Tính khối lượng muối được tạo thành

bởi Phan Thị Trinh 02/06/2019

Bài 1 : Cho 2,24l khí SO2 (đktc) tác dụng với 700ml dd Ca(OH)2 0,2M

a. Viết PTPƯ

b . Tính khối lượng các chất sau pư

c. Tính nồng độ các chất sau pư . Coi thể tích dd thay đổi ko đáng kể

Bài 2 : Người ta đung 1 dd chưa 20g NaOH để hấp thụ hoàn toàn 11,2l khí CO2 (đktc) . Tính khối lượng muối đc tạo thành

Bài 3 : Cho 6,2g Na2O vào nc . Tính thể tích khi SO2 (đktc) cần thiết pư với dd trên để tạo thành :

a.Muối axit

b.Muối trung hòa

c.Hỗn hợp 2 muối

Câu trả lời (1)

 • Bài 1:

  a) _ \(n_{SO_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1mol\)

  _ \(n_{Ca\left(OH\right)_2}=0,7.0,2=0,14mol\)

  \(\Rightarrow\dfrac{n_{SO_2}}{n_{Ca\left(OH\right)_2}}=\dfrac{0,1}{0,14}=0,71< 1\)

  => xảy ra pư tạo muối TH và Ca(OH)2 dư

  PTHH: \(SO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaSO_3+H_2O\)

  0,1mol_______0,1_________0,1

  b) _ \(m_{Ca\left(OH\right)_2}\) = (0,14 - 0,1) . 74 = 2,96g

  _ mCaSO3 = 0,1. 120 = 12g

  c) \(C_{MddCa\left(OH\right)_2}=\dfrac{0,04}{0,7}=0,057M\)

  \(C_{MddCaSO_3}=\dfrac{0,1}{0,7}=0,14M\)

  bởi Nguyễn Hiếu 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Xuan Xuan

  câu 1; dẫn từ từ 3,136L khí CO2 (đktc) vào một dd có hòa tan 12,8g NaOH sản phẩm là muối Na2CO3

  a)chất nào đả lấy dư , dư bao nhiêu lít ?

  b)tính khối lượng muối thu được

  câu 2: cho 3,92g bột sắt vào 200ml đ CuSO4 10%(D=1,12g/ml)

  a)tính khối lượng kim loại mới tạo thành

  b)tính nồng độ mol của chất có trong dd sau phản ứng (giả thuyết cho thể tích không đáng kể )

 • Trần Thị Trang

  BBBài 1:Viết phương trình phản ứng biểu diễn dãy biến hóa sau:

  a, \(H_2O\)\(\rightarrow A\rightarrow Cu\rightarrow B\rightarrow C\rightarrow Cu\)

  b, \(KMnO_4\rightarrow A\rightarrow B\rightarrow C\rightarrow D\rightarrow CO_2\)

  c, \(KClO_3\rightarrow B\rightarrow C\rightarrow D\rightarrow E\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3\)

  Trong đó A, B, C, D, E là các chất riêng biệt.

  Bài 2:Cho một miếng Canxi, khối lượng m (g) vào nước. Chờ cho phản ứng xong người ta dẫn một luồng khí CO2 sục vào dung dịch thấy có kết tủa tạo thành. Lọc lấy kết tủa và đem sấy khô, cân được 5 gam.

  a, Viết phương trình hóa học xảy ra.

  b, Tìm tên các hợp chất tạo thành.

  c, Tìm m của Canxi.

 • Đào Lê Hương Quỳnh

  Hỗn hợp X có MgO và CaO; hỗn hợp Y có MgO và Al2O3. Lượng X bằng lượng Y bằng 9,6g. Số gam MgO trong X bằng 1,12 lần số gam MgO trong Y. Cho X và Y đều tác dụng với 100ml dd HCl 19,87% (D=1,047g/ml) thì được dd X' và Y'. Khi cho X' tác dụng hết với Na2CO3 thì có 1,904 dm3 khí CO2 thoát ra ở đktc.

  a. Tìm % lượng X và C% của dd X'

  b. Hỏi Y có tan hết không? Nếu cho 340ml KOH 2M vào thì tách ra được bao nhiêu gam kết tủa?

 • An Nhiên

  Khi cho oxit của kim loại chưa đạt mức hóa trị cao như FeO, Fe3O4,CrO,Cu2O.... tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc thì sp tạo ra là muối hóa trị cao của kim loại ( Fe II, Cr II, Cu I....) + H2O + 1 trong các sp sau:

  + SO2 ( khí, ko màu, mùi hắc)

  +H2S ( khí , ko màu, mùi trứng thối)

  + S ( chất rắn)

  Vậy khi nào thì pư tạo ra SO2, H2S, S vậy

 • Anh Nguyễn

  Cho 3,6g hỗn hợp MgO và Fe2O3 tá dụng vừa đủ với dung dịch HCl 0,5M,cô cạn dung dịch thu được 7,45g chất rắn

  a,Viết các PTHH xảy ra.Tính khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đâu

  b,Tính thể tích dung dịch axit cần dùng

 • truc lam

  Một hỗn hợp X gồm Fe2O3 và Al2O3. Cho m gam X vào dd NaOH dư thấy có 0,2 mol NaOH tham gia phản ứng. Mặt khác, cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với dd hCl (dư) thì thu đc dd Y. Cho Y tác dụng vơi NaOH dư thu được kết tủa Z. Lọc lấy kết tủa Z rồi nung trong điều kiện không có không khí thu đc 16 gam chất rắn R

  a) Viết các PTHH xảy ra

  b) Tính khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu

 • hành thư

  Hòa tan hoàn toàn 8g SO3 vào nước thu được 120g ddA.

  a)Viết pthh xảy ra? Tính nồng độ % của dd A.?

  b) Trung hòa dd Abằng 140ml dd KOH 0,5M .Tính khối lượng chất tan trong dd phản ứng trung hòa?

 • can chu

  Hấp thụ 2 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm CO2, N2 trong 160ml dd Ba(OH)2 0,5M, đến khi pứ kết thúc đêm hh sau pứ cô cạn thì thu được 14,98 g chất rắn khan. Tính % thể tích của khí CO2 trong hh X

 • My Hien

  Hòa tan oxit kim loại hóa trị II trong một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 9.8% thì thu được dung dịch muối nồng độ 14.8%. Tìm CTHH của oxit?

 • Phan Thiện Hải

  Có hỗn hợp khí CO và CO2. Nếu cho hỗn hợp này tác dụng với một lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thấy tạo ra một gam chất kết tủa trắng. Nếu cho hỗn hợp này tác dụng với CuO dư, nung nóng, thu được 0,64 gam kim loại màu đỏ.

  a) Viết PTHH.

  b) Xác địng thành phần phần trăm theo thể tích của hỗn hợp khí.