ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thực hiện sơ đồ phản ứng sau (đúng với tỉ lệ mol các chất):

  (1) X + 2NaOH → Y + Z + T.

  (2) Y + H2SO4 → P + Na2SO4

  (3) nP + nQ → tơ lapsan + 2nH2O

  (4) 2Z → C2H6O + H2O

  Biết Z và T hơn kém nhau một nguyên tử cacbon. Phân tử khối của X là

  • A. 194. 
  • B. 188. 
  • C. 222. 
  • D. 208.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  (2)(3) → P là C6H4(COOH)2, Y là C6H4(COONa)2

  (4) → Z là CH3OH 

  → T là C2H5OH

  X là CH3 - OOC -C6H4-COO-C2H5

  → MX = 208

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 68405

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON