Tính khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu.

bởi thu hằng 25/04/2019

Hòa tan hết 26.6g hỗn hợp MgO và Na2O phải dùng vừa hết 500 ml dung dịch H2SO4 1M.

a,Tính khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu.

b,Cho hỗn hợp oxit hòa tan hết vào nước được 400 ml dung dịch A. Tính CM của A.

c, Hấp thụ toàn bộ V lít khí SO2 vào dung dịch Achỉ thu được muối trung hòa. Tính V (đktc)

d,Nếu cho 10.08 lít khí CO2 (đktc) tác dụng hết với dung dịch A. Tính khối lượng mỗi muối thu được.

Câu trả lời (1)

 • a)\(n_{H_2SO_4}=0,5.1=0,5\left(mol\right)\)

  \(MgO+H_2SO_4-->MgSO_4+H_2O\)

  a............a......................a..........................a

  \(Na_2O+H_2SO_4--->Na_2SO_4+H_2O\)

  b...................b...........................b...............b

  \(\left\{{}\begin{matrix}a+b=0,5\\40a+62b=26,6\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,2\\b=0,3\end{matrix}\right.\)

  \(m_{MgO}=0,2.40=8\left(g\right)\)

  \(m_{Na_2O}=0,3.62=18,6\left(g\right)\)

  b) \(Na_2O+H_2O-->2NaOH\)

  0,3....................................0,6

  \(C_M=\dfrac{0,6}{400}=0,0015\left(M\right)\)

  c) \(2NaOH+SO_2--->Na_2SO_3+H_2O\)

  0,6...............0,3

  \(V_{SO_2}=0,3.22,4=6,72\left(l\right)\)

  d) \(n_{CO_2}=\dfrac{10,08}{22,4}=0,45\left(mol\right)\)

  \(T=\dfrac{0,6}{0,45}=\dfrac{4}{3}\)

  \(1< T< 2\) => tạo 2 muối

  \(2NaOH+CO_2--->Na_2CO_3+H_2O\)

  2x..................x.........................x................x

  \(CO_2+NaOH-->NaHCO_3\)

  y................y.........................y

  \(\left\{{}\begin{matrix}2x+y=0,6\\x+y=0,45\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,15\\y=0,3\end{matrix}\right.\)

  \(m_{Na_2CO_3}=0,15.106=15,9\left(g\right)\)

  \(m_{NaHCO_3}=0,3.84=25,2\left(g\right)\)

  bởi Nguyễn Hồng Vân 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan