Biết % mFe trong FexOy và trong Fex’Oy’ là 70% và 77,78%. Công thức của 2 oxit lần lượt là?

bởi Mai Bảo Khánh 27/04/2019

Cho m gam oxit FexOy vào một bình kín chứa 4,48 lít CO (đktc). Nung bình một thời gian cho đến khi oxit FexOy bị khử hoàn toàn thành Fex’Oy’.

a) Biết % mFe trong FexOy và trong Fex’Oy’ là 70% và 77,78%. Công thức của 2 oxit lần lượt là?

b) Biết tỷ khối hơi của hỗn hợp CO và CO2 sau phản ứng so với H2 bằng 18. Giá trị của m là?

Câu trả lời (1)

 • \(a)\)Theo đề, ta có: \(70=\dfrac{56x.100}{56x+16y}\)

  \(\Leftrightarrow1650x=1120y\)

  \(\Rightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{2}{3}\)

  \(\Rightarrow CTHH\)của \(Fe_xO_y:Fe_2O_3\)

  \(77,78=\dfrac{56x'.100}{56x'+16y'}\)

  \(\Leftrightarrow1244,32x'=1244,48y'\)

  \(\Rightarrow\dfrac{x'}{y'}=\dfrac{1}{1}\)

  \(\Rightarrow CTHH\)của \(Fe_{x'}O_{y'}:FeO\)

  \(b)\)Sau phản ứng tu được hỗn hợp khí CO và CO2

  => khí CO sau phản ứng có dư

  \(n_{CO}=0,2\left(mol\right)\)

  Gọi a là số mol CO phản ứng

  \(Fe_2O_3\left(a\right)+CO\left(a\right)-t^o->2FeO+CO_2\left(a\right)\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{CO}\left(dư\right)=0,2-a\left(mol\right)\\n_{CO_2}=a\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  \(\overline{M_{CO_2\&CO}}=32\)\((g/mol)\)

  \(\Leftrightarrow32=\dfrac{\left(0,2-a\right)28+44a}{0,2-a+a}\)

  \(\Rightarrow a=0,1\left(mol\right)\)

  Theo PTHH: \(n_{Fe_2O_3}=a=0,1\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m=0,1.160=16\left(g\right)\)

  bởi Đinh thị Phương 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • can chu

  Cho dung dịch có chứa 16g NaOH vào dung dịch có chứa 9,8g H2SO4. Sau đó dùng giấy thử quỳ tím những vào dung dịch thu được. Quỳ tím có màu gì ? Vì sao ?

 • Lê Vinh

  Nêu Phương pháp nhận biết các gói bột mất nhãn: Al2O3, Ag2O, Na2O và CaO (chỉ dùng 1 thuốc thử)

  Nêu phương pháp tách riêng CuO và BaO từ 1 hỗn hợp

  Giúp mk vs. Cần gấp ạ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Ha Ku

  Câu 1. Có các dung dịch ́E: koh, hcl, h2so4 loãng, các chất rắn fe(oh)3, cu, al2o3 và các khí co2, no. Những chất nào có thể phản ứng với nhau từng đôi một. Viết pthh xảy ra.

  Câu 2. Cho những chất sau: cu, zn, mgo, naoh, na2co3. Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học của dung dịch hcl và dung dịch h2si4 loãng với những tính chất đã học để chứng minh rằng 2 axit này có tính chất hóa học giống nhau.

 • Ngoc Nga

  cho 46,7g hỗn hợp X gồm cuo,zno,feo vào trong 800ml dung dịch hcl 1,75M. axit còn dư trung hòa đúng 200ml dung dịch naoh 1m. xác định biến thiên % m feo trong X

 • hi hi

  Cho 19,2 gam hỗn hợp FeO và Al vào dung dịch H2 SO4 loãng 20% vừa đủ.Sau phản ứng thu được dung dịch B và 3,2 gam chất rắn không tan A

  a,viết pthh.tính khối lượng dung dịch axit đã dùng

  b,tính nồng độ phần trăm của muối có trong dung dịch sau phản ứng

  c,cho 3,2 gam chất rắn a ở trên vào dung dịch H2 SO4 đặc nóng cho đến khi chất rắn tan hết .Tính thể tích khí thoát ra(đktc)

 • Bin Nguyễn

  Trộn V1l dd HCl 0,6M vs V2l dd NaOH 0,4M thì thu đc 0,6l dd A . Biết PƯ xảy ra theo sơ đồ :

  HCl + NaOH -> NaCl + H2O

  Tính V1 và V2 biết rằng 0,6l dd A có hể hòa tan hết 1,02g Al2O3

 • Vũ Hải Yến

  dẫn luồng khí co dư qua ống đựng 0,03 mol 1 ooxit sắt , khí sau phản ứng cho vào dd Ca(OH)2 dư thu được 12g kết tủa. công thức của oxit sắt là

 • Dương Minh Tuấn

  B1 : Khử hoàn toàn 6,4 gam một oxit kim loại xhuwa rõ hóa trị bằng 2,669l khí CO ở đktc .

  a, Tìm công thức oxit

  b, Hòa tan hoàn toàn 6g hỗn hợp A gồm oxit nói trên , MgO và CuO cần dùng 225 ml dd HCl 1M . Mặt khác khử hoàn toàn 24g hỗn hợp A bằng khí CO dư thu được khí B . Hấp thụ hoàn toàn khí B vào dd Ba(OH)2 dư tạo thành 49,25 g kết tủa . Tính khối lượng các chất có trong hỗn hợp A.

  B2 : Cho hỗn hợp A gồm hai muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị II tan hết trong dd H2SO4 loãng thu được khí B . Cho toàn bộ khí B hấp thụ hết bởi 450 ml dd Ba(OH)2 0,2 M thu được 15,76 gam kết tủa . Xác định công thức của 2 muối .

 • thùy trang

  Cho 4,8g một kim loại hóa trị (II) tác dụng với dung dịch HCl (dư). Sau PƯ thu được 19g muối. Xác định kim loại đó?

 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Nhận biết bằng phương pháp hóa học 6 khí : H2, CO2, HCl, Cl2, CO, O2