AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tiến hành điện phân với điện cực trơ và màng ngăn xốp một dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl cho đến khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả hai điện cực thì dừng lại. Ở anot thu được 0,896 lít khí (đkc). Dung dịch sau khi điện phân có thể hòa tan tối đa 3,2 gam CuO. Giá trị của m là: 

  • A. 11,94.
  • B. 9,60
  • C. 5,97.
  • D. 6,40

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Vì dung dịch hòa tan được CuO nên dung dịch sau điện phân có chứa H+ (tức là tại anot nước đã điện phân). Ta có : 

  Tại catot

  Tại anot

          Cu2+      +       2e          →       Cu

         x mol            2x mol     →      x mol

        

   

          2Cl-         →     Cl2      +      2e

           2y mol           y mol         2y mol

     2H2O  →   4H+        +     O2        +       4e

                  0,08 mol  ← 0,02 mol   → 0,08 mol

  Xét hỗn hợp khí ta có:

  \(\left\{ \begin{array}{l} 2{n_{C{u^{2 + }}}} = 2{n_{C{l_2}}} + 4{n_{{O_2}}}\\ {n_{C{l_2}}} = {n_{khi}} - {n_{{O_2}}} \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l} 2x - 2y = 0,08\\ y = 0,02 \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l} x = 0,06\,mol\\ y = 0,02\,mol \end{array} \right.\)

  \(\Rightarrow m = 160{n_{CuS{O_4}}} + 58,5{n_{NaCl}} = 11,94g\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA