YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nghiệm của phương trình \(\sin x - \cos 2x = 2\) là:

  • A. \(x =  \pm \frac{\pi }{4} + k2\pi ,k \in Z\)
  • B. \(x = k2\pi ,k \in Z\)
  • C. \(x = \frac{\pi }{2} + k2\pi ,k \in Z\)
  • D. \(x = \frac{\pi }{2} + k\pi ,k \in Z\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\sin x - \cos 2x = 2 \Leftrightarrow \sin x - \left( {1 - 2{{\sin }^2}x} \right) = 2 \Leftrightarrow 2{\sin ^2}x + \sin x - 3 = 0\)

  \( \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \sin x = 1\\
  \sin x =  - \frac{3}{2}\left( {Vo{\rm{ }}nghiem} \right)
  \end{array} \right. \Leftrightarrow x = \frac{\pi }{2} + k2\pi ,k \in Z\)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 51436

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA