Hỏi bao nhiêu gam tinh thể FeSO4.7H2O tách ra khi hạ nhiệt độ của 200 gam dung dịch FeSO4 bão hòa ở 50C xuống 10C

bởi Mai Hoa 01/06/2019

10C độ tan của FeSO4 20,5 gam còn 20C 48,6 gam. Hỏi bao nhiêu gamtinh thể FeSO4.7H2O tách ra khi hạ nhiệt độ của 200 gam dung dịch FeSO4 bão hòa 50Cxuống 10C.

Câu trả lời (1)

 • Gọi \(n_{FeSO_4.7H_2O}=xmol\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{FeSO_4KT}=152x\left(g\right)\\m_{H_2OKT}=126x\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

  * Trong dd FeSO4 ở 50oC:

  Gọi \(m_{FeSO_4}=a\left(g\right)\Rightarrow m_{H_2O}=200-a\left(g\right)\)

  \(S_{FeSO_4\left(50^oC\right)}=48,6\left(g\right)\Rightarrow\dfrac{a}{200-a}.100=48,6\)

  \(\Leftrightarrow100a=9720-48,6a\)

  \(\Leftrightarrow148,6a=9720\)

  \(\Leftrightarrow a=65,41\)

  \(\Rightarrow m_{H_2O}=200-65,41=134,59\left(g\right)\)

  * Trong dd FeSO4 ở 10oC:

  _ \(m_{FeSO_4}=65,41-152x\left(g\right)\)

  _ \(m_{H_2O}=134,59-126x\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow\dfrac{65,41-152x}{134,59-126x}.100=20,5\)

  \(\Rightarrow x=0,3\)

  \(\Rightarrow m_{FeSO_4.7H_2O}=0,3.278=83,4\left(g\right)\)

  bởi Tran Thi Thu Thao 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan