• Câu hỏi:

  Dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) có \({u_n} = \frac{n}{{n + 1}}\) là dãy số:

  • A. Giảm
  • B. Không tăng, không giảm
  • C. Tăng
  • D.  Không bị chặn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Xét \(\frac{{{u_{n + 1}}}}{{{u_n}}} = \frac{{\frac{{n + 1}}{{n + 2}}}}{{\frac{n}{{n + 1}}}} = \frac{{{{\left( {n + 1} \right)}^2}}}{{n\left( {n + 2} \right)}} = \frac{{{n^2} + 2n + 1}}{{{n^2} + 2n}} > 1 \Rightarrow {u_{n + 1}} > {u_n} \Rightarrow \) dãy tăng

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC