AMBIENT

Cần bao nhiêu gam dd NaOH 20% để làm kết tủa hòa tan dd thu được sau phản ứng

bởi Phong Vu 01/06/2019

Bài 1: Rót 200ml dd CuSO4 1M vào 50ml dd BaCl2 2M.

a. Tính khối lượng kết tủa thu đc

b. Cần bao nhiêu gam dd NaOH 20% để làm kết tủa hòa tan dd thu đc sao phản ứng.

Bài 2: Cho 7,8g hỗn hợp gồm Al và Mg tan hoàn toàn trong dd HCl 7,3% thu đc dd X và 8,96l H2 (đktc)

a. Tính nồng độ % của mỗi muối có trong dd X sau phản ứng

b. Cho dd KOH 2M vào dd X. Tính thể tích dd KOH cần dùng để thu đc lượng kết tủa lớn nhất. Tính khối lượng kết tủa đó.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Bài 2 :

  VH2 (đktc) = 8,96 (l) => nH2 = 0,4 (mol)

  PTHH :

  2Al(x) + 6HCl(3x) ----> 2AlCl3 + 3H2 (1,5x)

  Mg(y) + 2HCl(2y) ----> MgCl2 + H2 (y)

  Gọi x (mol) là nAl ; y là nMg

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}27x+24y=7,8\\1,5x+y=0,4\end{matrix}\right.\)

  Giải Pt ta được

  \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,2\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

  => mAlCl3 = 0,2 . 133,5 = 26,7 (g)

  mMgCl2 = 0,1 . 95 = 9,5 (g)

  nHCl (Pứ) = 3x + 2y = 0,8 (mol)

  => mdd HCl = 0,8 . 36,5 : 7,3 % = 400(g)

  mdd (sau) = 7,8 + 400 - 2(1,5x + y) = 7,8 + 400 - 0,8 = 407 (g)

  => C%AlCl3 = 26,7 . 100% : 407 = 6,56%

  C%MgCl2 = 9,5 . 100% : 407 = 2,33%

  b)

  PTHH :

  AlCl3 (0,2) + 3KOH (0,6) ----> Al(OH)3 + 3KCl (PT1)

  MgCl2 (0,1) + 2KOH (0,2) ----> Mg(OH)2 + 2KCl (PT2)

  Theo câu a) ta có :

  nAlCl3 = 0,2 (mol)

  => nKOH PỨ (PT1) = 0,6 (mol)

  nMgCl2 = 0,1 (mol0

  => nKOH PỨ (PT2) = 0,2 (mol)

  => nKOH (cần dùng) = 0,8 (mol)

  => VKOH (cần dùng) = 0,8 : 2 = 0,4 (lít)

  Theo PT1 :

  nAl(OH)3 = nAlCl3 = 0,2 (mol)

  => mAl(OH)3 = 0,2 . 78 = 15,6 (g)

  Theo PT2 :

  nMg(OH)2 = nMgCl2 = 0,1 (mol)

  => mMg(OH)2 = 0,1 . 58 = 5,8 (g)

  => mkết tủa thu được = 15,6 + 5,8 = 21,4 (g)

  bởi Lê Huỳnh Anh Thư 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>