Xác định M biết cho 14,2g MgCO3 và MCO3 vào HCl 7,3% thu được 3,36 lít CO2?

bởi Lê Tấn Thanh 21/04/2019

Htan 14,2g hỗn hợp gồm MgCO3 và muối cacbonat của kim loại M vào dd HCl 7,3%. Thu đc dd K và 3,36 lít CO2 ddktc. Nồng độ % MgCl2 trong dd K là 6,028%
a) Xđ M và tính thành phần % mỗi chất có trong dd ban đầu
b) Cho dd NaOH dư vào K lọc lấy kết tủa nung trong không khí cho đến khi PƯ hoàn toàn. Tính số gam chất rắn sau khi nung

Câu trả lời (1)

 • Đặt CTHHTQ của muối cacbonat của kim loại M là \(M_2\left(CO3\right)_n\)

  Theo đề bài at có : nCO2 = \(\dfrac{3,36}{22,4}=0,15\left(mol\right)\)

  Ta có PTHH :

  \(\left(1\right)MgCO3+2HCl->MgCl2+H2O+CO2\uparrow\)

  \(\left(2\right)M_2\left(CO3\right)_n+2nHCl->2RCln+nH2O+nCO2\)

  a) Theo 2 PTHH Ta có :

  \(nHCl=2nCO2=2.0,15=0,3\left(mol\right)\)

  Ta có :

  \(m\text{dd}HCl=\dfrac{0,3.36,5}{7,3}.100=150\left(g\right)\)

  => mdd(sau-pư) = 14,2 + 150 - 0,15.44 = 157,6(g)

  => mMgCl2 = \(\dfrac{157,6.6,028\%}{100\%}\approx9,5\left(g\right)=>nMgCl2=\dfrac{9,5}{95}=0,1\left(mol\right)\)

  Theo PTHH 1 :

  Ta có : nMgCO3 = nMgCl2 = 0,1 (mol) => \(\%mMgCO3=\dfrac{0,1.84}{14,2}.100\%\approx59,15\%\)

  => m\(M_2\left(CO3\right)_n=14,2-8,4=5,8\left(g\right)=>\%mM_2\left(CO3\right)_n=100\%-59,15\%=40,85\%\)

  Ta có : nCO2(1) = nMgCl2 = 0,1 (mol)

  => nCO2(2) = 0,15 - 0,1 = 0,05(mol)

  Theo PTHH 2 ta có :

  \(nM2\left(CO3\right)n=\dfrac{nCO2\left(2\right)}{n}=\dfrac{0,05}{n}\left(mol\right)\)

  <=> \(\dfrac{5,8}{2M+60n}=\dfrac{0,05}{n}< =>0,05\left(2M+60n\right)=5,8n\)

  Giải ra ta được : \(M=\dfrac{2,8n}{0,1}\)

  Biện luận :

  n 1 2 3
  M 28 56 84
  loại nhận loại

  Vậy M là kim loại sắt Fe ( Fe = 56) => CTHH của muối cacbon và clorua là FeCO3 và FeCl2

  b) Theo PTHH 2 ta có : nMCln = 2.\(nCo2=2.\dfrac{0,05}{n}=2.\dfrac{0,05}{2}=0,05\left(mol\right)\)

  Ta có PTHH :

  \(\left(3\right)MgCl2+2NaOH->Mg\left(OH\right)2\downarrow+2NaCl\)

  0,1 mol..................................0,1mol

  \(\left(5\right)FeCl2+2NaOH->Fe\left(OH\right)2\downarrow+2NaCl\)

  0,05mol.................................0,05mol

  Ta có :

  \(Mg\left(OH\right)2-^{t0}->MgO+H2O\)

  0,1mol...........................0,1mol

  \(4Fe\left(OH\right)2+4H2O+O2-^{t0}->4Fe\left(OH\right)3\downarrow\)

  0,05mol.....................................................0,05mol

  \(2Fe\left(OH\right)3-^{t0}->Fe2O3+3H2O\)

  0,05mol.......................0,025mol

  => m(chât rắn) = mMgO + mFe2O3 = 0,1.40 + 0,025.160 = 8 (g)

  Vậy.............

  P/S : Mỏi tay..........................

  bởi Phùng Bửu 21/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan