YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

  • A. Trường (field): bản chất là cột của bảng, thể hiện thuộc tính của chủ thể cần quản lý
  • B. Bản ghi (record): bản chất là hàng của bảng, gồm dữ liệu về các thuộc tính của chủ thể được quản lý
  • C. Kiểu dữ liệu (Data Type): là kiểu của dữ liệu lưu trong một trường
  • D. Một trường có thể có nhiều kiểu dữ liệu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 77798

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF