YOMEDIA
ZUNIA12
 • Exercise 2: Choose a, b, c, or d that best completes each unfinished sentence, substitutes the underlined part, or has a close meaning to the original one.

  Câu hỏi:

  To preserve that ________, it was necessary to preserve the people that had created it.

  • A. civil 
  • B.  civilize
  • C. civility
  • D. civilization

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2944

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF