AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn 3 gam một hợp chất hữu cơ A tạo ra 6,6 gam khí CO2 và 3,6 gam H2O. Xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của A. Biết phân tử A có một nhóm – OH.

  Lời giải tham khảo:

  mC = 1,8 (gam)

  mH = 0,4 (gam)

  ⇒ mO = mA - (mC + mH ) = 3 - (1,8 + 0,4) = 0,8 gam

  ⇒ A chứa C, H, O. Gọi CTPT là CxHyOz

  ta có tỉ lệ: 12x : y : 16Z = 1,8 : 0,4 : 0,8

  ⇒ x ; y ; z = 3 : 8 : 1 ⇒ CTPT là C3H8O

  ⇒ CTCT: CH3-CH2-CH2 -OH.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>