AMBIENT

Tính thể tích HCl 0,2M cần dùng để trung hòa 300ml Ca(OH)2 1M?

bởi Nguyễn Vũ Khúc 22/04/2019

Bài 1. Trung hòa 300 ml dd Ca(OH)2 1M bằng dd HCl 0.2 M . Hãy tính:

a) Thể tích dd HCl cần dùng ?

b)Khối lượng muối sinh ra?

c) Nồng độ ml của dd muối sinh ra thu được sau phản ứng ?

Bài 2.Hòa tan 5.6 g Fe vào 500ml dd H2SO4 0.2M.

a)Tính thể tích H2 sinh ra ở đktc ?

b)Tính nồng độ mol của chất trong dd sau phản ứng ?

c)Tính khối lượng thủy tinh thể FeSO4 * 7H2O có thể thu được ?

d) Khí H2 sinh ra ở trên dùng để khử hoàn toàn Fe3O4 ở to cao?Tính khối lượng Fe3O4 tối đa đã bị khử?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Bài 2: \(Fe+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2\)

  \(n_{Fe}=0,1\left(mol\right)\)

  \(n_{H_2SO_4}=0,1\left(mol\right)\)

  => Pư này pư vừa đủ

  \(V_{H_2}=0,1.22,4=2,24\left(l\right)\)

  \(C_{MddFeSO_4}=\dfrac{0,1}{0,5}=0,2M\)

  \(n_{FeSO_4}=n_{FeSO_4.7H_2O}=0,1\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{FeSO_4.7H_2O}=0,1.278=27,8\left(g\right)\)

  \(4H_2\left(0,1\right)+Fe_3O_4\left(0,025\right)\rightarrow3Fe+4H_2O\)

  \(\Rightarrow m_{Fe_3O_4}=0,025.232=5,8\left(g\right).\)

  bởi Nguyễn Thi 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>