Tính thể tích không khí (đktc) để nhiệt phân hoàn toàn Y

bởi Bo Bo 27/04/2019

Bài 3: Nhiệt phân 8,8 gam C3H8 thu được hỗn hợp Y gồm 5 chất và có 90% C3H8 bị nhiệt phân. Xác định:

a) Khối lượng mol trung bình của Y

b) Tính thể tích không khí (đktc) để nhiệt phân hoàn toàn Y

c) Nếu cho Y vào dung dịch Br2 dư thu được hỗn hợp khí Z bay ra. tính thành phần thể tích mỗi khí trong Z. Biết tỉ khối của Z so với H2 bằng 7,3

Câu trả lời (1)

 • a) C3H8 -to-> C3H6+H2 (1)

  x mol x x

  C3H8 -to-> C2H4 +CH4 (2)

  y mol y y

  giả sử nC3H8 (1)=x(mol)

  nC3H8(2)=y(mol)

  nC3H8=0,2(mol)

  nC3H8bị phân hủy=0,18(mol)

  ta có : MY=\(\dfrac{42x+2x+28y+16y+44\left(0,2-x-y\right)}{2x+2y+0,22-x-y}\)

  =\(\dfrac{8,8}{x+y+0,2}\)

  lại có :x+y=0,18 (I)

  =>MY\(=27,5\)(g/mol)

  b) C3H8 +5O2 -to-> 3CO2 +4H2O (3)

  0,02 0,1

  CH4 +2O2 -to-> CO2 +2H2O(4)

  0,12 0,24

  C2H4 +3O2 -to-> 2CO2 +2H2O (5)

  0,12 0,36

  2C3H6 +9O2 -to-> 6CO2 +6H2O (6)

  0,06 0,27

  2H2 +O2 -to-> 2H2O (7)

  0,06 0,03

  C2H4 +Br2 --> C2H4Br2 (8)

  C3H6 +Br2 --> C3H6Br2 (9)

  hh Z gồm : C3H8 dư , CH4,H2

  MZ=14,6(g/mol)

  =>\(\dfrac{44\left(0,2-x-y\right)+2x+16y}{0,2-x-y+x+y}=\)14,6

  => 8,8-42x-28y=2,92

  =>3x+2y=0,42(II)

  từ (I,II)

  => \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,06\left(mol\right)\\y=0,12\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  =>\(\Sigma nO2\)=1(mol)

  =>VO2(đktc)=22,4(l)

  vì trong kk O2 chiếm 20%

  =>Vkk(đktc)=112(l)

  c) vì các khí đo ở cùng điều kiện => tỉ lệ n=tỉ lệ V

  nZ=0,02 +0,12+0,06=0,2(mol)

  => %VC3H8(dư)=10(%)

  %VCH4=60(%)

  %VH2=30(%)

  bởi Hưng Thịnh Vương 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan