ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac, enzim ARN polimeraza thường xuyên phiên mã ở loại gen nào sau đây?

  • A. Gen điều hòa 
  • B. Gen cấu trúc Z 
  • C.  Gen cấu trúc Y 
  • D. Gen cấu trúc A

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Enzyme ARN polimerase thường xuyên phiên mã ở gen điều hòa trong điều kiện có hay không có lactose.  

  Các gen cấu trúc chỉ được phiên mã khi môi trường có lactose

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 28522

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF