YOMEDIA
NONE
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word CLOSEST in meaning to the underlined word in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  During their five-decade history the Asian Games have been advancing in all aspects.

  • A. going off
  • B. going over
  • C. going by
  • D. going ahead

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Advance (v): tiến triển, cải tiến
  A. go off: hỏng, ôi thiu, nổ(bom)
  B. go over: vượt qua
  C. go by : trôi qua
  D. go ahead: tiến triển
  Dịch nghĩa: Trong suốt lịch sử 5 thập kỉ, Asian Games đã cải tiến về tất cả các mặt

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 80968

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 12

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON