AMBIENT
  • Tìm từ địa phương Nam Bộ trong câu (7) và cầu (8). (1,0 điểm)

    Câu hỏi:

    Lời giải tham khảo:

    • Từ địa phương Nam Bộ: Vết thẹo, lặp bặp
    RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>