Xác định M biết cho 43,71g muối vào HCl 10,52% thu được 17,6g khí?

bởi hành thư 22/04/2019

: Hoà tan 43,71g hỗn hợp gồm 3 muối: cacbonat; hiđrôcacbonat; clorua của một kim loại kiềm vào một thể tích dung dịch HCl 10,52% (D = 1,05g/ml) lấy dư được dung dịch A và 17,6g khí B. Chia dung dịch A thành 2 phần bằng nhau.

Phần 1: Cho tác dụng với AgNO3 dư được 68,88g kết tủa.

Phần 2: Cho phản ứng vừa đủ với 125ml dung dịch KOH 0,8M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 29,68g muối khan.

a) Tìm tên kim loại kiềm.

b) Tình thành phần phần trăm khối lượng mỗi muối đã lấy.

c) Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng.

Câu trả lời (1)

 • 43,71 gam hỗn hợp: \(\left\{{}\begin{matrix}M_2CO_3:a\left(mol\right)\\MHCO_3:b\left(mol\right)\\MCl:c\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow60\left(a+b\right)+M\left(2a+b+c\right)+b+35,5c=43,71\left(I\right)\)

  \(M_2CO_3\left(a\right)+2HCl\left(2a\right)\rightarrow2MCl\left(2a\right)+CO_2\left(a\right)+H_2O\)

  \(MHCO_3\left(b\right)+HCl\left(b\right)\rightarrow MCl\left(b\right)+CO_2\left(b\right)+H_2O\)

  Dung dịch A: \(\left\{{}\begin{matrix}MCl:2a+b+c\left(mol\right)\\HCl\left(dư\right)\end{matrix}\right.\)

  Khí B là \(CO_2:\left(a+b\right)mol\)

  \(n_{CO_2}=0,4\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow a+b=0,4\left(II\right)\)

  Gọi d là số mol HCl dư

  - Phần 1:

  \(MCl\left(a+0,5b+0,5c\right)+AgNO_3\rightarrow AgCl\left(a+0,5b+0,5c\right)+MNO_3\)

  \(HCl\left(0,5d\right)+AgNO_3\rightarrow AgCl\left(0,5d\right)+HNO_3\)

  \(n_{AgCl}=0,48\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow a+0,5b+0,5c+0,5d=0,48\left(III\right)\)

  - Phần 2:

  Cho phần 2 qua dd KOH thì chỉ có HCl dư tdung

  \(HCl\left(0,5d\right)+KOH\left(0,5d\right)\rightarrow KCl\left(0,5d\right)+H_2O\)

  \(\Rightarrow0,5d=0,1\)

  \(\Rightarrow d=0,2\)

  Thay vào (III) => \(a+0,5b+0,5c=0,38\left(IV\right)\)

  29,68 gam Muối khan: \(\left\{{}\begin{matrix}MCl:a+0,5b+0,5c\left(mol\right)\\KCl:0,5d=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow M\left(a+0,5b+0,5c\right)+35,5\left(a+0,5b+0,5c\right)+7,45=29,68\)

  Thay (IV) vào \(\Leftrightarrow0,38M=8,74\)

  \(\Leftrightarrow M=23\left(Na\right)\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}b+35,5c=2,23\\a+b=0,4\\a+0,5b+0,5c=0,38\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,3\\b=0,1\\c=0,06\end{matrix}\right.\)

  => %m mỗi muối

  \(\sum n_{HCl}=n_{HCl}\left(pư\right)+n_{HCl}\left(dư\right)=2a+b+d=0,9\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow\)V dung dịch HCl.

  bởi Nguyễn Thu Phương 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan