Tính nồng độ % của dd H2SO4 trong PƯ

bởi Anh Nguyễn 05/06/2019

Htan 3,32g hỗn hợp X gồm CaCO3 và FeCO3 vào 100g dd H2SO4 vừa đủ sau PƯ thu đc dd Y và 0,672 l khí CO2
a) Tính tp % về klg của mỗi muối trong hh đầu
b) Tính nồng độ % của dd H2SO4 tg PƯ
c) Tính nồng độ % của mỗi muối có trong dd Y
@Rain Tờ Rym Te
@Rainbow

Câu trả lời (1)

 • Hỗn hợp X: \(\left\{{}\begin{matrix}CaCO_3:a\left(mol\right)\\FeCO_3:b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  \(CaCO_3\left(a\right)+H_2SO_4\left(a\right)\rightarrow CaSO_4\left(a\right)+CO_2\left(a\right)+H_2O\)

  \(FeCO_3\left(b\right)+H_2SO_4\left(b\right)\rightarrow FeSO_4\left(b\right)+CO_2\left(b\right)+H_2O\)

  \(n_{CO_2}=0,03\left(mol\right)\)

  Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}100a+116b=3,32\\a+b=0,03\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,01\left(mol\right)\\b=0,02\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  Suy ra phần trăm về khối lượng của mỗi muối trong hh đầu

  Theo PTHH: \(n_{H_2SO_4}=n_{CO_2}=0,03\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{H_2SO_3}=0,03.98=2,94\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow C\%_{H_2SO_4}=\dfrac{2,94}{100}.100=2,94\%\)

  \(mddsau=3,32+100-0,03.44=102(g)\)

  Theo PTHH: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CaSO_4}=a=0,01\left(mol\right)\\n_{FeSO_4}=b=0,02\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C\%_{CaSO_4}=\dfrac{0,01.136}{102}.100=1,33\%\\C\%_{FeSO_4}=\dfrac{0,02.152}{102}.100=2,98\%\end{matrix}\right.\)

  bởi Trần Văn Phước 05/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan