AMBIENT

Nếu hòa tan 23,2 gam Mg(OH)2 trên bằng dung dịch axit sunfuric 2M vừa đủ thì thể tích axit cần dùng là bao nhiêu lít ?

bởi Lê Tấn Thanh 01/06/2019

Hoà tan hoàn toàn 23,2 gam Mg(OH)2 trong 73 gam dung dịch HCl thì thu được MgCl2 và nước

a/ Viết PTHH xảy ra

b/ Tính nồng độ phần trăm dung dịch axit đã dùng

c/ Nếu hoà tan 23,2 gam Mg(OH)2 trên bằng dung dịch axit sunfuric 2M vừa đủ thì thể tích axit cần dùng là bao nhiêu lít ?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(n_{Mg\left(OH\right)_2}=\dfrac{23,2}{58}=0,4mol\)

  Mg(OH)2+2HCl\(\rightarrow\)MgCl2+2H2O

  \(n_{HCl}=2n_{Mg\left(OH\right)_2}=0,8mol\)

  \(C\%_{HCl}=\dfrac{0,8.36,5.100}{73}=40\%\)

  Mg(OH)2+H2SO4\(\rightarrow\)MgSO4+2H2O

  \(n_{H_2SO_4}=n_{Mg\left(OH\right)_2}=0,4mol\)

  \(V_{H_2SO_4}=\dfrac{0,4}{2}=0,2l\)

  bởi VũAnh Tuấn 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>