YOMEDIA
NONE
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions

  Câu hỏi:

  Were it not for the money, this job wouldn’t be worthwhile.

  • A. This job offers a poor salary.
  • B. This job is rewarding at all.
  • C. The only thing that makes this job worthwhile is the money.
  • D. Although the salary is poor, the job is worthwhile.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Dịch nghĩa: Nếu không phải vì tiền, công việc này không đáng.
  A. Công việc này trả lương thấp.
  B. Công việc này hoàn toàn đáng làm.
  C. Điều duy nhất làm công việc này đáng làm là tiền.
  D. Mặc dù lương thấp, nhưng công việc này đáng làm

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 80976

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 12

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON