Trắc nghiệm Địa lý 12 Bài 44, 45 Tìm hiểu địa lý tỉnh, thành phố

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Tỉnh Cao Bằng có bao nhiêu huyện

  • A. 11
  • B. 12
  • C. 13
  • D. 14
 • Câu 2:

  Diện tích đất tự nhiên ở Cao Bằng năm 2003 là

  • A. 6.600,7 km2
  • B. 6.690,7 km2
  • C. 6.590,7 km2
  • D. 5.690,7 km2
 • Câu 3:

  Rừng núi chiếm bao nhiêu % diện tích toàn tỉnh

  • A. 80%
  • B. 40%
  • C. 90%
  • D. 100%
 • Câu 4:

  Người Kinh chiếm bao nhiêu % dân số

  • A. 2%
  • B. 5,6%
  • C. 3%
  • D. 4,6%
 • Câu 5:

  Dân tộc chủ yếu ở Cao Bằng là dân tộc nào? Chiếm bao nhiêu %

  • A. Tày 42,5%
  • B. Nùng 32,8%
  • C. Dao 32,8%
  • D. Mông 42,5%
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn