Tính C% dd A,B

bởi Phạm Khánh Linh 03/06/2019

cho 28,4 g P2O5 vào 250g dd KOH 11,2% thu đc dd A. Cho tiếp 150g dd KOH 22,4% vào dd A thu đc dd B.Tính C% dd A,B

Câu trả lời (1)

 • P2O5 +6KOH --> 2K3PO4 +3H2O (1)

  P2O5 +4KOH--> 2K2HPO4 (2)

  KOH+K2HPO4 --> K3PO4 +H2O (3)

  nP2O5=0,2(mol)

  nKOH(ban đầu)=\(\dfrac{250.11,2}{100.56}=0,5\left(mol\right)\)

  nKOH( khi cho tiếp)=\(\dfrac{150.22,4}{100.56}=0,6\left(mol\right)\)

  theo (1) : \(\dfrac{nP2O5}{nKOH}=\dfrac{1}{6}\)

  theo (2) : \(\dfrac{nP2O5}{nKOH}=0,25\)

  theo đề : \(\dfrac{nP2O5}{nKOH}=0,4\)

  ta thấy : 1/6<0,25<0,4

  => muối thu được là K2HPO4 ,P2O5 dư

  theo (2) : nK2HPO4=1/2nKOH=0,25(mol)=>mK2HPO4=43,5(g)

  mdd A=28,4+250=278,4(g)

  =>C%dd A=\(\dfrac{43,5}{278,4}.100=15,625\left(\%\right)\)

  theo (3) : lập tỉ lệ :

  \(\dfrac{0,6}{1}>\dfrac{0,25}{1}\)

  => K2HPO4 hết ,KOH dư => tính theo K2HPO4

  theo (3): nK3PO4=nKOH(pư)=nK2HPO4=0,25(mol)

  => mKOH(dư)=(0,6-0,25).56=19,6(g)

  mK3PO4=53(g)

  mddB=43,5+150=193,5(g)

  =>C%dd KOH(dư)=10,13(%)

  C%dd K3PO4=27,39(%)

  bởi Nguyễn Trúc 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan