Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 43 Địa lí tỉnh (thành phố) (tiếp theo)

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):