• Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm ảnh của đường thẳng \(:x + 2y - 3 = 0\) qua phép tịnh tiến theo \(\overrightarrow v \left( {1; - 1} \right)\).

  • A. \(d':x + 2y - 2 = 0\)
  • B. \(d':x + 2y + 4 = 0\)
  • C. \(d':x - 2y - 4 = 0\)
  • D. \(d': -x + 2y + 2 = 0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC