Chất nào tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng?

bởi Mai Rừng 25/04/2019

cho các chất : SO2,CaO,CO,Fe,HCl
a, chất nào tác dụng được với nước
b,chất nào tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng
c, chất nào tác dụng được với Ca(OH)2
Viết PTHH
mn giải hộ e với ^^

Câu trả lời (1)

 • a, PTHH: SO2+H2O----> H2SO3

  CaO+H2O----> Ca(OH)2

  Fe+2H2O----> Fe(OH)2+H2

  b, PTHH: CaO+H2SO4----> CaSO4+H2O

  Fe+H2SO4---->FeSO4+H2

  c, PTHH: SO2+Ca(OH)2----> CaSO3+H2O

  Fe+Ca(OH)2----> Fe(OH)2+Ca

  2HCl+Ca(OH)2----> CaCl2+2H2O

  bởi Đầu Gỗ 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Lê Nhật Minh

  Câu 1:

  Nhận biết các chất sau bằng phương pháp hóa học. Viết PTHH nếu có; MgSO4, H2SO4, Na2SO4, HCL

 • Nguyễn Hoài Thương

  Viết 5 loại chất vô cơ vừa tác dụng được với dd HCl, vừa tác dụng được với dd NaOH. Viết PT

 • Tran Chau

  Cho 21,4g hhX [Đồng (II) oxit và Kalioxit] vào nước khuấy đều, sau phản ứng thu được 80ml ddY 2,5M và a gam chất rắn Z

  a) Tìm giá trị a?

  b) Để hòa tan hết Z trên cần mấy ml ddHCl 7,3% có khối lượng riêng 1,15g/ml

  c) Dd Y trên hấp thụ vừa đủ mấy gam hhM gồm SO2 và CO2 trộn theo tỉ lệ thể tích 2:3 (cùng điều kiện thường) tạo muối trung hòa.

 • An Nhiên

  Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các lọ mất nhãn Hcl,H2SO4,HNO3,NaCl,Na2SO4,NaNO3 okok

 • Nguyễn Quang Minh Tú

  nhận biết bacl2 ba(oh)2 ba(no3)2 bằng phương pháp hóa học

 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  cho 325g dung dịch \(FeCl_3\)5% và 112g dung dịch KOH

  a, tính C% của dung dịch KOH đã dùng

  b, tính khối lượng kết tủa thu đc

  c, tính C% của dung dịch sau phản ứng

 • hà trang

  1. Muối X màu trắng tan trong nước. Dung dịch X không tác dụng với H2SO2 loãng nhưng tác dụng được với HCl tạo ra kết tủa trắng và một dung dịch. Khi cho Cu vào dung dịch thu được thì có khí không màu bay ra, hóa nâu trong không khí. Hãy lập luận để xác định công thức hóa học của X.
  2. Khí A không màu có mùi đặc trưng, nhẹ hơn không khí, phản ứng với axit mạnh B tạo ra muối C. Dung dịch muối C không tạo kết tủa với BaCl2 và AgNO3. Xác định A, B, C và viết PTHH xảy ra.

 • Nguyễn Lê Tín

  Cho 10(l) hỗn hợp khí (đktc) gồm N2, CO2 sục qua dd nước vôi trong dư thì thu được 12 gam kết tủa. Tính % về tể tích các khí.

  Cho 8g CuO vào 125g dd H2SO4 20% phản ứng xảy ra hoàn toàn.

  a)Tính khối lượng H2SO4 tham gia phản ứng

  b) Tính C% dd các chất sau phản ứng

  Cho kim loại R Phản ứng vừa đủ với oxi thu được oxit, thấy khối lượng oxi phản ứng bằng 40% kim loại phản ứng.

  a) Viết phương trình Phản ứng.

  b) Xác định kim loại.

 • Van Tho

  Hãy xác định các chất X,Y,Z,T và lập pthh của những pư có sơ đồ sau đây:

  1, X + O2----->XO2

  2, X + H2SO4 đặc -----> XO2+ Y

  3, XO2 + CaO-----> Z

  4, Z+ HCl-----> T +XO2 +Y

  5, XO2 + Y +KMnO4----->H2XO4 + MnXO4 + K2XO4

  6, XO2 + O2 ------> XO3

  7, XO2 + H2X ------> X+Y

  Từ các pthh trên, kết luận về tính chất tổng quát của XO2

 • Choco Choco

  câu 1 : Trung hòa 200 ml dung dịch H2SO4 1M bằng 200 gam dung dịch NaOH 10% . Dung dịch sau phản ứng làm quỳ tím chuyển sang :

  A. Đỏ C. Xanh

  B. Vàng Nhạt D. Không màu

  câu 2 : Dung dịch A có pH < 7 và tạo kết tủa khi tác dụng với dung dịch Ba(NO3)2 . Chất A là :

  A. HCl C. H2SO4

  B. Na2SO4 D. Ca(OH)2

  câu 3 : Thuốc thử dùng để nhận biết : HNO3 ; Ba(OH)2 ; NaCl ; NaNO3 đựng riêng biệt trong các lọ mất dãn là :

  A. Dùng quỳ tím và dung dịch Ba(NO3)2

  B. Dùng dung dịch Phenolphatalein và dung dịch AgNO3

  C. Dùng quỳ tím và dung dịch AgNO3

  D. Dùng dung dịch phenolphatalein và dung dịch Ba(NO3)2

  câu 4 : dùng thuốc thử sau đây để nhận biết các chất chứ trong các ống nghiệm mất nhãn : HCl ; KOH ; NaNO3 ; NaSO4 ; Na2SO4

  A. Dùng quỳ tím và dung dịch CuSO4

  B. Dùng dung dịch phenolphatalein và dung dịch BaCl2

  C. Dùng qỳ tím và dung dịch BaCl2

  D. Dùng dung dịch phenolphatalein và dung dịch H2SO4

  câu 5 : cho 0,2 mol Cao tác dụng với 500ml dung dịch HCl 1M . Khối lượng muối thu được là :

  A. 2,22 g B. 22,2 g C. 23,2g D. 22,3 g

  câu 6 : hòa tan 16 gam SO3 trong nước thu được 250 ml dung dịch axit . nồng độ của dung dịch thu được :

  A. 0,2M B. 0,4M C. 0,6M D. 0,8M

  câu 7 : khi cho 500 ml dung dịch NaOH 1M tác dụng hết với dung dịch H2SO4 2M tạo thành muối trung hòa . Thể tích dung dịch H2SO4 2M :

  A. 250ml B. 400ml C. 500ml D. 125ml

  câu 8 : cho 10,5gam hỗn hợp hai kim loại Zn và Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư , người ta thu được 2,24 lít khí (đktc) . Thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu :

  A. 61,9% và 38,15

  B. 63% và 37%

  C. 61,5% và 38,5%

  D. 65% và 35%

  câu 9 : hòa tan hết 4,6 gam Na và H2O được dung dịch X . Thể tích dung dịch HCl 1M cần để phản ứng hết với dung dịch X là :

  A. 100ml B. 200ml C. 300ml D. 400ml

  câu 10 : trung hòa 200ml dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịch NaOH 20% . Khối lượng dung dịch NaOh cần dùng :

  A. 100g B. 80g C. 90g D. 150g

  câu 11 : để trung hòa 112gam dung dịch KOH 25% thì cần bao nhiêu gam dung dịch axit sunfuric 4,9%

  A. 400g B. 500g C. 420g D. 570g

  câu 12 : cho 100ml dung dịch H2SO4 2M tác dụng với 100ml dung dịch Ba(NO3)2 1M . Nồng độ mol của dung dịch sau phản ứng lần lượt là :

  A. H2SO4 1M và HNO3 0,5M

  B. BaSO4 0,5M và HNO3 1M

  C. HNO3 0,5M và Ba(NO3)2 0,5M

  D. H2SO4 0,5M và HNO3 1M

  câu 13: hòa tan vừa hết 20g hỗn hợp CuO và Fe2O3 trong 200 ml dung dịch HCl 3,5M . Khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp :

  A. 4g và 16g B. 10g và 10g

  C. 8g và 12g D. 14g và 6g