Khối lượng Fe3O4 trong X là bao nhiêu?

bởi Trần Thị Trang 29/04/2019

Cho 28 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, CuO vào dung dịch HCl, thu được 3,2 gam một kim loại
không tan, dung dịch Y chỉ chứa muối và 1,12 lít khí H2 (đktc). Cho Y vào dung dịch AgNO3 dư, thu được
132,85 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng Fe3O4 trong X là
A. 5,8 gam. B. 14,5 gam. C. 17,4 gam. D. 11,6 gam.

Câu trả lời (1)

 • Kim loại không tan là Cu (0,05 mol) nên Y chứa FeCl2 (u) và CuCl2 (v)

  ---> nAgCl= 2u+2v và nAg=nFe2+=u

  ---> m\(\downarrow\)=143,5(2u+2v)+108u=132,85 (1)

  nHCl=2u+2v và nH2=0,05

  --->nO=u+v-0,05

  mX=56u+64v+16(u+v-0,05)+3,2=28 (2)

  (1)(2) ---> u=0,3 và v=0,05

  nCuO=v+nCu=0,1

  Bảo toàn O ---> nFe304=0,05

  ---> mFe304=11,6 gam

  bởi Nguyen Cuong 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan