• Câu hỏi:

  Với thuốc thử duy nhất là quỳ tím sẽ nhận biết được dung dịch các chất nào sau đây?

  • A. CH3-COOH; C6H5-OH; HN2-CH2-COOH
  • B. C6H5-NH2; HN2-CH2-COOH; CH3-COOH
  • C. C6H5-NH2; C6H5-OH; HN2-CH2-COOH 
  • D. CH3-COOH; C6H5-OH; CH3-CH2-NH2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  CH3COOH: quì chuyển đỏ
  C6H5OH: quì vẫn màu tím
  CH3CH2NH2: quì chuyển xanh 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC