Tính M(x)+N(x) biết M(x=3x^2-5+x^4-3x^3-x^6-2x^2-x^3 và N(x)=x^3+2x^5-x^4+x^2-2x^3+x-1

bởi Lê Nguyễn Hạ Anh 08/05/2019

Cho hai đa thức M(x)= 3x2 - 5 + x4 - 3x3 -x6 - 2x2 - x3

Và N(x)= x3 + 2x5 - x4 + x2 - 2x3 + x - 1

a, Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa tăng của biến.

b, Tính M(x) + N(x) và M(x) - N(x).

c, Có thể chuyển phép trừ hai đa thức về phép cộng hai đa thức được không? Hãy thử tính M(x) - N(x) theo cách đó.

Câu trả lời (1)

 • a) \(M\left(x\right)=-x^6+x^4-4x^3+x^2-5\)

  \(N\left(x\right)=2x^5-x^4-x^3+x^2+x-1\)

  b)\(M\left(x\right)+N\left(x\right)=-x^6+x^4-4x^3+x^2-5+2x^5-x^4-x^3+x^2+x-1\) \(=-x^6+2x^5-5x^3+2x^2+x-6\)

  Vậy...

  \(M\left(x\right)-N\left(x\right)=-x^6+x^4-4x^3+x^2-5-\left(2x^5+x^4-x^3+x^2-x-1\right)\)\(=-x^6+x^4-4x^3+x^2-5-2x^5+x^4+x^3-x^2+x+1\) \(=-x^6-2x^5+2x^4-3x^3+x-4\) Vậy...

  c) -N(x)+M(x)=.........

  bởi Hồng Luyến 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan