Tính nồng độ % chất có trong dung dịch A

bởi Bo bo 11/06/2019

Cho m gam Na2SO3 tác dụng vừa đủ 200 g dung dịch HCl 7,3% sinh ra V lit SO2(dktc) vào dung dịch A

a) Tính m và V

b)Tính nồng độ % chất có trong dung dịch A

Câu trả lời (1)

 • Na2SO3 + 2HCl -> 2NaCl + SO2 + H2O (1)

  nHCl=0,4(mol)

  Từ 1:

  nNa2SO3=nSO2=\(\dfrac{1}{2}\)nHCl=0,2(mol)

  nNaCl=nHCl=0,4(mol)

  mNa2SO3=126.0,2=25,2(g)

  VSO2=0,2.22,4=4,48(lít)

  b;mdd sau PƯ=25,2+200-64.0,2=212,4(g)

  mNaCl=58,5.0,4=23,4(g)

  C% dd NaCl=\(\dfrac{23,4}{212,4}.100\%=11\%\)

  bởi Phuong Moc 11/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan