• Câu hỏi:

  Nghiệm của phương trình \(\sin x - \cos 2x = 2\) là:

  • A. \(x =  \pm \frac{\pi }{4} + k2\pi ,k \in Z\)
  • B. \(x = k2\pi ,k \in Z\)
  • C. \(x = \frac{\pi }{2} + k2\pi ,k \in Z\)
  • D. \(x = \frac{\pi }{2} + k\pi ,k \in Z\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\sin x - \cos 2x = 2 \Leftrightarrow \sin x - \left( {1 - 2{{\sin }^2}x} \right) = 2 \Leftrightarrow 2{\sin ^2}x + \sin x - 3 = 0\)

  \( \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \sin x = 1\\
  \sin x =  - \frac{3}{2}\left( {Vo{\rm{ }}nghiem} \right)
  \end{array} \right. \Leftrightarrow x = \frac{\pi }{2} + k2\pi ,k \in Z\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC