AMBIENT

Bài tập 11.15 trang 23 SBT Hóa học 12

Bài tập 11.15 trang 23 SBT Hóa học 12

Khi thuỷ phân hoàn toàn 500 mg một protein, chỉ thu được các amino axit với khối lượng như sau :

CH3 - CH(NH2) - COOH 178 mg

HOOC - CH2 - CH2 - CH(NH2) - COOH 44 mg

HS - CH2 - CH(NH2) - COOH 48 mg

HO - CH2 - CH(NH2) - COOH 105 mg

HOOC - CH2 - CH(NH2) - COOH 131 mg

(CH3)2CH - CH(NH2) - COOH 47 mg

H2N - [CH2]4 - CH(NH2) - COOH 44 mg

Tính tỉ lệ (về số mol) giữa các amino axit trong loại protein đó. Nếu phân tử khối của protein này là 50000 thì số mắt xích của mỗi amino axit trong một phân tử protein là bao nhiêu ?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11.15

Số mol mỗi amino axit thu được từ 500 mg protein :

Số mol CH3 - CH(NH2) - COOH là : 0,178/89 ≈ 0,002 mol

HOOC - CH2 - CH2 - CH(NH2) - COOH : 0,044/147 ≈ 0,0003 mol

HS - CH2 - CH(NH2) - COOH : 0,048/121 ≈ 0,0004 mol

HO - CH2- CH(NH2) - COOH : 0,105/105 = 0,001 mol

HOOC - CH2 - CH(NH2) - COOH : 0,131/133 ≈ 0,001 mol

(CH3)2CH - CH(NH2) - COOH : 0,047/117 ≈ 0,0004 mol

H2N - [CH2]4 - CH(NH2) - COOH : 0,044/146 ≈ 0,0003 mol

Tỉ lệ số mol giữa các amino axit nói trên quy về số nguyên đơn giản nhất là : 20:3:4: 10: 10:4:3

Nếu phân tử khối của protein này là 50 000 (khối lượng mol là 50 000 g tức là gấp 100 000 lần so với 0,5 g) thì số mol mắt xích trong 1 mol phân tử (cùng là số mắt xích trong một phân tử) sẽ lần lượt là : 200; 30; 40; 100; 100; 40; 30.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.15 trang 23 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>