Tìm công thức phân tử của muối đã dùng.

bởi Van Tho 29/04/2019

Làm nguội 1026,4g dung dịch bão hòa A2SO4 . n H2O trong đó A là kim loại kiềm và n là số nguyên thỏa mãn điều kiện 7 < n < 12. Từ 80oC -> 10oC thì có 395,4g tinh thể A2SO4 . n H2O tách ra khỏi tinh thể. Tìm công thức phân tử của muối đã dùng.

Câu trả lời (1)

 • TH1: Trong 1026,4g dd bão hòa A2SO4 ở 80o C

  Đặt a (g) là \(m_{A_2SO_4}\Rightarrow m_{H_2O}=1026,4-a\left(g\right)\)

  \(S_{A_2SO_4\left(80^oC\right)}=28,3g\Rightarrow\dfrac{a}{1026,4-a}.100=28,3\)

  \(\Rightarrow a=226,4\)

  TH2: Trong \(ddA_2SO_4\left(10^oC\right)\)

  \(m_{ddA_2SO_4}=1026,4-395,4=631g\)

  Đặt b(g) là \(m_{A_2SO_4}\Rightarrow m_{H_2O}=631-b\left(g\right)\)

  \(S_{A_2SO_4\left(10^oC\right)}=9g\Rightarrow\dfrac{b}{631-b}.100=9\)

  \(\Rightarrow b=52,1\)

  \(\Rightarrow m_{A_2SO_4KT}=226,4-52,1=174,3g\)

  \(\Rightarrow n_{A_2SO_4}=n_{A_2SO_4.nH_2O}=\dfrac{174,3}{2M_A+96}\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow M_{A_2SO_4.nH_2O}=\dfrac{395,4}{\dfrac{174,3}{2M_A+96}}\)

  \(\Leftrightarrow2M_A+98+18n=\dfrac{395,4\left(2M_A+96\right)}{174,3}\)

  \(\Leftrightarrow M_A=7,1n-48\left(g\right)\)

  Biện luận n = 8,9,10,11,12

  \(\Rightarrow\) M là Na.

  bởi Đỗ Thị Hằng 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan