AMBIENT

Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp A

bởi Tran Chau 27/04/2019

Cho 40,5 gam hỗn hợp A gồm BaCl2 và BaCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 10 % thu được 2240 ml khí CO2(đktc)

a.Viết PTHH

b.Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp A

c.Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp A

d.Tính nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch thu được

(cho Ba= 137, O=16, C=12, Cl=35,5)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) BaCO3 +2HCl \(\rightarrow\) BaCl2 +H2O + CO2 \(\uparrow\)

  b)\(n_{CO2}=\dfrac{V}{22,4}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\)

  Theo ptpu : \(n_{BaCo3}=n_{Co2}=0,1\left(mol\right)\)

  \(m_{BaCO3}=nM=0,1\left(137+12+3.16\right)=19,7\left(g\right)\)

  \(m_{BaCl_2}=40,5-19,7=20,8\left(g\right)\)

  c) \(\%m_{BaCO3}=\dfrac{19,7}{40,5}=48,6\%\)

  \(\%m_{BaCl2}=100\%-48,6\%=51,4\%\)

  d)Theo ptpu \(n_{BaCl2}=n_{Co2}=0,1\left(mol\right)\)

  \(n_{HCl}=2n_{Co2}=0,2\left(mol\right)\)

  \(m_{HCl}=0,2\left(1+35,5\right)=7,3\left(g\right)\)

  \(m_{ddHCl}=\dfrac{mct.100\%}{C\%}=\dfrac{7,3.100}{10}=73\left(g\right)\)

  \(m_{BaCl2}=20,8+0.1\left(137=2.35,5\right)=41,6\left(g\right)\)

  \(m_{CO2}=0,1.\left(12+2.16\right)=4.4\left(g\right)\)

  \(m_{ddBaCl2}=m_{hh}+m_{ddHCl}-m_{CO2}\)

  \(=40,5+73-4,4=109,1\left(g\right)\)

  \(C\%=\dfrac{mct}{mdd}.100\%=\dfrac{41,6}{109,1}100\%=38,1\%\)

  bởi Phuong phuong 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>