu của đề. Ký hiệu các cục pin các chốt của ampe kế và vôn kế. Xác định chiều dòng điện trong mạch b) So sánh cường độ dòng điện đi qua các bóng D1 và D2? Vì sao? c) Nếu 1 trong hai bóng đèn bị hỏng thì bóng còn lại có sáng không? Vì sao?</a></h3> </div> <div class="i-content bordernone"><p>Cho Mạch điện gồm: Nguồn điện 2 pin 2 bóng đèn D1 và D2 mắc nối tiếp, công tắc, vôn kế đo hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn D1, ampe kế đo cường độ dòng điện mạch chính và 1 số dây dẫn<br /> a) vẽ sơ đồ mạch điện theo yêu cầu của đề. Ký hiệu các cục pin các chốt của ampe kế và vôn kế, xác định chiều dòng điện trong mạch<br /> b) So sánh cường độ dòng điện đi qua các bóng D1 và D2? Vì sao?<br /> c) Nếu 1 trong hai bóng đèn bị hỏng thì bóng còn lại có sáng không? Vì sao</p></div> <p class="i-info martop10"> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 30/06/2020</span> <span class="i-answer"> |  <a href="https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/a-ve-so-do-mach-dien-theo-yeu-cau-cua-de-ky-hieu-cac-cuc-pin-cac-chot-cua-ampe-ke-va-von-ke-xac-d-faq549389.html"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> 8 Trả lời</a> </span> </p> </li> <li class="item-cauhoi" data-id="527340"> <div class="i-head"> <h3 class="i-title"><a href="https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/hai-qua-cau-nhe-a-va-b-duoc-treo-gan-nhau-bang-2-soi-chi-to-chung-hut-nhau-hoi-cac-qua-cau-da-bi-n-faq527340.html">Hai quả cầu nhẹ A và B được treo gần nhau bằng 2 sợi chỉ tơ, chúng hút nhau. Hỏi các quả cầu đã bị nhiễm điện như thế nào?</a></h3> </div> <div class="i-content bordernone"></div> <p class="i-info martop10"> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 22/05/2020</span> <span class="i-answer"> |  <a href="https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/hai-qua-cau-nhe-a-va-b-duoc-treo-gan-nhau-bang-2-soi-chi-to-chung-hut-nhau-hoi-cac-qua-cau-da-bi-n-faq527340.html"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> 6 Trả lời</a> </span> </p> </li> <li class="item-cauhoi" data-id="454974"> <div class="i-head"> <h3 class="i-title"><a href="https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/co-the-coi-mot-day-dan-thang-dai-co-dong-dien-mot-chieu-chay-qua-nhu-mot-nam-cham-thang-duoc-khong-faq454974.html">Có thể coi một dây dẫn thẳng dài có dòng điện một chiều chạy qua như một nam châm thẳng được không?</a></h3> </div> <div class="i-content bordernone"><p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em"> Có thể coi một dây dẫn thẳng dài có dòng điện một chiều chạy qua như một nam châm thẳng được không? Vì sao?</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">A. Có thể, vì dòng điện tác dụng lực từ lên kim nam châm để gần nó.</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">B. Có thể, vì dòng điện tác dụng lực từ lên vật bằng sắt để gần nó.</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">C. Không thể, vì dòng điện trong dây dẫn thẳng không hút các vụn sắt về hai đầu dây như hai cục của nam châm thẳng.</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">D. Không thể, vì dòng điện trong dây dẫn thẳng dài luôn có tác dụng như nhau lên các vụn sắt ở bất kì điểm nào của dây.</p></div> <p class="i-info martop10"> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 06/04/2019</span> <span class="i-answer"> |  <a href="https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/co-the-coi-mot-day-dan-thang-dai-co-dong-dien-mot-chieu-chay-qua-nhu-mot-nam-cham-thang-duoc-khong-faq454974.html"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> 15 Trả lời</a> </span> </p> </li> <li class="item-cauhoi" data-id="454973"> <div class="i-head"> <h3 class="i-title"><a href="https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/luc-do-dong-dien-tac-dung-len-kim-nam-cham-de-gan-no-duoc-goi-la-gi--faq454973.html">Lực do dòng điện tác dụng lên kim nam châm để gần nó được gọi là gì ?</a></h3> </div> <div class="i-content bordernone"><p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em"> Lực do dòng điện tác dụng lên kim nam châm để gần nó được gọi là</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">A. lực hấp dẫn</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">B. lực từ.</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">C. 1ực điện</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">D. lực điện từ.</p></div> <p class="i-info martop10"> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 06/04/2019</span> <span class="i-answer"> |  <a href="https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/luc-do-dong-dien-tac-dung-len-kim-nam-cham-de-gan-no-duoc-goi-la-gi--faq454973.html"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> 15 Trả lời</a> </span> </p> </li> <li class="item-cauhoi" data-id="454972"> <div class="i-head"> <h3 class="i-title"><a href="https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/nguoi-ta-dung-dung-cu-nao-de-nhan-biet-tu-truong-faq454972.html">Người ta dùng dụng cụ nào để nhận biết từ trường?</a></h3> </div> <div class="i-content bordernone"><p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">Người ta dùng dụng cụ nào để nhận biết từ trường?</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">A. Dùng ampe kế</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">B. Dùng vôn kế</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">C. Dùng áp kế.</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">D. Dùng kim nam châm có trục quay.</p></div> <p class="i-info martop10"> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 06/04/2019</span> <span class="i-answer"> |  <a href="https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/nguoi-ta-dung-dung-cu-nao-de-nhan-biet-tu-truong-faq454972.html"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> 13 Trả lời</a> </span> </p> </li> <li class="item-cauhoi" data-id="454971"> <div class="i-head"> <h3 class="i-title"><a href="https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/nguoi-ta-dung-dung-cu-nao-de-nhan-biet-tu-truong-faq454971.html">Người ta dùng dụng cụ nào để nhận biết từ trường?</a></h3> </div> <div class="i-content bordernone"><p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">Người ta dùng dụng cụ nào để nhận biết từ trường?</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">A. Dùng ampe kế</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">B. Dùng vôn kế</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">C. Dùng áp kế.</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">D. Dùng kim nam châm có trục quay.</p></div> <p class="i-info martop10"> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 06/04/2019</span> <span class="i-answer"> |  <a href="https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/nguoi-ta-dung-dung-cu-nao-de-nhan-biet-tu-truong-faq454971.html"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> 13 Trả lời</a> </span> </p> </li> <li class="item-cauhoi" data-id="454968"> <div class="i-head"> <h3 class="i-title"><a href="https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/dua-vao-hien-tuong-nao-duoi-day-ma-ket-luan-rang-dong-dien-chay-qua-day-dan-thang-co-tu-truong-faq454968.html">Dựa vào hiện tượng nào dưới đây mà kết luận rằng dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng có từ trường?</a></h3> </div> <div class="i-content bordernone"><p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">Dựa vào hiện tượng nào dưới đây mà kết luận rằng dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng có từ trường?</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">A. Dây dẫn hút nam chậm lại gần nó.</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">B. Dây dẫn hút các vụn sắt lại gần nó.</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">C. Dòng điện làm cho kim nam châm để gần và song song vói nó bị lệch khỏi hướng Bắc Nam ban đầu</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">D. Dòng diện làm cho kim nam châm luôn luôn cùng hướng với dây dẫn</p></div> <p class="i-info martop10"> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 06/04/2019</span> <span class="i-answer"> |  <a href="https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/dua-vao-hien-tuong-nao-duoi-day-ma-ket-luan-rang-dong-dien-chay-qua-day-dan-thang-co-tu-truong-faq454968.html"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> 9 Trả lời</a> </span> </p> </li> <li class="item-cauhoi" data-id="454965"> <div class="i-head"> <h3 class="i-title"><a href="https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/tu-truong-khong-ton-tai-o-dau-faq454965.html">Từ trường không tồn tại ở đâu?</a></h3> </div> <div class="i-content bordernone"><p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">Từ trường không tồn tại ở đâu?</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">A. Xung quanh nam châm</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">B. Xung quanh dòng điện</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">C. Xung quanh điện tích đứng yên</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">D. Xung quanh Trái Đất</p></div> <p class="i-info martop10"> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 06/04/2019</span> <span class="i-answer"> |  <a href="https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/tu-truong-khong-ton-tai-o-dau-faq454965.html"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> 11 Trả lời</a> </span> </p> </li> <li class="item-cauhoi" data-id="454636"> <div class="i-head"> <h3 class="i-title"><a href="https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/cau-van-dung-nay-kho-qua-faq454636.html">câu vận dụng này khó quá</a></h3> </div> <div class="i-content bordernone"><p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">Hãy thử làm đàn dạng đàn "tam thập lục" theo chỉ dẫn sau ( hình 10.1) :</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">   - Cắt một tấm bìa cactông thành hình tam giác có tám khấc.</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">   - Làm một hộp gỗ (hoặc một hộp bìa cactông) có chiều dài bằng chiều dài tấm bìa cactông trên.</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">   - Dùng tám sợi dây cao su (dây chun tròn) để buộc tấm bìa cactong trên hộp như hình 10.1.</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">   - Gảy nhẹ vào các sợi dây cao su và thử điều chỉnh độ căng của dây bằng cách làm ngắn sợi dây cao su hơn để khi gảy vào các sợi dây, âm phát ra gần đúng tám nốt nhạc theo thứ tự "đồ, rê, mi, pha, son, la, si , đô". Vật nào dao động phát ra "nốt nhạc" khi gảy dây đàn ?</p> <p><img alt="Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7" src="https://www.vietjack.com/giai-sach-bai-tap-vat-li-7/images/bai-4-trang-23-sach-bai-tap-vat-li-7.PNG" style="color:rgb(49, 49, 49); display:block; font-family:open sans,arial,sans-serif; font-size:14px; margin-left:auto; margin-right:auto; padding-bottom:4px" /></p> <div> </div></div> <p class="i-info martop10"> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 31/03/2019</span> <span class="i-answer"> |  <a href="https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/cau-van-dung-nay-kho-qua-faq454636.html"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> 2 Trả lời</a> </span> </p> </li> <li class="item-cauhoi" data-id="454291"> <div class="i-head"> <h3 class="i-title"><a href="https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/khi-cho-dong-dien-chay-qua-cuon-day-dan-quan-quanh-loi-sat-non-thi-cuon-day-nay-co-the-hut-cai-gi--faq454291.html">Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non thì cuộn dây này có thể hút cái gì ?</a></h3> </div> <div class="i-content bordernone"><p>Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non thì cuộn dây này có thể hút</p> <p>A. các vụn nhôm         B. các vụn sắt</p> <p>C. các vụn đồng          D. các vụn giấy viết</p></div> <p class="i-info martop10"> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 21/03/2019</span> <span class="i-answer"> |  <a href="https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/khi-cho-dong-dien-chay-qua-cuon-day-dan-quan-quanh-loi-sat-non-thi-cuon-day-nay-co-the-hut-cai-gi--faq454291.html"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> 6 Trả lời</a> </span> </p> </li> <li class="item-cauhoi" data-id="454167"> <div class="i-head"> <h3 class="i-title"><a href="https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/ve-so-do-mach-dien-trong-2-truong-hop-bong-den-sang-va-den-khong-sang-faq454167.html">Vẽ sơ đồ mạch điện trong 2 trường hợp bóng đèn sáng và đèn không sáng?</a></h3> </div> <div class="i-content bordernone"><p>vẽ sơ đồ mạch điện trong 2 trường hợp bóng đèn sáng và đèn không sáng?giải thích vì sao?</p></div> <p class="i-info martop10"> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 17/03/2019</span> <span class="i-answer"> |  <a href="https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/ve-so-do-mach-dien-trong-2-truong-hop-bong-den-sang-va-den-khong-sang-faq454167.html"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> 4 Trả lời</a> </span> </p> </li> <li class="item-cauhoi" data-id="453942"> <div class="i-head"> <h3 class="i-title"><a href="https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/vi-sao-khi-dat-ban-tay-o-duoi-mot-ngon-den-dien-day-toc-thi-bong-cua-ban-tay-tren-mat-ban-ro-net--faq453942.html">Vì sao khi đặt bàn tay ở dưới một ngọn đèn điện dây tóc thì bóng của bàn tay trên mặt bàn rõ nét ?</a></h3> </div> <div class="i-content bordernone"><p><span>Vì sao khi đặt bàn tay ở dưới một ngọn đèn điện dây tóc thì bóng của bàn tay trên mặt bàn rõ nét, còn khi đặt dưới bóng đèn ống thì bóng của bàn tay lại nhòe?</span></p></div> <p class="i-info martop10"> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 10/03/2019</span> <span class="i-answer"> |  <a href="https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/vi-sao-khi-dat-ban-tay-o-duoi-mot-ngon-den-dien-day-toc-thi-bong-cua-ban-tay-tren-mat-ban-ro-net--faq453942.html"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> 3 Trả lời</a> </span> </p> </li> <li class="item-cauhoi" data-id="453939"> <div class="i-head"> <h3 class="i-title"><a href="https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/kich-thuoc-cua-bong-nua-toi-thay-doi-nhu-the-nao-khi-dua-vat-can-lai-gan-man-chan-hon-faq453939.html">Kích thước của bóng nửa tối thay đổi như thế nào khi đưa vật cản lại gần màn chắn hơn?</a></h3> </div> <div class="i-content bordernone"><p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">Một vật cản được đặt trong khoảng giữa một bóng điện dây tóc đang sáng và một màn chắn. Kích thước của bóng nửa tối thay đổi như thế nào khi đưa vật cản lại gần màn chắn hơn?</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">    A.tăng lên</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">    B.Giảm đi</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">    C. không thay đổi</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">    D. lúc đầu tăng lên, sau giảm đi</p></div> <p class="i-info martop10"> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 10/03/2019</span> <span class="i-answer"> |  <a href="https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/kich-thuoc-cua-bong-nua-toi-thay-doi-nhu-the-nao-khi-dua-vat-can-lai-gan-man-chan-hon-faq453939.html"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> 11 Trả lời</a> </span> </p> </li> <li class="item-cauhoi" data-id="453934"> <div class="i-head"> <h3 class="i-title"><a href="https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/xac-dinh-chieu-cao-cua-cot-den--faq453934.html">Xác định chiều cao của cột đèn ?</a></h3> </div> <div class="i-content bordernone"><p><span>Vào một ngày trời nắng, cùng một lúc người ta quan sát thấy một cái cọc cao 1m để thẳng đứng có một cái bóng trên mặt đất dài 0,8m và một cái cột đèn có bóng dài 5m. Hãy dùng hình vẽ theo tỉ lệ 1cm ứng với 1m để xác định chiều cao của cột đèn. Biết rằng các tia sáng mặt trời đều song song.</span></p></div> <p class="i-info martop10"> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 10/03/2019</span> <span class="i-answer"> |  <a href="https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/xac-dinh-chieu-cao-cua-cot-den--faq453934.html"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> 2 Trả lời</a> </span> </p> </li> <li class="item-cauhoi" data-id="453921"> <div class="i-head"> <h3 class="i-title"><a href="https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/ve-so-do-mot-mach-dien-khi-dong-cong-tac-k-thi-thay-bong-den-d-nhap-nhay--faq453921.html">Vẽ sơ đồ một mạch điện khi đóng công tắc K thì thấy bóng đèn Đ nhấp nháy ?</a></h3> </div> <div class="i-content bordernone"><p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">Trên hình 23.1 có vẽ sơ đồ một mạch điện. Khi đóng công tắc K thì thấy bóng đèn Đ nhấp nháy, lúc sáng lúc tắt. Giải thích tại sao?</p> <p><img alt="Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7" src="https://www.vietjack.com/giai-sach-bai-tap-vat-li-7/images/bai-13-trang-55-sach-bai-tap-vat-li-7.PNG" style="color:rgb(49, 49, 49); display:block; font-family:open sans,arial,sans-serif; font-size:14px; margin-left:auto; margin-right:auto; padding-bottom:4px" /></p> <div> </div></div> <p class="i-info martop10"> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 10/03/2019</span> <span class="i-answer"> |  <a href="https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/ve-so-do-mot-mach-dien-khi-dong-cong-tac-k-thi-thay-bong-den-d-nhap-nhay--faq453921.html"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> 1 Trả lời</a> </span> </p> </li> <li class="item-cauhoi" data-id="453920"> <div class="i-head"> <h3 class="i-title"><a href="https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/cac-dung-cu-dien-nao-hoat-dong-cua-chung-dua-chu-yeu-vao-tac-dung-tu-cua-dong-dien-faq453920.html">Các dụng cụ điện nào hoạt động của chúng dựa chủ yếu vào tác dụng từ của dòng điện?</a></h3> </div> <div class="i-content bordernone"><p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">Trong các liệt kê dưới đây, liệt kê nào gồm toàn các dụng cụ điện mà hoạt động của chúng dựa chủ yếu vào tác dụng từ của dòng điện?</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">   A. Máy tính cá nhân, quạt điện, rađiô, tivi.</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">   B. Máy bơm nước, quạt điện, cần cẩu điện, chuông điện.</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">   C. Điện thoại di động, máy tính bỏ túi, máy chụp ảnh tự động, chuông điện.</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">   D. Bút thử điện, bóng đèn dây tóc, bàn là, lò sưởi điện.</p></div> <p class="i-info martop10"> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 10/03/2019</span> <span class="i-answer"> |  <a href="https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/cac-dung-cu-dien-nao-hoat-dong-cua-chung-dua-chu-yeu-vao-tac-dung-tu-cua-dong-dien-faq453920.html"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> 6 Trả lời</a> </span> </p> </li> <li class="item-cauhoi" data-id="453911"> <div class="i-head"> <h3 class="i-title"><a href="https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/khi-cho-dong-dien-chay-qua-cuon-day-dan-quanh-loi-sat-non-thi-cuon-day-nay-co-the-hut--faq453911.html">Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn quanh lõi sắt non thì cuộn dây này có thể hút ?</a></h3> </div> <div class="i-content bordernone"><p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn quanh lõi sắt non thì cuộn dây này có thể hút:</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">   A. các vụn nhôm.</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">   B. các vụn sắt.</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">   C. các vụn đồng.</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">   D. các vụn giấy viết.</p></div> <p class="i-info martop10"> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 10/03/2019</span> <span class="i-answer"> |  <a href="https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/khi-cho-dong-dien-chay-qua-cuon-day-dan-quanh-loi-sat-non-thi-cuon-day-nay-co-the-hut--faq453911.html"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> 6 Trả lời</a> </span> </p> </li> <li class="item-cauhoi" data-id="453897"> <div class="i-head"> <h3 class="i-title"><a href="https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/tac-dung-cua-ap-luc-cang-lon-khi-ap-luc-va-dien-tich-bi-ep--faq453897.html">Tác dụng của áp lực càng lớn khi áp lực……………….và diện tích bị ép……… ?</a></h3> </div> <div class="i-content bordernone"><p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">Chọn từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận dưới đây:</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">Tác dụng của áp lực càng lớn khi áp lực……………….và diện tích bị ép…………</p></div> <p class="i-info martop10"> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 10/03/2019</span> <span class="i-answer"> |  <a href="https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/tac-dung-cua-ap-luc-cang-lon-khi-ap-luc-va-dien-tich-bi-ep--faq453897.html"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> 4 Trả lời</a> </span> </p> </li> <li class="item-cauhoi" data-id="453896"> <div class="i-head"> <h3 class="i-title"><a href="https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/trong-so-cac-ap-luc-ghi-o-hinh-7-3a-va-b-luc-nao-la-ap-luc-faq453896.html">Trong số các áp lực ghi ở hình 7.3a và b, lực nào là áp lực?</a></h3> </div> <div class="i-content bordernone"><p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">Trong số các áp lực ghi ở hình 7.3a và b, lực nào là áp lực?</p> <p><img alt="Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8" src="https://www.vietjack.com/giai-bai-tap-vat-ly-8/images/bai-c1-trang-25-sgk-vat-ly-8.PNG" style="color:rgb(49, 49, 49); display:block; font-family:open sans,arial,sans-serif; font-size:14px; margin-left:auto; margin-right:auto; padding-bottom:4px" /></p> <div> </div></div> <p class="i-info martop10"> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 10/03/2019</span> <span class="i-answer"> |  <a href="https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/trong-so-cac-ap-luc-ghi-o-hinh-7-3a-va-b-luc-nao-la-ap-luc-faq453896.html"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> 2 Trả lời</a> </span> </p> </li> <li class="item-cauhoi" data-id="453829"> <div class="i-head"> <h3 class="i-title"><a href="https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/tinh-van-toc-trung-binh-cua-doan-tau-sau-toa-luc-vao-ga--faq453829.html">Tính vận tốc trung bình của đoàn tàu sáu toa lúc vào ga ?</a></h3> </div> <div class="i-content bordernone"><p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em"> Đoàn tàu bắt đầu vào ga chuyển động chậm dần. Một người quan sát đứng bên đường thấy toa thứ 6 qua trước mặt trong 9 giây. Biết thời gian toa sau qua trước mặt quan sát nhiều hơn toa liền trước là 0,5 giây và chiều dài mỗi toa là 10m.</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">a) Tìm thời gian toa thứ nhất qua trước mặt người quan sát.</p> <p style="margin-left:0.2em; margin-right:0.2em">b) Tính vận tốc trung bình của đoàn tàu sáu toa lúc vào ga.</p></div> <p class="i-info martop10"> <span class="datepost"> <i class="fa fa-calendar"></i> 10/03/2019</span> <span class="i-answer"> |  <a href="https://hoc247.net/hoi-dap/vat-ly-7/tinh-van-toc-trung-binh-cua-doan-tau-sau-toa-luc-vao-ga--faq453829.html"><i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> 2 Trả lời</a> </span> </p> </li> </ul> </div> <script> //loadfck('faq_title','100%','80'); //loadfck('faq_content','100%','160'); var deviceType = 'computer'; function closeFaqAnswer(intID) { jQuery('li[data-id='+intID+'] .i-tool').addClass("displaynone"); var p_intEditorID = "faq_answer"+intID; closeFCK(p_intEditorID); } function loadFaqAnswer(intID) { dangnhapsudung(); } function addFaqAnswer(intID) { dangnhapsudung(); } function followFaq(obj) { dangnhapsudung(); } </script> </div> <zone id="k1kg4q2j"></zone> <script> arfAsync.push("k1kg4q2j"); </script> <!-- <div class="ads-2 box-2 margintopbot10" id="ads-noidungphuhop"> <p style="text-align:left;border-left:3px solid #F00;padding-left:10px;font-size:16px;">Được đề xuất cho bạn</p> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-format="autorelaxed" data-ad-client="ca-pub-0544800746257379" data-ad-slot="5922626040"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> --> </div> </div> </div> <div class="detail-col-right hidden-xs"> <div id="side-right"> <div class="an" data="RIGHT_1_300x250 4">ADSENSE</div> <div style="background:#fff;padding:20px 0px 30px 0px;margin-bottom:0px;margin-top:0px;"> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- Hoc247Net_Right_Top_300x250 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:300px;height:250px" data-ad-client="ca-pub-8066379099334713" data-ad-slot="6186662494"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> <div class="an" data="RIGHT_300x600 right_300x600">ADMICRO</div><img id="break_300x60_300x600" src="images/graphics/blank.gif" style="width:1px!important;height:1px!important;display:none;" /> <style> .box-2{margin-top:0px;} .boxfixed{ position:fixed;top:25px;z-index:1;float:none!important;width:300px; animation-duration: 20s; animation-delay: 5s; scroll-behavior: smooth; } </style> <script> jQuery(function($){ var heightleft = $(document).height(); var topright = jQuery('#side-right').offset().top; console.log('heightleft='+heightleft + '/topright=' + topright); if(heightleft>1800) { jQuery(window).scroll(function (event) { var top_3 = jQuery('#break_300x60_300x600').offset().top + 300; var pos_footer_3 = jQuery('#logo_footer').offset().top; if ( jQuery('#break_300x60').length ) pos_footer_3 = jQuery('#break_300x60').offset().top; var y_3 = jQuery(this).scrollTop(); if(y_3>topright) { var inBottomBox_3 = (y_3+1230); //console.log('/y_3=' + y_3 + '/inBottomBox_3=' + inBottomBox_3 + ' > ' + (pos_footer_3-250)); if(inBottomBox_3>(pos_footer_3-250)) { var intPullPosTop_3 = (pos_footer_3 - inBottomBox_3)-200; jQuery('#side-right').css('top',intPullPosTop_3); } else { //console.log('xem y_3=' + y_3 + ' >= ' + top_3+ ' => ' + (top_3)); if (y_3 >= (top_3)) { jQuery('#side-right').addClass('boxfixed'); // jQuery('#side-right').removeClass('ads-2'); // jQuery('#side-right').removeClass('box-2'); jQuery('#side-right').css('top','0px'); } else { //jQuery('#side-right').removeClass('boxfixed'); // jQuery('#side-right').addClass('ads-2'); // jQuery('#side-right').addClass('box-2'); } } } else { jQuery('#side-right').removeClass('boxfixed'); } var pos_lk = jQuery('.contlink').offset().top; if(pos_lk>0) { if((y_3+600)>pos_lk) { jQuery('#side-right').removeClass('boxfixed'); jQuery('#side-right').css('top','0px'); } } }); } }); // jQuery(function($){ // jQuery(window).scroll(function (event) { // var top_3 = jQuery('#break_300x60_300x600').offset().top; // var pos_footer_3 = jQuery('#logo_footer').offset().top; // if ( jQuery('#break_300x60').length ) // pos_footer_3 = jQuery('#break_300x60').offset().top; // var y_3 = jQuery(this).scrollTop(); // var inBottomBox_3 = (y_3+610); // //console.log('/y_3=' + y_3 + '/inBottomBox_3=' + inBottomBox_3 + ' > ' + (pos_footer_3-250)); // if(inBottomBox_3>(pos_footer_3-250)) // { // var intPullPosTop_3 = (pos_footer_3 - inBottomBox_3)-200; // jQuery('#ads_right_300x600').css('top',intPullPosTop_3); // } // else // { // //console.log('xem y_3=' + y_3 + ' >= ' + top_3+ ' => ' + (top_3)); // if (y_3 >= (top_3)) // { // jQuery('#ads_right_300x600').addClass('boxfixed'); // jQuery('#ads_right_300x600').removeClass('ads-2'); // jQuery('#ads_right_300x600').removeClass('box-2'); // jQuery('#ads_right_300x600').css('top','45px'); // } // else // { // jQuery('#ads_right_300x600').removeClass('boxfixed'); // jQuery('#ads_right_300x600').addClass('ads-2'); // jQuery('#ads_right_300x600').addClass('box-2'); // } // } // }); // }); </script> <div style="margin-bottom:10px!important;" class="ads-2 box-2 hidden-xs" id="ads_right_300x600"> <zone id="k1kg96c6"></zone> <script> arfAsync.push("k1kg96c6"); </script> </div> </div> </div> </div> <div style="display:none;" class="an" data="FLOATING left_160x600">ON</div><div style="display:none;" class="an" data="ALL_PC right_160x600">ADSENSE / </div><style> .ads-4{position:absolute;right:0;top:96px;z-index:200;} @media(min-width:1200px) AND (max-width:1300px){ .ads-4{right:-24px;} } @media(max-width:1360px) { .ads-4{display:none;} } .boxfixedright{position:fixed;top:0px;z-index:200;} </style> <script> jQuery(function($){ if(jQuery('.detail-col-left').length) { var top_2 = jQuery('.detail-col-left').offset().top; //console.log('exist .detail-col-left'); var top_init = '96px'; } if(jQuery('.cate-col-left').length) { var top_2 = jQuery('.cate-col-left').offset().top; //console.log('exist .cate-col-left'); var top_init = '250px'; } if(jQuery('.cate-col-right').length) { var top_2 = jQuery('.cate-col-right').offset().top; //console.log('exist .cate-col-right'); var top_init = '250px'; } //console.log('init top_2='+top_2); jQuery('.ads-4').css('top',top_init); jQuery(window).scroll(function (event) { // if (jQuery('.detail-col-left').length > 0) // { // if(jQuery('.detail-col-left').height() <= 650) // { // return; // } // } var pos_footer_2 = jQuery('#logo_footer').offset().top; //if ( jQuery('#break_300x60').length ) pos_footer_2 = jQuery('#break_300x60').offset().top; var y_2 = jQuery(this).scrollTop(); var inBottomBox_2 = (y_2+610); if(inBottomBox_2>(pos_footer_2-250)) { var intPullPosTop_2 = (pos_footer_2 - inBottomBox_2)-200; jQuery('.ads-4').css('top',intPullPosTop_2); //jQuery('.ads-4').removeClass('boxfixedright'); //jQuery('.ads-4').addClass('ads-4'); //console.log(y + ' =======> ' + pos_footer_2); } else { if (y_2 >= top_2) { jQuery('.ads-4').addClass('boxfixedright'); jQuery('.ads-4').css('top','0px'); } else { jQuery('.ads-4').removeClass('boxfixedright'); jQuery('.ads-4').css('top',top_2); } } }); }); </script> <div class="ads-4" id="ads_right_160x600"> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- Hoc247Net-Right-160x600 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:160px;height:600px" data-ad-client="ca-pub-8066379099334713" data-ad-slot="6804441370"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> </article> </section> <script> //loadfck('faq_title','100%','80'); //loadfck('faq_content','100%','160'); var deviceType = 'computer'; function closeFaqAnswer(intID) { jQuery('.item-cauhoi[data-id='+intID+'] .i-tool').addClass("displaynone"); var p_intEditorID = "faq_answer"+intID; closeFCK(p_intEditorID); //-- xoa whoedit jQuery.ajax({ type: "POST", url: DOMAIN + "hoidap/savewhoedit", data: {id:intID,clearmember:1}, success: function(data){} }); } function loadFaqAnswer(intID) { dangnhapsudung(); } intPostAns = 1; function addFaqAnswer(intID) { dangnhapsudung(); } function sendNotification() { var member_id = '43660'; var link = window.location.href; if(member_id > 0 ) { jQuery.ajax({ type: "POST", url: DOMAIN + "hoidap/sendnotification", data: {member_id:member_id ,link:link }, success: function(data) { if(data==1) { return true; } } }); } } function followFaq(obj) { dangnhapsudung(); } function likeFaqans(obj) { dangnhapsudung(); } if ( jQuery('img.zoomimg').length > 0 ) { jQuery("body").jsgallery({ imgSelector : "img.zoomimg", //default is img, ommit this property to use default // 0 = image 1 currentImage: 0, // playSpeed: 2000 playSpeed: 2000, // custom footer of the gallery customHTMLFooter : "", // click background overlay to close bgClickClose : false, // templates for nav buttons and close button HTML leftNavHTML : '<i class="fa fa-angle-left" aria-hidden="true"></i>', //<i class="fa fa-chevron-left">', rightNavHTML : '<i class="fa fa-angle-right" aria-hidden="true"></i>', //'<i class="fa fa-chevron-right">', closeHTML : '<span class="icon-close"></span>', // '<i class="fa fa-times"></i>', sideShowHTML : '<i class="fa fa-play" aria-hidden="true"></i>', //'<i class="fa fa-play" aria-hidden="true"></i>' pauseSideShowHTML : '<i class="fa fa-pause" aria-hidden="true"></i>', // '<i class="fa fa-pause" aria-hidden="true"></i>' }); } </script><style> .menu-ft li{width:30%;} .box-footer-top .menu-ft-50{width:100%;} .contlink a:hover{text-decoration:underline;} </style> <iframe frameborder="0" allowtransparency="true" height="0" width="0" marginheight="0" marginwidth="0" vspace="0" hspace="0" src="https://hb.gammaplatform.com/adx/usersync"></iframe> <script> function setCookie(cname, cvalue, exdays) { var d = new Date(); d.setTime(d.getTime() + (exdays * 24 * 60 * 60 * 1000)); var expires = "expires="+d.toUTCString(); document.cookie = cname + "=" + cvalue + ";" + expires + ";path=/"; } function getCookie(cname) { var name = cname + "="; var ca = document.cookie.split(';'); for(var i = 0; i < ca.length; i++) { var c = ca[i]; while (c.charAt(0) == ' ') { c = c.substring(1); } if (c.indexOf(name) == 0) { return c.substring(name.length, c.length); } } return ""; } </script> <script type="text/javascript"> var intMemberID = '0'; function checkCookie(userId,intMemberID) { var key = userId+'_'+intMemberID; var user = getCookie("cookietoken"); console.log('coki='+user+',OneSignal userId='+ userId+',c='+ intMemberID); if (user != "" && user==key) { return true; } else { setCookie("cookietoken", key, 1); //1 ngay return false; } } function getNotificationId(p_webId) { jQuery.ajax({ type: "POST", url: DOMAIN + "account/getnotificationid", data: { devicetoken : p_webId }, success: function(data) { // console.log(data); // if(data==1) // { // modalAlert('Bạn đã thêm câu trả lời thành công.', "Thêm câu hỏi thành công", "", "reload"); // //window.location.href = window.location.href; // return true; // } // else // { // modalAlert('Bạn thêm câu trả lời thất bại. Vui lòng thử lại sau', "Thêm câu hỏi thất bại", "", "reload"); // //window.location.href = window.location.href; // return false; // } } }); } </script> <img id="break_300x60" src="images/graphics/blank.gif" width="1px" height="1px" /> <style> .contlink .col-md-4{padding:0px 5px;min-height:175px;} .contlink{background:#f0f0f0;padding:15px 0px 30px 0px;} .contlink h3{font-size:16px;margin:10px 0px;float:left;width:100%;} .contlink h4{font-size:14px;font-weight:500;color:#0482e2;} .contlink h4:before{content:"\25A0";color:#0482e2;width:2px;height:2px;margin-right:5px;margin-left:-12px;font-size:9px;} .contlink p{font-size:13px;margin-bottom:2px;} .contlink .h4m{font-size:16px;font-weight:500;border-bottom:1px solid #e2e2e2;padding-bottom:5px;line-height:25px; padding-top:5px;} .contlink .muiten{float:right;font-size:16px;color:#000;} .contlink .pmo{font-size:15px;margin-bottom:5px;} </style> <div class="contlink" data="lop-7"> <div class="container"> <h3>XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 7</h3> <div class="col-md-9 hidden-xs"> <div class="col-md-4"> <h4>Toán 7</h4> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-7/toan-hoc/">Lý thuyết Toán 7</a></p> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-12-31"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-toan-7-index.html">Giải bài tập SGK Toán 7</a></p> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-12-31"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-toan-7-index.html">Trắc nghiệm Toán 7</a></p> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-01-31"><a href="https://hoc247.net/on-tap-toan-7-chuong-3-thong-ke-index.html">Ôn tập Toán 7 Chương 3</a></p> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-02-29"><a href="https://hoc247.net/chuong-3-quan-he-giua-cac-yeu-to-trong-tam-giac-cac-duong-dong-quy-cua-tam-giac-ct35.html">Hình học 7 Chương 3</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4>Ngữ văn 7</h4> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-7/ngu-van/">Lý thuyết ngữ văn 7</a></p> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-12-31"><a href="https://hoc247.net/soan-van-7-index.html">Soạn văn 7</a></p> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-12-31"><a href="https://hoc247.net/soan-van-7-ngan-gon-index.html">Soạn văn 7 (ngắn gọn)</a></p> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-12-31"><a href="https://hoc247.net/van-mau-lop-7-index.html">Văn mẫu 7</a></p> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-01-31"><a href="https://hoc247.net/ngu-van-7/soan-bai-tinh-than-yeu-nuoc-cua-nhan-dan-ta-l2993.html">Tinh thần yêu nước của nhân dân ta</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4>Tiếng Anh 7</h4> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-7/tieng-anh/">Giải bài Tiếng Anh 7</a></p> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-7/tieng-anh-moi/">Giải bài Tiếng Anh 7 (Mới)</a></p> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-12-31"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-tieng-anh-7-index.html">Trắc nghiệm Tiếng Anh 7</a></p> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-16/date2=2021-01-31"><a href="https://hoc247.net/unit-10-health-and-hygiene-suc-khoe-va-ve-sinh-ct1115.html">Unit 10 lớp 7 Health and hygiene</a></p> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-16/date2=2021-01-31"><a href="https://hoc247.net/unit-8-films-dien-anh-ct1531.html">Tiếng Anh 7 mới Unit 8</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4>Vật lý 7</h4> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-7/vat-ly/">Lý thuyết Vật lý 7</a></p> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-12-31"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-vat-ly-7-index.html">Giải bài tập SGK Vật Lý 7</a></p> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-12-31"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-vat-ly-7-index.html">Trắc nghiệm Vật lý 7</a></p> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-04-01"><a href="https://hoc247.net/chuong-3-dien-hoc-ct80.html">Vật Lý 7 Chương 3</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4>Sinh học 7</h4> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-7/sinh-hoc/">Lý thuyết Sinh 7</a></p> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-12-31"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-sinh-7-index.html">Giải bài tập SGK Sinh 7</a></p> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-12-31"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-sinh-7-index.html">Trắc nghiệm Sinh 7</a></p> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-02-20"><a href="https://hoc247.net/chuong-6-nganh-dong-vat-co-xuong-song-ct160.html">Sinh Học 7 Chương 6</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4>Lịch sử 7</h4> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-7/lich-su/">Lý thuyết Lịch sử 7</a></p> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-12-31"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-lich-su-7-index.html">Giải bài tập SGK Lịch sử 7</a></p> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-12-31"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-lich-su-7-index.html">Trắc nghiệm Lịch sử 7</a></p> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-03-15"><a href="https://hoc247.net/chuong-v-dai-viet-o-cac-the-ki-xvi-xviii-ct339.html">Lịch Sử 7 Chương 5</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4>Địa lý 7</h4> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-7/dia-ly/">Lý thuyết Địa lý 7</a></p> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-12-31"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-dia-7-index.html">Giải bài tập SGK Địa lý 7</a></p> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-12-31"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-dia-7-index.html">Trắc nghiệm Địa lý 7</a></p> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-02-20"><a href="https://hoc247.net/chuong-vii-chau-mi-ct259.html">Địa Lý 7 Châu Mĩ</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4>GDCD 7</h4> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-7/gdcd/">Lý thuyết GDCD 7</a></p> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-12-31"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-gdcd-7-index.html">Giải bài tập SGK GDCD 7</a></p> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-12-31"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-gdcd-7-index.html">Trắc nghiệm GDCD 7</a></p> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-05-31"><a href="https://hoc247.net/hoc-ki-2-ct444.html">GDCD 7 Học kì 2</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4>Công nghệ 7</h4> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-7/cong-nghe/">Lý thuyết Công nghệ 7</a></p> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-12-31"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-cong-nghe-7-index.html">Giải bài tập SGK Công nghệ 7</a></p> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-12-31"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-cong-nghe-7-index.html">Trắc nghiệm Công nghệ 7</a></p> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-02-15"><a href="https://hoc247.net/chuong-2-khai-thac-va-bao-ve-rung-ct1234.html">Công nghệ 7 Chương 2 Lâm Nghiệp</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4>Tin học 7</h4> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-12-31"><a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-7/tin-hoc/">Lý thuyết Tin học 7</a></p> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-12-31"><a href="https://hoc247.net/giai-bai-tap-tin-hoc-7-index.html">Giải bài tập SGK Tin học 7</a></p> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-12-31"><a href="https://hoc247.net/trac-nghiem-tin-hoc-7-index.html">Trắc nghiệm Tin học 7</a></p> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-05-31"><a href="https://hoc247.net/phan-mem-hoc-tap-ct527.html">Tin học 7 HK2</a></p> </div> <div class="col-md-4"> <h4>Cộng đồng</h4> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-12-01/date2=2021-12-31"><a href="https://hoc247.net/hoi-dap/lop-7/toan-hoc/">Hỏi đáp lớp 7</a></p> <p data="188 2021-01-23/date1=2021-12-01/date2=2021-12-31"><a href="https://hoc247.net/tu-lieu/lop-7/">Tư liệu lớp 7</a></p> </div> </div> <div class="col-md-3 hidden-xs"> <h4>Xem nhiều nhất tuần</h4> <p data="219 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-01-30"><a href="https://hoc247.net/ngu-van-7/tuc-ngu-ve-con-nguoi-va-xa-hoi-l2989.html">Tục ngữ về con người và xã hội</a></p> <p data="219 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-01-30"><a href="https://hoc247.net/ngu-van-7/tinh-than-yeu-nuoc-cua-nhan-dan-ta-l2993.html">Tinh thần yêu nước của nhân dân ta</a></p> <p data="219 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-01-30"><a href="https://hoc247.net/ngu-van-7/tim-hieu-chung-ve-phep-lap-luan-chung-minh-l2999.html">Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh</a></p> <p data="219 2021-01-23/date1=2021-01-02/date2=2021-02-30"><a href="https://hoc247.net/unit-12-lets-eat-hay-an-nao-ct1117.html">Tiếng Anh Lớp 7 Unit 12</a></p> <p data="219 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-01-31"><a href="https://hoc247.net/unit-10-health-and-hygiene-suc-khoe-va-ve-sinh-ct1115.html">Tiếng Anh Lớp 7 Unit 10</a></p> <p data="219 2021-01-23/date1=2021-01-02/date2=2021-02-30"><a href="https://hoc247.net/unit-11-keep-fit-and-stay-health-giu-gin-suc-khoe-ct1116.html">Tiếng Anh Lớp 7 Unit 11</a></p> <p data="219 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-01-31"><a href="https://hoc247.net/unit-9-at-home-and-away-o-nha-va-di-xa-ct1114.html">Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9</a></p> <p data="219 2021-01-23/date1=2021-01-01/date2=2021-12-31"><a href="https://hoc247.net/playlist/lop-7/">Video Toán nâng cao lớp 7</a></p> </div> </div> </div> <script> intArrow = 1; function showcontmenu(p_code) { jQuery('#cl_'+p_code).slideToggle(); if(intArrow) { jQuery('#mt_'+p_code).html('<i class="muiten fas fa-chevron-up"></i>'); intArrow = 0; } else { jQuery('#mt_'+p_code).html('<i class="muiten fas fa-chevron-down"></i>'); intArrow = 1; } } </script> <footer id="boxfooter" class="mauhead"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="box-footer-top"> <div class="hidden-xs marbot30"> <div class="b-col col-lg-3 col-md-3 col-sm-2 col-xs-6 vertop b-img" style="padding-top:0px;"> <img src="images/graphics/hoc247_logo_pc.png" id="logo_footer" /> </div> </div> <div class="b-col col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 hidden-xs"> <div class="row"> <div class="box-inline-block"> <div class="col-inline-block col-sm-5"> <ul class="menu-ft menu-ft-50"> <li> <a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/tieu-hoc/">Tiểu Học</a> </li> <li> <a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-6/">Lớp 6</a> </li> <li> <a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-7/">Lớp 7</a> </li> <li> <a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-8/">Lớp 8</a> </li> <li> <a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-9/">Lớp 9</a> </li> <li> <a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-10/">Lớp 10</a> </li> <li> <a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-11/">Lớp 11</a> </li> <li> <a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/lop-12/">Lớp 12</a> </li> <li> <a href="https://hoc247.net/chuong-trinh/dai-hoc/">Đại học</a> </li> </ul> </div> <div class="col-inline-block col-sm-3"> <p><b>Kết nối với chúng tôi</b></p> <div class="box-inline-block"> <span class="col-inline-block col-xs-2 pad5 canhgiua"> <a href="https://www.facebook.com/hoc247.net" target="_blank" rel="nofollow"><img src="images/graphics/i-fb.png"></a> </span> <span class="col-inline-block col-xs-2 pad5 canhgiua"> <a href="https://www.youtube.com/channel/UC1ngRQm9fW4l2gd2f0TogBw?sub_confirmation=1" target="_blank" rel="nofollow"><img src="images/graphics/i-youtube.png"></a> </span> </div> </div> <div class="col-inline-block col-sm-4"> <p><b>TẢI ỨNG DỤNG HỌC247</b></p> <a target="ioshoc247" href="https://itunes.apple.com/vn/app/hoc247/id1286587238?l=vi&mt=8"><img src="images/graphics/appstore1.png" /></a> <a target="androidhoc247" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vdoc.hoc247"><img src="images/graphics/googleplay1.png" /></a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="box-footer-top hidden-xs"> <div class="b-col col-lg-3 vertop"> <a href="http://online.gov.vn/CustomWebsiteDisplay.aspx?DocId=28358" target="_blank"><img src="images/graphics/bocongthuong.png" /></a> </div> <div class="b-col col-lg-9 vertop"> <div class="b-col col-lg-4 vertop fw300"> <p>Hotline: 0989 627 405</p> <p>Thứ 2 - thứ 7: từ 08h30 - 21h00</p> <p>Email: support@hoc247.vn</p> <p><a href="https://hoc247.net/thoa-thuan-su-dung.html">Thỏa thuận sử dụng</a></p> </div> <div class="b-col col-lg-8 vertop fw300"> <p>Copyright © 2019 Hoc247.net</p> <p>Đơn vị chủ quản: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247</p> <p>GPKD: 0313983319 cấp ngày 26/08/2016 tại Sở KH&ĐT TP.HCM</p> <p>Giấy phép Mạng Xã Hội số: 638/GP-BTTTT cấp ngày 29/12/2020</p> <p>Địa chỉ: P401, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM</p> </div> </div> <div class="b-col col-lg-12 vertop"> <p>Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty CP Giáo Dục Học 247</p> </div> </div> </div> </footer> <p class="mauhead" style="min-height:90px;width:100%;float:left;"> </p> <div class="an" data="PREROLL_YOUTUBE">YOMEDIA</div> <script type="text/javascript" src="https://ss.yomedia.vn/js/yomediasdk.min.js" id="s-d205b766d7c2482eb7823b75ea997f2f"></script> <script> var slot = document.getElementById("playvideo1"); if (slot) { var yomediaAds = new YomediaSDK.OvaAds({ pid: "d205b766d7c2482eb7823b75ea997f2f", slot: slot, content_width: slot.clientWidth, content_height: slot.clientHeight, ad_mute: true, }); } </script> <!-- modal ve trang dang nhap --> <div class="modal fade" id="modal-dangnhap-sudung" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="modal-dangnhap-sudung"> <div class="modal-dialog modal-sm" role="document"> <div class="modal-content"> <div class="modal-header"> <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">×</button> <p class="modal-title">Thông báo</p> </div> <div class="modal-body fs15"> <p class="">Bạn vui lòng đăng nhập trước khi sử dụng chức năng này.</p> </div> <div class="modal-footer"> <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Bỏ qua</button> <a href="https://hoc247.net/tai-khoan/dang-nhap.html"> <button type="button" class="btn btn-primary" >Đăng nhập</button></a> </div> </div> </div> </div> <!-- END modal ve trang dang nhap --> <!-- Modal thong bao--> <div class="modal fade" id="modalAlert" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="modalAlert"> <div class="modal-dialog" role="document"> <div class="modal-content"> <div class="modal-header"> <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">×</button> <p class="modal-title">Thông báo</p> </div> <div class="modal-body fs15"> <p class="i-content">Bạn vui lòng đăng nhập trước khi sử dụng chức năng này.</p> </div> <div class="modal-footer"> <button type="button" class="btn btn-default i-btn" data-dismiss="modal">Đồng ý</button> </div> </div> </div> </div> <!-- END Modal thong bao--> <script> setInterval(function(){ if(jQuery('#playvideo1').css('display') == 'inline-block') { jQuery('#playvideo1').css('display','block'); } }, 3000); </script> <div style="display:none" data="debugfooter">1=>1</div> <script type="text/javascript"> if( /Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|Opera Mini/i.test(navigator.userAgent) ) { var isClick = getCookie('mobileclickyoutube'); if(!isClick) { jQuery('#boxmsgthongbaopopup2').css('display','block'); } } function luuck() { setCookie('mobileclickyoutube',1,7); } </script> <noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5H3XCL7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> </body> <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-93829515-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-93829515-1"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-93829515-1'); </script> </html>