AMBIENT

Tính khối lượng sau cùng của thanh kim loại kẽm?

bởi bach hao 01/06/2019

Cho 32.5g kẽm vào dd có chứa 5.64g Cu(NO3)2 và 3.4g AgNO3 ( phản ứng hoàn toàn) , kim loại sinh ra bám vào kim loại ban đầu . Tính khối lượng sau cùng của thanh kim loại kẽm?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

    Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Zn}=0,5\left(mol\right)\\n_{Cu\left(NO_3\right)_2}=0,03\left(mol\right)\\n_{AgNO_3}=0,02\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) \(Zn\left(0,01\right)+2AgNO_3\left(0,02\right)\rightarrow Zn\left(NO_3\right)_2+2Ag\left(0,02\right)\)\(\left(1\right)\) \(Zn\left(0,03\right)+Cu\left(NO_3\right)_2\left(0,03\right)\rightarrow Zn\left(NO_3\right)_2+Cu\left(0,03\right)\)\(\left(2\right)\) \(*Phản.ứng.(1):\)Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}m_{Ag}\left(tao\right)=0,02.108=2,16\left(g\right)\\m_{Zn}\left(tan\right)=0,01.65=0,65\left(g\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\) Khối lượng thanh Kẽm ở phản ứng 1 tăng: \(2,16-0,65=1,51\left(g\right)\)\(\left(II\right)\) \(*Phản.ứng.(2):\)Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}m_{Cu}\left(tao\right)=0,03.64=1,92\left(g\right)\\m_{Zn}\left(tan\right)=0,03.65=1,95\left(g\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\)Khối lượng thanh Kẽm ở phản ứng 1 giảm: \(1,95-1,92=0,03\left(g\right)\)\(\left(III\right)\) Từ (I ), (II) và (III) \(\Rightarrow\)Khối lượng tham Kẽm khi kết thúc phản ứng là: \(32,5+1,51-0,03=33,98\left(g\right)\)
    bởi Trần Dilys 01/06/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>