YOMEDIA
NONE
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

  Câu hỏi:

  Gold_____________ in California in the 19 century.

  • A. has been discovered
  • B. was discover
  • C. they discovered
  • D. was discovered

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Bị động của thì quá khứ đơn: S + was/were + PP
  Dịch nghĩa: Vàng được khám phá vào thế kỷ 19

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 80273

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 12

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON