AMBIENT

Để tác dụng hết với lượng muối trên phải lấy bao nhiêu ml dd NaOH 2M ?

bởi Nguyễn Hoài Thương 13/05/2019

Cho d H2SO4 20% tác dụng hết 16g CuO.

a) Tính C% của dd muối thu được

b) Để tác dụng hết với lượng muối trên phải lấy bao nhiêu ml đ NaOH 2M ?

c) Tính khối lượng kết tủa thu được

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(n_{CuO}=\dfrac{16}{80}=0,2mol\)

  CuO+H2SO4\(\rightarrow\)CuSO4+H2O

  Số mol H2SO4=Số mol CuSO4=số mol CuO=0,2mol

  \(m_{dd_{H_2SO_4}}=\dfrac{0,2.98.100}{20}=98g\)

  mdd=16+98=114g

  \(C\%_{CuSO_4}=\dfrac{0,2.160.100}{114}\approx28,07\%\)

  CuSO4+2NaOH\(\rightarrow\)Cu(OH)2\(\downarrow\)+Na2SO4

  Số mol NaOH =2 số mol CuSO4=0,4mol

  Số mol Cu(OH)2=số mol CuSO4=0,2mol

  \(V_{NaOH}=\dfrac{n}{C_M}=\dfrac{0,4}{2}=0,2l\)

  \(m_{Cu\left(OH\right)_2}=0,2.98=19,6g\)

  bởi Lê Trương Thúy Diễm 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>