AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thuốc thử  nào sau đây dùng để phân biệt dung dịch saccarozơ và dung dịch glucozơ:

  • A. Dung dịch AgNO3 trong amoniac.  
  • B. Dung dịch NaOH.
  • C. Dung dịch NaCl.   
  • D. Dung dịch AgNO3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>