Tính C% dd sau pư

bởi hà trang 01/06/2019

Hoà tan 39,2g Na2CO3.5H2O vào 800g dd HCl 14,6%. Tính C% dd sau pư

Câu trả lời (1)

 • Ta có: \(M_{Na_2CO_3.5H_2O}=2.23+12+3.16+5.\left(2.1+16\right)=196\left(\dfrac{g}{mol}\right)\\ \rightarrow n_{Na_2CO_3.5H_2O}=\dfrac{39,2}{196}=0,2\left(mol\right)\\ \rightarrow n_{Na_2CO_3}=0,2\left(mol\right)\\ m_{HCl}=800.14,6\%=116,8\left(g\right)\\ \rightarrow n_{HCl}=\dfrac{116,8}{36,5}=3,2\left(mol\right)\\ PTHH:Na_2CO_3+2HCl\rightarrow2NaCl+H_2O+CO_2\\ Tacó:\dfrac{3,2}{2}>\dfrac{0,2}{1}\)

  => HCl dư, Na2CO3 hết, tính theo nNa2CO3.

  => Chất thu dc trong dd sau phản ứng là HCl (dư) và NaCl.

  nNaCl=nHCl(p.ứ)= 2. 0,2= 0,4(mol)

  => nHCl(dư) = 3,2- 0,4= 2,8(mol)

  => mNaCl= 58,5. 0,4= 23,4(g)

  mHCl= 2,8. 36,5= 102,2(g)

  nCO2= nNa2CO3= 0,2(mol)

  => mCO2= 0,2. 44= 8,8(g)

  Theo ĐLBTKL, ta có:

  mddsau= mNa2CO3.5H2O + mddHCl - mCO2

  <=> mddsau= 39,2+800 - 8,8= 830,4(g)

  => C%ddHCl(dư)= (102,2/830,4).100 \(\approx\) 12,307%

  C%ddNaCl= (23,4/ 830,4).100 \(\approx\) 2,818%

  bởi Nguyễn Anh 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan