Tính % mỗi chất biết cho 25.95g gồm Zn và ZnO tác dụng với 20g H2SO4 thu được 7840ml khí?

bởi Anh Nguyễn 22/04/2019

cho 25.95g hh gồm Zn và ZnO tác dụng hết vs 20g dd H2SO4 loãng thu đc 7840ml khí (đktc)

a)tính % mỗi chất trong hh

b) tính nồng độ % muối

c) tính nồng độ % H2SO4

Câu trả lời (1)

 • Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

  65x 0,35 mol

  ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O

  81x

  \(n_{H_2}=\dfrac{7,84}{22,4}=0,35\) (mol)

  Theo PT : \(n_{H_2}=n_{Zn}=0,35\) (mol)

  → mZn=0,35 . 65 = 22,75 (g)
  →%Zn = \(\dfrac{22,75}{25,95}.100\%\approx87,7\%\)

  →%ZnO = 100% - 87,7% = 12,3 %

  bởi Hoàng Võ Duy 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • thu trang

  cho a(gam) kali oxit tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 3,65% thu được muối kali có khối lượng a+1.65(g).tính a và khối lượng HCl đã dùng

 • Lê Vinh

  1/ Cho 10g hỗn hợp 2 muối Na2SO4 và Na2CO3 vào 200ml dung dịch axit clohicdric. Sau pư thu đc 1,12 lít khí

  a/ Tính khối lượng mỗi muối có trong hỗn hợp ban đầu

  b/ Tính nồng độ mol của axit clohidric đã dùng

  Bạn nào giải cho mình xin công thức đây đủ luôn nha...Cảm ơn nhiều lắm ạ!

 • Lê Gia Bảo

  Câu 1 a) Hãy viết tên các chất sau : CaO, HNO, KOH, NaCl
  b) cho các kim loại sau : Mg,Cu,Fe. Những kim loại nào tác dụng với :

  -Dung dịch HCl
  - Dung dịch CuSO4

  Viết phương trình phản ứng hóa học minh họa .
  câu 2 :

  Viết PTHH biễu diễn dãy biến hóa sau:
  K--> K2O---> K2OàK2SO4---->K2SO4-----> KCl

  a )Bằng phương pháp hóa học , hãy nhận biết các lọ mất nhãn đựng riêng biệt các chất sau : CuCl2 ,NaOH ,MgSO4,NaCl

  ( không dùng thêm hóa chất nào khác )
  b) Hoàn Thành PTHH sau :
  Al+Cl2 ---------> AlCl3
  Fe+O2 ---------> Fe3O4
  MgO+HCl ------> MgCl2 +H2O
  câu 4 :
  Hòa tân hoàn toàn 24g hỗn hợp gồm CuO,Fe2O3 vào dd HCl người ta thu được 46gmuối.
  a) Viết PTHH biễu diễn phản ứng xảy ra .
  b) Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp đã cho .
  Cho biết Cu 64 ;O =16 ; Fe =56 ; Cl =35,5 ; H= 1

 • Nguyễn Ngọc Sơn

  3: Hòa tan 25,9g hỗn hợp hai muối khan gồm NaCl và Na2SO4 vào nước thì thu được 200g dd A. Cho dd A vào ddBa(OH)2 20% vừa đủ, thấy xuất hiện 23,3g kết tủa, lọc bỏ kết tủa thu được dd B.

  a) Viết các phương trình hóa học.

  b) Tính khối lượng mỗi muối khan trong hỗn hợp ban đầu.

  c) Tính nồng độ phần trăm các chất có trong dd

  giúp mình với ạ!

 • hành thư

  Cho t hỏi có pư này ko: H3PO4+Ba(OH)2 -> BaHPO4 +H2O

 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  1.A+dd HCl->có khí thoát ra

  A+dd NaOH->có khí thoát ra

  B+dd HCl->có khí thoát ra

  B+dd NaOH->có kết tủa

  ở dạng dd C+A->có khí thoát ra

  ở dạng dd C+B->có kết tủa +khí thoát ra

  2.

  1/Cho sơ đồ biến hóa sau X->Y->Z->Y->X

  Biết rằng:X là đơn chất phi kim của T

  Y,Z là hợp chất gồm 2 nguyên tố,trong đó chứa T

  Z là 1 muối kali,trong đó kali chiếm 52,35%(về m)

  Xác định công thức các chất X,Y,Z và viết phương trình biểu diễn các biến hóa trên(phương trình để tự cân bằng cũng được)

  2/Có 5 lọ mất nhãn đựng các dd sau:HCl NaOH Ba(OH)2 MgCl2 MgSO4.Nếu chỉ dùng thêm dd phenolphtalein làm thuốc thử,hãy trình bày chi tiết các phân biệt 5 lọ trên viết PTHH của các phản ứng xảy ra

 • Nguyễn Trà Long

  a)CuSO4+....... tạo thành Cu(OH)2

  b)CuCl2+ Fe

  c)H2SO4+ Ba(OH)2

  d)BaCl2+ Na2SO4

  e)CuSO4+ NaOH

 • hoàng duy

  Có 3 cốc đựng các chất:

  - Cốc 1: NaHCO3 và Na2CO3

  - Cốc 2: Na2CO3 và Na2SO4

  - Cốc 3: NaHCO3 và Na2SO4

  Chỉ được dùng thêm 2 thuốc thử nhận biết ra từng cốc. Viết PTHH

 • minh thuận

  Cho một lượng bột sắt dư vào 50 ml dung dịch axit sunfuric. Phản ứng xong, thu được 3,36 lít khí hiđro (đktc).

  a) Viết phương trình hoá học.

  b) Tính khối lượng sắt đã tham gia phản ứng.

  c) Tính nồng độ moi của dung dịch axit sunfuric đã dùng.

  Trả lời

  Hướng dẫn :

  a) Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa Fe với dung dịch H2SO4 loãng.

  Fe+H2SO4→FeSO4+H2Fe+H2SO4→FeSO4+H2

  b) Tìm số mol Fe tham gia phản ứng :

  nFe = nH =0,15 mol, suy ra mFe = 8,4 gam.

  c) Tìm số mol H2SO4 có trong dung dịch :

  nH2SO4 = nH2= 0,15 mol, tính ra CM(H2SO4) = 3M ( đoạn này mình k tính được 3M

  mình làm thế này

  CM(H2SO4)= 0.15/0.5 = 0.3 M)

 • Lê Tường Vy

  \(Mg\left(OH\right)_2+HCL---->..........\)

  \(Al_2\left(SO_4\right)_3+HCL---->..........\)

  \(MgO+H_2SO_4---->..........\)

  \(MgCO_3+H_2SO_4---->..........\)

  \(Mg\left(NO_3\right)_2+H_2SO_4---->..........\)

  \(Al_2\left(SO_4\right)_3+H_2SO_4---->..........\)

  ( CHẤT \(H_2SO_4\) LÀ CHẤT " LOÃNG " )