Thành phần % khối lượng mỗi kim loại Al và Al2O3 là bao nhiêu?

bởi Nguyễn Minh Hải 28/04/2019

Hòa tan hoàn toàn 7,8g hỗn hợp bột nhôm và nhôm oxit bằng dd HCl 3M, thu được 3,36 lít khí (đktc). Hãy tính:

a) Thành phần % khối lượng mỗi kim loại

b) Thể tích dd axit cần dùng

Câu trả lời (1)

 • a) 2Al + 6HCl --> 2AlCl3 +3H2(1)

  Al2O3 +6HCl --> 2AlCl3 + 3H2O (2)

  nH2=0,15(mol)

  theo (1) : nAl=2/3nH2=0,1(mol)

  =>mAl=2,7(g)

  =>mAl2O3=7,8-2,7=5,1(g)

  b) nAl2O3=0,05(mol)

  theo (1) : nHCl(1)=3nAl=0,3(mol)

  theo (2) : nHCl(2) =6nAl2O3=0,3(mol)

  =>\(\Sigma nHCl=0,6\left(mol\right)\)

  =>VHCl(cần dùng)=0,6/3=0,2(l)

  bởi nguyễn trung đức 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Mai Trang

  Hòa tan 7,74 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg, Al trong 500 ml dung dịch hôn hợp chứa HCl 1M và H2SO4 0,38M (loãng), thu được dd A và 8,736 lít H2 (đktc)

  a. Tính khối lượng muối khan thu được

  b. Cho dd A phản ứng với V lít dd NaOH 2M thu được kết tủa lớn nhất. Tính V

 • Thanh Truc

  Cho 5,64g hh A gồm 2 kim loại Mg và Al tác dụng với 200ml dd HCl, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dd chứa kết tủa. Cô hạn hỗn hợp, thu được 21,26g chất rắn khan. Lại lấy 5,64g hh A, cho tác dụng với 300ml dd HCl đã dùng ở trên khi đun nóng, thu được dd và V1 lít H2 (ĐKTC). Lại làm bay hơi hỗn hợp cuối cùng thu được 25,52g muối khan. Tính nồng độ mol của dd HCl và thể tích V1 của khí H2?

 • Nguyễn Bảo Trâm

  1) a. Hoà tan 10,2g nhôm oxit vào dd HNO3 15% (D=1,05g/ml) . Tính thể tích dd HNO3 cần dùng b. Cũng làm thí nghiêm như trên cho 10,2g Al2O3 vào 100g dd HCl 20% . Tính C% của các chất trong dd thu được sau phản ứng 2) hỗn hợp A có khối lượng 17,2g gồm Kali và kalioxit . Hoà tan hoàn toàn A vào 183g H2O thu được dd B và 2,24 lít khí (đktc) a) Viết PTHH của phản ứng b) tính khối lượng chất tan trong B c) tính C% và CM của dd B (biết D dd= 1g/ml)

 • thu thủy

  cho 11 gam hỗn hợp Al và Fe để phản ứng vừa đủ với H2SO4 để tạo ra 8,96 lít H2 (điều kiện tiêu chuẩn). Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

 • Tra xanh

  Cho 2.7g Al tác dụng với 8g NaOH

  a. Tính thể tích khí thoát ra(dktc)

  b. Tính khối lượng lớn nhất của dung dịch muối thu được

 • Mai Thuy

  DE CUONG ON TAP HK1 MON HOA HOC

  1. hoa tan 0,54 gam nhom vao dd 120 gam dd h2so4 4,9% thoat ra V lit khi hidro (dktc)

  a) viet pthh . tinh V ?

  b) tinh nong do phan tram cua cac chat trong dd sau phan ung ?

  2. hoa tan 15,5 gam na2o vao nuoc thanh 500 ml dung dich A

  a) viet pthh xay ra

  b) tinh nong do mol cua dd A

  c) tinh the tich dd h2so4 20% ( D = 1,14g/ml ) can de trung hoa luong dd tren

 • na na

  Mọi người cho mình hỏi là tại sao có những phương trình mình phải thêm nước vậy?

  Ví dụ: 3NaAlO2 + AlCl3 + 6H2O, tại sao phải cần thêm H2O?

 • Lê Minh Trí

  Hỗn hợp gồm Al,Al2O3 và Cu nwangj 10g Nếu hòa tan hoàn toàn HCl dư giải phóng 3,36l khí ở DKTC nhận được dd B lớn và chất rắn A lớn đem nung nóng A trong không khí đến lượng không đổi cân nặng 2,79.Tính phần trăm mỗi chất và khối lượng ban đầu

 • Bình Nguyen

  Cho m1 gam Al vào 100ml dd gồm Cu(NO3)2 0,3M và AgNO3 0,3M. Sau khi pư xảy ra hoàn toàn thì thu được m2 gam chất rắn X. Nếu cho m2 gam chất rắn X tác dụng với lượng dư dd HCl thì thu được 0,336 lít khí ( ở đktc ). Tính giá trị của m1 và m2

 • Goc pho

  cho 10g hỗn hợp bột của kim loại Al, Mg và Cu vào dd HCl dd. Phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 10,08l H2(đktc) và 1g chất rắn không tan

  a. viết PTHH

  b. tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp