AMBIENT

Nếu cho 340ml KOH 2M vào thì tách ra được bao nhiêu gam kết tủa?

bởi Đào Lê Hương Quỳnh 02/06/2019

Hỗn hợp X có MgO và CaO; hỗn hợp Y có MgO và Al2O3. Lượng X bằng lượng Y bằng 9,6g. Số gam MgO trong X bằng 1,12 lần số gam MgO trong Y. Cho X và Y đều tác dụng với 100ml dd HCl 19,87% (D=1,047g/ml) thì được dd X' và Y'. Khi cho X' tác dụng hết với Na2CO3 thì có 1,904 dm3 khí CO2 thoát ra ở đktc.

a. Tìm % lượng X và C% của dd X'

b. Hỏi Y có tan hết không? Nếu cho 340ml KOH 2M vào thì tách ra được bao nhiêu gam kết tủa?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Đặt x,y lần lượt là số mol của MgO và CaO trong hỗn hợp X
  vậy hỗn hợp Y có nMgO =x/1,125 mol
  =>nHCl =0,57 mol
  pu : MgO +2HCl------>MgCl2+H2O
  ........x........2x...............x
  CaO+2HCl------>CaCl2+H2O
  y...........2y............y
  Vì X'+Na2CO3-------->CO2 nên trong X' có HCl
  Na2CO3+2HCl ----->2NaCl+H2O+CO2
  0,17........0,085.............................0,17
  ta có hệ pt:{2x+2y=0,570,17=0,0440x+56y=9,6{x=0,1y=0,1

  thành phần % của hỗn hợp X là
  %m MgO =(0,1*40)*100/9,6=41,67%
  %mCaO =58,33%
  mX'=9,6+(100*1,047)=114,3g
  nồng độ % của các chất trong X '
  C% CaCl2 =(0,1*111)*100/114,3=9,71%
  C%MgCl2=(0,1*95)*100/114,3=8,31%
  C%HCl=(0,17*36,5)*100/114,3=5,43%
  b)nMgO (trong Y) =0,089mol ,nAl2O3=(9,6=0,089*40)/102 =0,059 mol
  vì nHCl=0,57>2.0,089+6.0,059 =0,532 mol nên hỗn hợp Y bj hòa tan hết
  số mol KOH-0,34*2-0,68 mol
  trong Y có 0,038 mol HCl
  KOH +HCl ----->KCl+Mg(OH)2
  0,038...0,038
  2KOH+MgCl2 ------>KCl +Mg(OH)2
  0,178..0,089......................0,089
  3KOH + AlCl3------>3KCl +Al(OH)3
  0,354....0,118.........................0,118
  lượng KOH dư =0,68 -(0,038+0,178+0,354)=0,11 mol
  ......Al(OH)3+KOH-------->KAlO2+ 2H2O
  BĐ 0,118.....0,11
  pu 0,11........0,11
  spu 0,08.........0
  vậy khôi lượng kết tủa thu đc là m=0,089*58 +0,008*78 =11,362g

  bởi Phương Ngọc 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>