Tính M(x)=P(x)-Q(x) biết P(x)=4x^3-2x+2+x^2-4x^3+2x^3+5+x

bởi Nguyễn Ngọc Sơn 08/05/2019

CHO 2 ĐA THỨC
P(X)= 4x^3 -2x +2+x^2 -4x^3+2x^3+5+x
Q(x)=5x^3-x^2+3x-5^3+3+4x^2+2x-2
a) thu gọn đa thức và sắp xếp theo lũy trhuwaf giảm dần của biến
b)tính M(x)=P(x)-Q(x) rồi tính nghiệm của đa thức M(x)

Câu trả lời (1)

 • a)\(P\left(x\right)=4x^3-2x+2+x^2-4x^3+2x^3+5+x\)

  \(P\left(x\right)=\left(4x^3-4x^3+2x^3\right)+\left(-2x+x\right)+\left(2+5\right)+x^2\)

  \(P\left(x\right)=2x^3-x+7+x^2\)

  *Sắp xếp: \(P\left(x\right)=2x^3+x^2-x+7\)

  \(Q\left(x\right)=5x^3-x^2+3x-5x^3+3+4x^2+2x-2\)

  \(Q\left(x\right)=\left(5x^3-5x^3\right)+\left(-x^2+4x^2\right)+\left(3x+2x\right)+\left(3-2\right)\)

  \(Q\left(x\right)=2x^2+5x+1\)

  *Sắp xếp:\(Q\left(x\right)=2x^2+5x+1\)

  b) Ta có: \(M\left(x\right)=P\left(x\right)-Q\left(x\right)=2x^3+x^2-x+7-2x^2-5x-1\)

  \(M\left(x\right)=P\left(x\right)-Q\left(x\right)=2x^3+\left(x^2-2x^2\right)+\left(-x-5x\right)+\left(7-1\right)\)

  \(M\left(x\right)=P\left(x\right)-Q\left(x\right)=2x^3-x^2-6x+6\)

  bởi nguyễn thị huế 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan